Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
63. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

10
[ 30 ] / 63 / [ 94 ]

11

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


12
Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

37
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2, 277 Anm. 35; Odhner S. 197 Anm. 4, 199.

13
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 323–325 = Druckvorlage; Eingangs-
14
vermerk
Osnabrück 1646 Dezember 15/25. Druck: Gjörwell S. 326–329.

15
Kritik an den Kaiserlichen übergebenen schwedischen Satisfaktionsforderungen: Pommern. Antwort
16
auf Klagen Johan Oxenstiernas. Privata.

17
Ich habe Nr. 30 am 26. November/6. Dezember erhalten und ersehe daraus sowie
18
aus Nr. 31 i hvadh terminis tractaterne nu beroo och hvadh för et uthslag
19
I medh et Latinskt scripto öf:r chronones satisfaction gjordt haffve. Ded
20
ähr för seentt att göra därpå någon påminnelse. Hade fuller tjäntt at vara
21
cautius stelt, men sedhan ded ähr uthsleptt, lather ded sig kan skee icke
22
corrigera. Ähr ded så att tilfelle giffs genom churfurstens tergiversation, att
23
I kone med skääl och heder extenderat till Golno, Colbits och Colberg, så
24
görer Eder flijt. Och bek〈e〉nn〈e〉r jag ded att där hela Pomern kundhe
25
behollas uthan churfurstens samtycke, allenast att Keijseren och rijksens
26
stender därtill consenterade att guarantere oss därvedh, då ville jag holla
27
denne condicion bettre ähn Förpomern och Stetin etc. med hans vilje.

28
Ehuru därom ähr och hvadh difficulteter sig upröra, så moste man doch
29
arbeta efter möijelighet och intet latha aff ded som fäderneslandes ähr
30
[til] tjänst och sig göra lather. Men nähr man intet kan koma fortt aff åth-
31
skillige orsaker, dem man somptt må seija, somptt moste förtiga, så moste
32
man gåå så vijdt man 〈kan〉. Troo intet, käre son, att Dine besvär och
33
difficulteter mig ähre obekende, icke heller att jag annorlundha ähn som en
34
välmenande fader dömer därom. Jag kenner Dina besvär och aestimerer
35
dem, sosom de där Dig tryckia och Din godhe dessein förhindra. Personerne
36
som agera i verldhen, enkannerligen de som mitt fäderneslandz interesse

[p. 103] [scan. 159]


1
under henderne haffva, kenner jag med deres humorer och desseiner, haf:r
2
varitt för dem framme och finner ähnnu dageligen min deel. Hvadh hinder
3
och skadha rijken och regementen däraff taga och hvadh förtreet et ährligt
4
hjärta och vittigt huffvud däraff tilvexer, ded vijser alle dagars förfarenheet
5
så och alle historier uth. Jag kan sjelff medh sanning seija, hadhe mig Gudh
6
min conscientie och ähran icke fast hollet, jag hade för sådane orsaker skuldh
7
longe sedhan quiterat min charge. Eftersom jag aff hjärtadt önskade två
8
tijmar att tala medh dig, att Du mig rett förstå motte uthij ded jag beten-
9
kiande haf:r att schrijffva. Men käre son, ded ähr ingen konst at förtryta
10
eller klaga sin nödh, men ded ähr konst att botha henne. Hvadh dig möther
11
som löper emott Kong. M:tz och fäderneslan〈dzens〉 tjänst, ded söök till
12
at förekomma såvijdt Du kantt och förståår medh skäligt sätt och maneer;
13
kantu in probabilibus icke komma fort, så undanböij olyckan alt ded Du
14
kantt, eller ju sök den att förminska; ähr ded så att vägarne och vädred
15
intet lämpna Dig stånd, uthan föra Dig affsijdes, så hjelper intet att stretta
16
emot. Seneca säger enstädes: Non insistamus nimium destinatis rebus, sed
17
eamus quo nos casus tulerit. Emoot alt sådant moste arbetas; men nähr alt
18
anned slåår feelt, brukas patientia, och accommoderas till tijdhen. Och dette
19
ähr ded extremum som brukas kan, hvilkedt där ded icke så menageras,
20
sosom fuller mångom och esomoftast besvärligt faller, skall befinnes at icke
21
sellan hela verkedt sönderbrythes och förgåås. Rem publicam habere melius
22
est aliquam quam nullam; sic consilia, si non optima, saltem mediocria
23
amplecti satius est. Dette schrijff:r jag till Dig sosom min son och ville att
24
Du ded ene och ded andhra rett aestimerar. Men tror doch försäkert at jag
25
Dine besvär väl veett och dem med Dig högt aestimerar, gärna dem bothan-
26
des om jag kundhe; men nähr det för orsaker skuldh intet skee kan, vill
27
jag icke heller att Du Dine affunndzmän till gly och behag skall latha merkia
28
Ditt misnöije och at de kone göra Dig sjuk: Esto bono firmoque animo,
29
nec nimium in secundis elato, nec in adversis fratco.

30
Privata.

Dokumente