Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
83. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Dezember 12/22

[p. 142] [scan. 198]


1
–/ 83 /–

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1646 Dezember 12/22

39
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2, 274 Anm. 25, 279; Odhner S. 197 Anm. 4, 199.

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 328–329 = Druckvorlage; Eingangs-
5
vermerk
Osnabrück 1647 Januar 2/12. Druck: Gjörwell S. 331–334.

6
Kritik an Salvius. Verweis auf die Ordern vom 7./17. November, 5./15. sowie 12./22. Dezember.
7
Kritik an J. Oxenstiernas Vorstellungen zur Pommernfrage. Antwort auf Klagen Johan Oxen-
8
stiernas .

9
Uthur Din schrijffvelse aff den 23 passato [ 23. November/3. Dezember] sijr
10
jag att Salvius ähr på sijdlychtone kommen ifrån Munster till Osnabrygge,
11
sedhan han där om Stetin hadhe svatzatt uthur skolan. Hvadh skall jag
12
svara Dig? Jag sijr och veet ingeniummet intet kone bothes eller till andre
13
och bettre consilia länckias, kanskee haf:r någott att stödja sig vedh, som
14
mig ähr obekendt. Inted behagar ded Hennes K. M:tt eller någon annan,
15
så mykedt jag däraff kan förnimma, at han så länge ähr bleffven och haf:r
16
huffvudsaken nego〈t〉ierat i Munster, mindre att han haf:r så vijdha forlupet
17
sig och uptecht androm at Stetin vore löst, hvilkedt och löper tvertemot
18
Hen[ne]s K. M:tz resolution och ordre. Om han fåår tiltaal därföre eller
19
eij kan jag intet döma, men så ähre lijkväl schrijffvelser och ny ordre till
20
Eder gongne nu tvenne gonger, den 7 novemb. [ 17. November] och för
21
otte dagar sedhan, och nu med denne post tridje resan upreppat, at I vedh
22
chronans satisfactionshandel skole simpelt holla Eder vedh Förpomern in
23
loco medh alle sine pertinentier sampt medh Stetin, Dam, Golno, Wollin
24
och Camin sampt deres un〈d〉erliggende gebieten cum consensu electoris
25
Brandenburgici, men där han, churfursten, icke ville altt dette förstå, uthan
26
disputera Stetin medh ded andhre altt eller och någott aff 〈för:te〉 gebieter,
27
undantagandes hvadh Camin vedkommer, såvijdt ded efter K. M:tz ex-
28
presse ordre må limiteras, att I då acceptera utramque Pomeraniam medh
29
alt ded där under och till sorterar på Keijsarens sampt rijksens och stendernes
30
cession, samptycke och bevilling så och deres och Frankrijks guarantie,
31
fastähn churfursten intet goff:e sit samtycke därtill. Jag hoppas desse ordres
32
vara Eder langesedhan tilkompne, serdeles den aff den 7 novemb. [ 17. No-
33
vember
]. Och ähr ded så vijdha aff Hen[ne]s K. M:t resolverat att Hen[ne]s
34
M:t holler Förpomern uthan Stetin och föresagdhe ämpter för intet, efter-
35
som ded i sanning till att seija för intet ähr att aestimera respectu coronae.
36
Och där så vore att någott funnes häruthij förlupet aff en eller annan, då
37
moste ded excuseras aff hvarjehandha orsak eller där alt anned felar aff ny
38
undfongen expresse ordre. Eljest bekenner jag att jag heller råder till att

[p. 143] [scan. 199]


1
taga hela Pomeren uthan churfurstens consens eller halff parten medh hans
2
bevilling, hvarföre Du och mehra må haffva öga på hela Pomern sine
3
consensu ähn ded förriga cum consensu. De incommoda och nova emer-
4
gentia som Du befahrer Dig före (som jag sijr aff någre Dine breff till
5
Salvium) ähre intet så högt at aestimera som de commoda man aff hela
6
Pomern kan förmodha

31
Zur Problematik des pommerschen Vorschlags und der Haltung Johan Oxenstiernas vgl.
32
Breucker S. 73–75; UuA IV S. 474f. – Relation der brandenburgischen Gesandten. Osnabrück
33
1646 Dezember 6/16: hiernach äußerte sich Johan Oxenstierna gegenüber Wittgenstein am
34
5./15. Dezember positiv zum pommerschen Projekt; vgl. auch UuA IV S. 479f., 480f.
35
(Relation der brandenburgischen Gesandten), 481 (Resolution des Kf. von Brandenburg vom
36
31. Dezember 1646/10. Januar 1647); vgl. überdies UuA S. 473f., Baltische Studien VI 2
37
S. 99ff.
. Att och blijffva in illa incertitudine kan vara för
7
churfursten så betenkeligt som för Hen[ne]s K. M:t, och moste I eo casu
8
tilsij att alt bliif:r oaftaalt emell〈an〉 oss och churfursten och honom intet
9
aff ded chronan i hans landh innehaf:r affträdht förähn man à part sig medh
10
honom haf:r fördraget, så att dette particularfördraget inted praejudiceras
11
aff ded universali.

12
Käre son, jag sijr fuller i hvadh difficulteter Du sticker, som medh ingen
13
förtrogenheet kantt eller måå med D. s.

38
med D[in] s[ocio].
communicera. Men jag önsker
14
Dig aff Gudh all godh rådh så och moodh och hjärta sampt lykligh uthgang
15
och vill hoppas at haffva gåt dette svara verkedh väl igenom, skall framb-
16
deles giffva Dig så mykedt mehra beröm och hugned att ihugkomma Dine
17
store besvär. Du 〈äst〉 däruthij och moste medh Gudh, gott samveet och
18
ähran sökia at uthredat och komma därmedh foort.

Dokumente