Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
59. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 27/Dezember 7

29
[ 58 ] / 59 /–

30

Rosenhane an Johan Oxenstierna


31
Münster 1646 November 27/Dezember 7

32
Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 481 = Druckvorlage. Kopie: DG, A I 1, Legat .
33
[ 5 ] fol. 989 = Beilage F zu Nr. 65.

34
Schreiben der schwedischen Gesandten Longueville übergeben, dessen Reaktion.

[p. 98] [scan. 154]


1
Så snart jag i dag fick E. Ex. breff

32
Vgl. [ Nr. 58 ] .
for jag därmed till duc de Longeville
2
och öffverleffvererade honom dätt som dijtt hörde, hvilket när han hade
3
igenom läsit, behagade honom allt vääll och höllt utaff att E. Ex. hade så
4
solidement resolverat sig, förmente att thet på sådant sätt allerbäst skulle
5
gå för sig, och ehvilken vägen aff the två man ginge, så måste freden därpå
6
föllja; han scrupulerade intet äller frågade äffter någon vidare explication
7
på breffvet, uthan sade att han med sine colleguer ville thet bringa them
8
käijserl. före, först h. Volemar som då på stunden var väntandes till honom,
9
och sädan ville han för samma orsak göra en visita till greffven aff Traut-
10
mansdorff och contesterade vidlyfftigt med hvad flijtt och iffver han ville
11
driffva värket H. M:t och cronan Sverige till tjänst, och höllt han bäst att
12
man thärmed intet drögde äller goffve churförsten någre lång tid att betänkia
13
sig till att förekomma thet han till äffventyrs måtte haffva för händer i
14
Hagen

33
Vgl. Breucker S. 70; Lettre des Plénip. à Brienne, Münster 1646 Dezember 10 ( Nég. secr.
34
III S. 385).
.

15
Mera föreföll intet, icke häller ähr något annadt att förmäla.

Dokumente