Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
58. Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1646 November 26/Dezember 6

30
–/ 58 /–

31

Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


32
Osnabrück 1646 November 26/Dezember 6

33
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 988–988’ = Beilage B zu Nr. 65. Konzept

38
Nach dem Konzept ist das Schreiben nur von Johan Oxenstierna abgesandt worden; vgl. [ Nr. 59 ] .
: J. Ox. Slg.
34
A: II, E 921.

35
Mitteilung des Inhalts der königlichen Order vom 7./17. November. Übersendung eines Schreibens
36
an die französischen Gesandten. Forderungen Hessen-Kassels und satisfactio militum. Französisches
37
und venetianisches Vermittlungsangebot.

[p. 97] [scan. 153]


1
Gestern erhielten wir Nr. 28

35
Vgl. Lundgren S. 266.
( knappe Inhaltsangabe ). Die Königin hat uns ange-
2
wiesen
, die Forderungen hinsichtlich Pommerns in zwei Punkte zu fassen und diese
3
den Kaiserlichen zuzustellen, doch liqvähl föruth låtha then Fransöska lega-
4
tionen thet vetta. Vij effterkomma härmedh thetsamma och in scripto com-
5
municera thetta medh the Fransöska, hafvandes till then ända och medh
6
thenna lägenheet skriffvit them till, som innelijchta och à cachet volant
7
lagda breff med mera uthviser

36
Vgl. [ Nr. 57 ] .
. Nu hade vij fuller gärna sedt att herr
8
residenten hade fåt see och lässa merbe:te nu ankomna breff och till then
9
ända tänckt sända originalet tijt öfver, at thet hade kunnat tjäna her resi-
10
denten till effterrätels[e] i hanss discurser. Men effter vij intet vähl töra våga
11
originalet uth på vägen och tijden faller i dag för knap at taga någon copia
12
theraf, måste man thet spara till een annan beqväm lägenheet. Uthaf breffven
13
ifrån oss så till the Fransöska som her residenten sjelff jämvähl beskaffen-
14
heten af tijderna och så offta plägade discurser i thenna saken kan her
15
residenten lätteligen tage och döma grunden till H. Kongl. Maij:tt resolu-
16
tion , som ähr medh få ord författat i vår skrifvelse till legationem Gallicam.
17
Her residenten ville therföre sjelff bringa them thetta breffvet och ther the
18
skulle villa fatta någon mening om lindring, mot them sanctissime contestera
19
at thet är Kongl. Maij:tt ytersta förklaring i thetta fallet och ingen relaxation
20
hoos oss att vänta, haffvandes churfursten thermedh vääl att taga hvilket-
21
thera honom behagar aff the tvänne förestälte dellarna.

22
Till att skudda culpam morae ifrån oss sända vij till the keijsel. och låta
23
påminna om svar på vår i sidsta skifften mentionerade Hesse Casselske och
24
militiens contentaement.

25
Hvad anlangar legationis Gallicae och Veneti förslag, som the haffva gjordt
26
i Munster till förlijkning emillan Kongl. Maij:tt och churförsten, at the må
27
och vetta hvad vij haffva resolverat theruthi, bliffver them meddelt copialiter
28
hvad som nu skriffves till the Fransöska.

Dokumente