Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
62. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

7
[ 31 ] / 62 / [ 93 ]

8

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


9
Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

35
Vgl. Odhner S. 197 Anm. 4, 199, 208; UuA V S. 103.

10
Kopie: RR fol. 2202’–2204.

11
Kritik an den Kaiserlichen übergebenen schwedischen Satisfaktionsforderungen: Präferenz der For-
12
derung nach ganz Pommern; Entschädigung des Adm. von Bremen; Restitution von Personen, die
13
gegen Schweden gekämpft haben; Wohlverhaltensklausel für die vom Reich erhaltenen Territorien.

14
Curialia. På sidst här ankompne påst är oss Edert breeff sub dato Munster
15
den 9 huius [ 9./19. November ] väl vordet inhendigat, deraf och eenkanner-
16
ligen des bijlago vij hafve seedt thet I till de kejserlige commissarierne hafve
17
uthleffvererat vår satisfactionspuncht, efftersom I den hafve affattat och
18
inrättat, begärandes och fordrandes hela Förpommern, Rügen och Wollin
19
sampt biskopzdömet Cammin, Dam och hvadh på Förpommersche sijdan
20
om Odern ligger, men förr till Hinderpommern lydt hafver, medh hopp af
21
vår och chronans succession till Hinderpommern, när Brandeburgiske man-
22
lige linien uthdödde, men hvadh I therhoos mentionera om ett aequivalente
23
imedlertijdh; sedan Wissmar stadh och hampn medh Hvalfisken och emp-
24
terne Pöhl och Nyencloster, item ertz- och stiffterne Brehmen och Vehrden
25
sampt Willsshusen, medh hvadh mehra I uthi samma Edert project förmäle
26
och serdeles obligere oss till restituera dem i deras godz som hafva tjent
27
Kejsaren emot oss. Så ändoch oss fuller tyckes vara skähl att I denne satis-
28
factionspunchten uti första oppsattet hadhe spändt något högre och icke
29
begifvit Eder så vijdt, att I ju hade kunnat postulera Colbergh, Colbatz,
30
Golnow, Stargard och hvadt slijkt ähr som grentzer öster om Odern och
31
uthan hvilke Stettin intet kan sustineras, hvilken ort och medh Gartz väl
32
hade meriterat att blifva nominatenus specificeradhe uti detta Edert project,
33
lijkväl efter detta är ett gott [gjort] tingh, af Eder öfverleffvererat och af
34
them keiserlige accepterat, ty sij vij icke huru det nu väl och uthan förtaal

[p. 101] [scan. 157]


1
och vijdhlöfftigheet är till retractera, uthan vele förvänta hvadh svar Eder
2
deropå är giffvit. Men ther I kunne få någon occasion (serdeles om chur-
3
fursten icke vill thet promptement acceptera) till att grijpa något vijdare
4
kringh Stettijn, serdeles seendes oppå Kolbätzer och Golnower districterne
5
och ther möjeligit ähr Stargardt medh, då vele I deruthinnan göra Eder
6
flijt. Och sij vij hälst, ther churfursten tergiverserar till gifva sin consens
7
härtill, att I då hålle ann allena om Kejsarens och Romerske rijksens ständers
8
consens och manutention vedh heele så Hinder- som Förpommern etiam
9
contradicente electore Brandeburgico att erhålla, hvilket förslagh vij högre
10
och bettre skatte än thet andre till nåå Förpomern och the therhoos begärade
11
orter medh churfurstens samtycke, efftersom vij och sij af Edert offererade
12
project och postulato vedh ändan att I hafve förbehållit oss och chronan
13
hele Pommern tillijka medh andre begärte satisfactionsstycken att behålla
14
uthan churfurstens eller andre interessenters consens uthi hvilket fall I icke
15
behöfve stort till söke alle differentier medh churfursten att slätta, som heller
16
dem opskjuta till des freden i Tysklandh blefve firmeradh, då vij hoppes
17
medh churfursten uthan vår schade och neesa skole kunna oss föreena.

18
Mindre sij vij synnerlige skähl till att I för erkiebispen aff Brehmen om hans
19
vederlagh för Brehmen och Vehrden må stort vara bekymbrade.

20
Och ändoch oss synes som hade föga behooff gjorts att uti detta projectet
21
om vår och chronones satisfaction att mentionera om vår obligation, een-
22
kannerligen att vij skulle vara förtänckte till restituera dem in integrum och
23
i derass godz som hafve tjent emot oss, iblandh hvilke så mycket Pommern
24
anlangar vij till exempel Christow

35
Nicht nachgewiesen.
nämpne, som så lätfärdeligen hafver
25
förlåtit sitt fädernesland och är gången i fiendens tjenst; och ther een sådan
26
restitution så pure och uthan all consideration skulle för sigh gåå, hade icke
27
allenast hans arfvingar att träda till Barth, men och then förlengst dödde
28
kejserlige öfverstens Hatzfeltz

36
Hatzfeld, Melchior v.: kaiserlicher Oberst.
arfvingar till Krempenow, som vår högst-
29
ährade käre herr fader förlät feltmarskalcken Knyphusen

37
Knyphausen (Kniphausen), Dodo, Frh. zu Innhausen und K.: * 22. 6. 1583 Lütetsburg ( Ost-
38
friesland ), † 1. 1. 1636 Haselünne; 1629 in schwedischem Dienst, 1633 Feldmarschall, 1634
39
Abschied, Nov. 1635 erneut in schwedischem Dienst; vgl. Arnoldsson S. 191f., 205; SMK
40
IV S. 300.
, och generalen
30
Arnimbs

41
Arnim (Arnimb), Johann Georg v.: * 1581 Boitzenburg, † 8. 4. 1641 Dresden; trat zunächst
42
in schwedischen, dann polnischen, 1626 in kaiserlichen und 1631 in kursächsischen Dienst; er nahm
43
1635 seinen Abschied, wurde am 7. März 1637 von den Schweden verhaftet und nach Stockholm
44
gebracht, floh von dort im November 1638 und trat in kaiserlichen und kursächsischen Dienst.
45
Vgl. ADB I S. 568–570 ; Irmer .
arfvingar till Rykirckens godz, förtegne andre månge som sådane
31
praetensioner kunne hafva på godz i Pommern. Derföre ther Edert förslagh
32
af churfursten icke vill accepteras, tå vele I tillsij huru detta må declineras
33
så mycket skee kan och våre sampt vår sal. herr faders dispositioner i thesse
34
måhle blifva i deras krafft.

[p. 102] [scan. 158]


1
Hvadh I och therhoos beröre om den correspondence och vänskap vij böre
2
hålla medh naborlige konungar i respect på the länder vij bekomme till
3
satisfaction, så hafver thet fuller sine godhe skähl, men hade tjent att thedt
4
någott expliciatius vore satt och infört, att den icke kommer oss till prae-
5
juditz , ther vij skulle råka medh dem i feigde, i hvilket fall ju icke kunne
6
oss och chronan förtages våre värfvingar, hembnerätt och slijkt, men att vij
7
dem nyttia som våre egne. Hvadh sigh nu häruthinnan eller andre conditio-
8
ners erhållande låter till vår och chronones tjenst, säkerheet och nytto af
9
Eder göra, thet tvijfle vij intet att I tage i godt acht.

Dokumente