Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
70. Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius Münster 1646 Dezember 4/14

5
–/ 70 /–

6

Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius


7
Münster 1646 Dezember 4/14

8
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 489–496 = Druckvorlage. Kopie: DG,
9
A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1034–1035’ = Beilage C zu Nr. 76.

10
Französische Haltung zur Pommernfrage. Schwedisch-niederländische Gegensätze. Spannungen
11
zwischen den französischen und schwedischen Gesandten. Niederländisch-spanische Verhandlungen.

12
Vorwürfe gegen Schweden in Münster wegen Verzögerung der Verhandlungen. Visite der Hessen-
13
kasselschen Gesandten; Hessische Satisfaktion; Streit mit Hessen-Darmstadt. Visite bei d’Avaux:
14
Reise St. Romains zum Kf. von Brandenburg; Spannungen zwischen den französischen und schwe-
15
dischen Gesandten. Original der kaiserlichen Antwort auf die schwedischen Satisfaktionsforderungen.

16
Sädan jag för 8 dagar sädan öffvergaff härtigen aff Longeville E. Excell.
17
breff

36
Vgl. [ Nr. 59 ] .
och han däss innehåld låt sig behaga och låffvade thet med all flijtt
18
villja driffva och befodra, haffver jag intet förnummit aff någonthera aff
19
them förän i går middagstid, då b:te h. Longeville kom till mig, berättandes
20
them såvida vara komne i saken att the såvällsom the kaijserl. och chur-
21
förstlige haffva beskickat churförsten aff Brandeburg

37
Vgl. Odhner S. 201.
till att förehålla honom
22
E. Ex. fattade resolution och på allt tjänligit sätt därhän driffva att han sig
23
annorledes än härtill skedt ähr förklara måtte, hvaruppå han innan 8 äller
24
10 dagar förmente them kunna haffva svar, män att the likväll så mycket
25
haffva förstått att man näpplig kunde göra sig håppning med hans consens
26
mera till att ärhålla än hallffva Pomeren, mäd hvilket, där H. K. M:t och
27
cronan Sverige ville låta sig benöija, förmodde han att hon icke allenast
28
skulle därtill bekomma the tållffhundrade tusend r:d., uthan och till äffven-
29
tyrs något mera land därtill. Fördänskull där man ville haffva en säker fred
30
med interessenternas consens, måste man således tractera them att the dän
31
giffva kunde och intet uppehålla värket med någre nya förslag; därmed
32
goffve man allenast alla illvilljande tid och tillfålle att ypna ögonen och
33
binda sig tillsaman.

34
Hvad mescontentement Förenade Staterna i Nederland haffva fattat öffver
35
Svänske commerciernes tilltagande i Östersjön, vore kunnigt. Där the nu

[p. 113] [scan. 169]


1
med Spanien sluta freden och haffva uthi Europa äller Indien

38
Indien ist wohl als pars pro toto für Asien zu verstehen; niederländische und spanische Interessen
39
stießen im indonesisch-philippinischen Raum zusammen; vgl. Westermann Atlas III S. 11f.
intet krig
2
mer att befara, hvad vore them lättare än komma oss med en flåta i Östersjön
3
på hallsen thärmed till att dämpa oss och restabilera sine commercien

40
Vgl. Lorenz S. 53f., 205f.

41
Die Gefahr eines Krieges zwischen den Niederlanden und Schweden bestand zu dieser Zeit trotz
42
sich verstärkender Spannungen nicht.
,
4
jämväll och med thetsamma göra churförsten en tjänst och hjällpa honom
5
till sine länder, dätt han med sitt gifftermål förnämbligen intenderat haffver.

6
Däruthinnan skulle Danmark och Påland lätteligen bifalla them, såsom
7
apparentlig ähr att them emellan allereda ähr projetterat

43
Eine Absprache zwischen Dänemark und Polen bestand nicht; vgl. Lorenz S. 35.
, så att han för
8
sin pärson såge vår stat stå i störste farligheet och hvar dag komme djupare
9
därin, där vij ännu länger skulle dröija och icke i tid förekomma dätt onda
10
som oss syntes förestå. Skulle Frankerike stå i dätt ställe och haffva sig
11
sådane olyckor att befruchta, så hade the hvarken roo äller lijsa förrän the
12
på hvad sätt som skee kunde försäkrade sig och sökte med maneer att
13
komma därifrån, män med oss syntes såsom vij med flijtt ville samka oväner
14
uppå oss likasåsom en dän där ville blåsa i trumpeter, däräffter och vänta
15
till däss han finge alla sine ovänner på sig tillika. Han kunde fördänskull
16
intet begripa äller förstå hvad vår intention vore, antingen vij begärte fred
17
äller krig och gjorde honom allramäst ondt att han intet sporde thet för-
18
troende hooss E. Ex. som han hade förmodat, emädan han ännu allrig hade
19
kommit under grunden med E. Ex. dessein. Han ville taga hvar redelig
20
man och E. Ex. själlff till vittnes huru uprichtigt the haffva gått på sin sida
21
och med hvad flijtt och iffver the haffva låtit sig vara angeläget att befodra
22
H. K. M:tz och cronan Sveriges tjänst, däruthi han är ytterligare för sin
23
pärson gärna skulle continuera, män befinner att E. Ex. förtaga honom
24
därtill alle medel att han intet mera veet göra till saken, ty icke allenast
25
E. Ex. intet achta hvad them emellan som åfftast bliffver concerterat och
26
afftaallt, uthan och dän ena tiden äffter dän andra komma med nya förslag;
27
dän ena ike lik dän andra, hvarutaff the icke allenast själlffve bliffva förvirrade
28
och intet förstå huru thet skole uptaga och reda sig uthur, uthan och the
29
förlora thärigenom all credit och låffvan hooss mediatores och them käijserl.,
30
hvilka som åfftast mocquera sig däröffver att the intet bliffva vid en mening
31
och att the intet större förtroende skole haffva hooss sine allierade äller veta
32
utaff theras upsåt. Och emädan the således aff E. Ex. bliffva tracterade och
33
the ändtlig hooss E. Ex. ingen solidité äller fermete befinna, som hans
34
formalier lydde, så skulle väll andra haffva kunnat finnas som intet hade
35
hafft dän patiencen, uthan heelt rebutterat och slagit på en annan bog, män
36
thet oachtadt haffva the likväll intet låtit förandra sig, uthan lika fort arbetat
37
i saken och supporterat i alla fall cronan Sveriges interesse lika mäd theras

[p. 114] [scan. 170]


1
ägat. Han kunde och försäkra E. Excell. att alliencen poinctuellement skulle
2
bliffva hullin och att the intet skulle underlåta att cooperera i kriget och
3
använda därtill store kåstningar, män att the här skulle på sådant procedere
4
mera kunna negotiera i våra saker, viste han intet huru thet skulle kunna
5
skee, uthan där the kastade händerna tillhopa och sutte stilla och såge på
6
kunde ingen förtänkia them. The ville ike thäss mindre önska att E. Ex. för
7
sig själlff något fruchtsamligit uträtta kunde äller och, där ingen fred skulle
8
bliffva aff att E. Ex. därtill ville resolvera och låta them veeta, så kunde the
9
rätta sig däräffter och låta kriget haffva sin fortgång, hvilket allt med mera
10
slikt han vidlyfftigt utförde och begärte jag sådant till E. Ex. referera ville.

11
Hvad jag häruppå svarade håller jag onödigt att uprepa, ty hvad jag ville
12
förebära och änskylla var han mig i vägen och viste plugg till svart håål,
13
såsom thet att E. Excell. intet hade contrevenerat emot thet som afftaalat
14
vore, hade han en hoop exempel i förråd som odieuxe ähre att memorera.

15
Att E. Excell. vore ministri och måtte leffva äffter instruction och ankom-
16
mande ordre, svarade han att E. Excell. ähre själlff skulld därtill som göra
17
sine rapporter dijtt heem således att förandringar och nye ordre däruppå
18
föllja måtte; tog däröffver sig till exempel med hvad resolution och fermete
19
the rapportera sakernes tillstånd och sine consilia till håffvet att the thäröffver
20
acquiescera och giffva conduicten aff sakerna i plenipotentiarernas händer.

21
Ibland annadt märkte jag att han förnämbligen stötte sig på the orden uthi
22
E. Excell. breff post omnes chartas diligenter excussas, likasom E. Excell.
23
intet skulle haffva velat taga sig dän mödan äller tiden att excuttere chartas
24
mädan E. Ex. vore här äller tillförende, uthan nu sädan bruka sig dätt till
25
praetext. Dässlikest höllt han dätt sällsamt och nya att E. Excell. tillika med
26
Förpomeren och annexis begära päningarna därtill medh hvilke allenast vore
27
föreslagne uthi stället för Stetin och annexis. Han moverade och att E.
28
Excell. skulle haffva föreslaget emot La Cour att man ännu måtte skriffva
29
därom och vänta ny resolution ur Sverige, hvilket han fruchtade måtte gå
30
för långsamt och nu synnerlig vara otidigt och att på sådant sätt allrig
31
bleffve ända uppå, hvaröffver han mächta ängslades och sig beklagade.

32
Sidst berättade han uppå min frågan om Hållenske och Spansche tractaten
33
att dän bestode i sådane terminis att han innan kårt kunde slutas. Ehuru
34
thärmed mera ähr kan jag intet veta, män på någon tid ähr mächta flitigt
35
både seent och bittida negotierat med them kaijserl. och Spansche.

36
Älljest bliffver i staden gemenligen utfördt och säijes att Frantzoserna
37
själlffve beklaga sig däröffver att the Svänske villja ingen fred, uthan sökia
38
utflychter och inkasta nye hinder. Contareni haffver och nylig gjordt sig
39
mächta otålig och betygat dän flijtt han haffver användt till H. M:tz tjänst,
40
och enkannerlig därtill styrkt att hålla bägge cronerna i gått förstånd och
41
union med mera sådant, ma, etc.

42
I går vore Hässische gesandterna hooss mig och goffve så mycket till förstå
43
att d. de Longville hade förtröstat them att något vore i värket om theras
44
satisfaction, som han förmente them skulle nöijas med, allenast äffter thet

[p. 115] [scan. 171]


1
ännu intet vore fullkomligit äller kunde publiceras, haffver han begärtt the
2
ville intet trängia honom att berätta flere particularia därom. Älljest haffver
3
han bekändt hvad affsked han hade giffvit Darmstadische gesandten D.
4
Schütz, nämblig att thet intet vore tid äller tjänligit i dän saken längre att
5
marchandera, uthan dätt vore ändan på vijsan att där landeg[r]aff Jöran

40
Lgf. Georg von Hessen-Darmstadt: vgl. [ Anm. 5 S. 17 ] .

6
resolverade sig att affstå them Cassellsche hvad ther i förstendömet Marpurg
7
och greffskapet Catzenellebogen tillkommer, så ville han understå sig till
8
att förmå landgreffvinnan i Cassel att affstå däremot sin fodran och prae-
9
tension på fallande ränta och fructibus perceptis. Män ifall att Darmstader
10
än ytterligare däremot opiniastrerade, så skulle ike däss mindre slutet falla
11
därhän, och där någon extremitet däruppå skulle föllja, så ville icke allenast
12
Frankerike fullföllja kriget med them Casselsche, fast thätt än i någre åhr
13
skulle continueras, uthan och hvad thäröffver utaff Darmstadernes äget land
14
acquireras kunde, skulle the Casselsche till öffverflöd behållas och därvid
15
mainteneras. Och äffter D. Schütz med dän resolution ähr flux affrester till
16
Ossnabr., förhåppas the såsom och flitigt bedja att E. Excell. täktes afffärda
17
honom på samma sättet, däräffter the förmena att hans härre lättelig
18
skall komma på andra tankar och omsider låta bringa sig till raison och
19
billigheet.

20
Sädan jag thätta hade skriffvit besökte jag h. d’Avaux till att förnimma något
21
vist om S:t Romains reesa och despeche och förnam honom rede var sin
22
kooss, dåch med ringa håpp att kunna något vidare hooss churförsten
23
uträtta. För thet öffriga låt han väl icke märkia dän iffveren såsom härtigen

41
Longueville; vgl. [ Anm. 7 S. 2 ] .
,
24
dåch kunde han icke neka att när the ähre tillsammas, att the grondera
25
sinemellan öffver dän långsamheet och som på vår sida finnas och att the
26
nästan hålla därföre att E. Excell. intet annadt sökia än upskåff, hvaruthi
27
the ähre confirmerade aff thet E. Ex. haffva föreslagit emot La Cour att the
28
måtte despechera någen heem till Sverige. Hvad pericel och fara vij stode
29
uthi om vij ginge interessenternas consens förbij, exaggerade han såsom
30
härtigen vidlyfftigt, försäkrade mig och däruppå att Hållenderna innan få
31
dagar ähre med Spanien richtige. Sädan mente han vij skulle väll svårare
32
få till göra med them kaijserl., i synnerheet kom thet honom suspect före
33
att the kaijserl. själlffve därtill inclinera att cronan Sverige skulle häller taga
34
heela Pomeren Brandeburgerens consens föruthan och att the till dän ändan
35
intet villja fyllest contentera honom, på thet han intet må giffva därtill sitt
36
samtycke.

37
Mera äffterlåter intet tiden. Eders Excell. breff bekom jag i dag och seer
38
utaff bilagorna hvad protester och oppositioner på dän sidan skeer. Thet
39
kaijserl. svaret in originali, som E. Excell. begära

42
Vgl. [ Nr. 69 ] .
, leffvererade jag Sam.

[p. 116] [scan. 172]


1
Schiller

32
Schiller(us), Samuel (1651 nobilitiert: Schillerfelt till Bond-Ekeby): * 18. 4. 1618, † 12. 12.
33
1665 Stockholm; Studium in Uppsala, Kanzlist in Münster, 1646 Handsekretär, 1648 Sekretär
34
der Königin Maria Eleonora. Vgl. Elgenstierna VII, 17b.

35
Elgenstiernas Bemerkung, Schiller sei „kanslist hos residenten Björnklou i Münster 1640“
36
geworden, beruht auf einem Irrtum. Abgesehen vom fehlerhaften Datum, wird Schiller als Sekretär
37
Rosenhanes, des schwedischen Residenten in Münster, genannt.
någre dagar för sin affresa, äffter han begärte få taga därutaff en
2
copia. Ifrå Ossnab. skreff han hijtt att man skulle sökia i hans härbärge äller
3
här i huset, om thet ike någonstädes funnes, män man kan intet veta hvar
4
han dätt haffver förlagt äller förlorat, älljest skulle thet i mina händer haffva
5
bliffvit väll behullit, beder E. Ex. mig däruthi excusera.

Dokumente