Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
75. Rosenhane an Königin Christina Münster 1646 Dezember 6/16

19
–/ 75 /–

20

Rosenhane an Königin Christina


21
Münster 1646 Dezember 6/16

22
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1294–1295’; Eingangsvermerk Stock-
23
holm
1646 Dezember 24/1647 Januar 3.

24
Plettenbergs und St. Romains Gesandtschaft zum Kf. von Brandenburg. Stettin, französische Kritik
25
an schwedischen Forderungen. Auswirkungen des niederländisch-spanischen Friedensschlusses. Fran-
26
zösische Ansicht, Schweden verzögere den Friedensschluß.

27
Uppå thet sidste E. Kongl. M:tz legaters förslag och breff till Frantzösche
28
legaterna, thärom jag för 8 dagar sädan underdånigst förmälte

33
Vgl. [ Nr. 64 ] .
, ähr såvida

[p. 123] [scan. 179]


1
kommitt att käijserl. gesandterna till att förebringa churförsten aff Brande-
2
burg samma förslag haffva till Hagen i Holland, där han ännu befinnes,
3
afffärdat Plättenbärg, som för dätta haffver varit käijserl. resident i Danne-
4
mark ; dässlikest på Frantzösche legationens vägnar ähr residenten S:t
5
Romain i samma ährendet därhän förskickat, med hvilke churförstl. colle-
6
gium haffva accompagnerat sine breff och adhortation till benämbde chur-
7
försten , att han sig i saken beqväma ville

27
Vgl. die Relation der brandenburgischen Gesandten über den Beschluß, Plettenberg und St. Romain
28
zum Kf. von Brandenburg zu entsenden. Münster 1646 Dezember 16 st. n. UuA IV S. 475.
29
Proposition Plettenbergs an den Kurfürsten von Brandenburg. Den Haag 1646 Dezember 19 st. n.
30
UuA IV S. 475f.

31
Proposition St. Romains an den Kf. von Brandenburg. Den Haag 1646 Dezember 21 st. n.
32
UuA IV S. 476f.; Meiern IIIS.774 .

33
Resolution des Kf. von Brandenburg auf die Proposition St. Romains – vgl. Nég. secr. III S. 393 –
34
und Relation St. Romains – vgl. UuA II S. 11ff. (hier vermerkt: „Das Actenstück, welches
35
bei Meiern IV p. 225ff. als Antwort des Kurfürsten auf die Proposition St. Romains mitgetheilt
36
ist, ist dies keineswegs, sondern gehört einem späteren Stadium der Verhandlung in der zweiten
37
Hälfte des Januar 1647 an.“); Odhner S. 204 Anm. 1.

38
Resolution des Kf. von Brandenburg für Plettenberg vom 23. Dezember 1646 st. n. – UuA IV
39
S. 478f.; Meiern III S. 780 ; Odhner S. 204.

40
Schreiben des Kurfürstenkollegs an den Kf. von Brandenburg. Münster 1646 Dezember 11 st. n.
41
Meiern IIIS.777f.

42
Antwort des Kurfürsten von Brandenburg auf obiges Schreiben vom 23. Dezember 1646; vgl.
43
Meiern III S. 779f.

44
Resolution des Kf. von Brandenburg. Den Haag 1646 Dezember 24/1647 Januar 3. UuA IV
45
S. 480; vgl. Breucker S. 77.

46
Vgl. allgemein Breucker S. 70, 71 – bes. auch Anm. 2 –, 73, 75f.; Meiern III S. 773ff.;
47
Nég. secr. III S. 387ff.
.

8
Frantzösche legaterna, med hvilke jag särskillt haffver sädan varit till con-
9
ference , hålla därförr och befruchta sig att man mäd thänna beskickning
10
intet skall ärhålla thet förnämbsta som the intendera, nämblig churfurstens
11
consens, äfter the befinner att the käijserl. intet stort göra därom, uthan
12
häller see att churfursten dänsamma må refusera och att E. Kong. M:tz
13
legater bliffva vid theras sidste föreslagne condition till att behålla heele
14
Pomeren hans consens föruthan, äffter the förmena på thet sättet snarast
15
slippa därifrån och intet behöffve förnöija churförsten mäd något annadt
16
vederlag.

17
I lika måtto beklaga the sig thet medlet vara them förtaget, som the här
18
emot h. Salvium föresloge, nämblig att churförsten skulle i stället för Stetin
19
offereras 2 millioner (hvilken summa the sädan haffva redigerat i 12 tunner
20
gull), ifall E. K. M:t samma orten behagade att behålla, mäd hvilken offerte
21
the hade förmodat kunna vinna däröfver churförstens consens. Män äffter
22
E. K. M:tz legater haffva sädan resolverat icke allenast till behålla Stetin
23
med the öffrige annexis til Hinderpomeren hörande, uthan och penningarna
24
därtill mäd, ty ser the inge medel, hvarigenom churförsten skall kunna till-
25
fredz ställas, uthan thet nödvändigt måtte komma därtill att man går honom
26
förbij och hans bevillning oachtad behåller alltihopa, hvilket allt the uthi

[p. 124] [scan. 180]


1
E. Kongl. M:tz behag tilbörligen hemställa, män dåch likväll på thet fliti-
2
gaste därtill styrkia och råda att E. K. M:t nådigst behagade på något sätt
3
villfara churförsten, att han sin samtycke därtill gifva måtte; remonstrera
4
älljest dän osäkerheet och dän kårte och obeständige fred däremot föllja
5
skulle, bekänna sig och hafva kundskap och underrättellse om åtskillige
6
stämplingar som emot E. K. M:tz crono och länder allereda förehafves,
7
hvilket the begärt haffva jag E. K. M:t underdånigst föredraga måtte.

8
Dässlikest varna the att Eders Kongl. M:tz legater intet måtte låta sig före-
9
komma mäd dän Spansche freden, hvilken the förmena i thässe dagar bliffva
10
sluten, befruchtandes att the käijserl. genom dän Spansche assistencen ani-
11
merade bliffva sädan svårare att tractera mäd.

12
Jag kan dätt och intet underlåta underdånigst att förmäla att the nästan
13
ähre i dän mening att Eders Kongl. M:t mera till krigets continuation än
14
till freden skole inclinera, hvaröffver the sig som åfftast jämra och ängslas,
15
giffva och undertiden aff otåligheet skullden på E. Kong. M:tz legater,
16
likasom the aff långsomheet uppehålla värket och med flijtt förandra åffta
17
sine förslag och betänkiande äller att the sakernas tillstånd och beskaffenheet
18
till E. Kongl. M:t intet alldeles rapporterade, såsom duc de Longeville mcd
19
mera vehemence och the andra fast på samma mening mig nyligen förehållit
20
haffva.

21
Mera förefaller thänna gången intet.

Dokumente