Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
56. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 24/Dezember 4

32
–/ 56 /–

33

Rosenhane an Johan Oxenstierna


34
Münster 1646 November 24/Dezember 4

35
Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 477–478.

36
Kaiserliche Vorschläge in ecclesiasticis. Aufenthalt eines kurbrandenburgischen Drosten beim
37
Kongreß.

38
I forledne söndags

41
22. November st. v.
förnimmer jag them käijserl. haffva låtit tillställa them
39
evangelische en förklaring in ecclesiasticis

42
Vgl. Meiern III XXXX S. 434 : Die Kaiserlichen händigten den „evangelischen deputatos
28
ad gravamina“ am 21. November (st. v.) eine „nochmahlige endliche erklärung der catho-
29
licorum “ aus. Vgl. auch N I S. 434f.: „Des kayserlichen legati Volmars mündlicher
30
vortrag bey einliefferung der catholicorum endlicher erklärung in puncto gravaminum
31
an die evangelischen deputirte“; N II S. 435–442: „Der catholischen endliche erklärung
32
oder declaration in puncto gravaminum.“
33
Vgl. Odhner S. 225.
, hvilken uthi såmblige saker

[p. 95] [scan. 151]


1
skall vara tämmelig god, män uthi något ännu defectueux. Och äffter the
2
evangelische som här ähra intet kunna vidare däruppå förklara sig, såsom
3
the käijserl. begärt haffva, ty ähre the sinnade att resa dijtt öffver, sammaledes
4
h. Volemar innan någre dagar att adjoustera hvad som them emellan ännu
5
kan differera, interim säijes en stor deel aff them catholische vara sinnade
6
att protestera emot thänne sidste the käijserl. förklaring.

7
Greffven aff Witgenstein, som ärnade sig till churförsten, reste i dag tillbaka
8
åt Ossnab. under prätext att bida till thäss churförsten kommer tillbaka frå
9
Holland, män i thässe dagar kom en dråtz

34
Arnold Heinrich von Neukirch, gen. Nivenheim, Drost von Goch, Landkommissar; vgl. UuA
35
IV S. 465f.
ifrå churförsten, hvilken haffver
10
visiterat en stor deel aff gesandterna här och ähr aff them i går besökter,
11
dänsamma säijes haffva ny ordre ifrå churförsten, för hvilkes skull Witgen-
12
stein reeser tilbaka och gör sig bättre håppning än tillförende på god för-
13
likning , hvilket E. Ex. snart varda än ferandes.

Dokumente