Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
55. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1646 November 23/Dezember 3

[p. 92] [scan. 148]


1
–/ 55 /–

2

Johan Oxenstierna an Königin Christina


3
Osnabrück 1646 November 23/Dezember 3

38
Vgl. Odhner S. 196.

4
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 931–932’.

5
Salvius wieder in Osnabrück. Mißtrauen gegenüber Frankreich. Gerüchte um den Tod des spanischen
6
Königs, Konsequenzen. Evangelische Stände. Stettin.

7
Hvadh som i Munster är föreluppit in negocio pacis varder min collega
8
her Salvius (som i går thädan hijt är igenkommen

39
Vgl. Breucker S. 68.
) med mehra uthförligen
9
och i underdånigheet a part berättandes, så at vij för denne gången föga
10
hafva coniunctim, eij heller jagh eenskijlt at mentionera om. Vij varde nu
11
sammanträdandes och tillseendes huru värket här bäst anställas och genom-
12
drifves må efter Eders Kongl:e Maij:tts allernådigste ordre och intention,
13
hvilken vij oss billigt för vårt rättesnöre i alle saker föreställa. Jagh vill
14
förmoda att den Allrahögste varder sakerne så låthandes aflöpa at samma
15
Eders Kongl:e Maij:tts intention i dät närmaste skall kunna erhållas. Hans
16
Gudomlige Maij:tt ville afväria allehanda oförmodelige skadelige emergen-
17
tier som måtte kunna göra värket svårt eller impracticabelt.

18
Dee Frandzöske äre icke dee bäste cooperatores till Eders Kongl:e Maij:tts
19
reale och avantageuse satisfaction. Dee tala fuller något då och då, som
20
synes hafva speciem af assistence och befordring af Eders Kongl:e Maij:tts
21
och Sveriges chronos interesse, men i effectu, och när man (som man säija
22
plägar) vill altihoop vidh ljuset beskoda, så är thet föga at lijta på eller at
23
hålla sigh vidh. Dee göra sitt värk dät bästa dee kunna, Eders Kongl:e
24
Maij:tts låtha dee ankomma på dess ägen försorgh och skole snarare hjelpa
25
oss uhr fördeelarne man händer emellan hafver, än att Eder Kongl:e Maij:tt
26
och chronan dem måtte behålla. Dee hafva fattat med dem keijsl:e een
27
resolution, at Eder Kongl:e Maij:tt inthet mehra än halfva Pommeren
28
skulle bekomma, och hafva sigh förobligerat thetsamma hoos oss att igenom-
29
drifva . De rebus imperii et statuum äre dee altz ingentingh bekymrade,
30
uthan släppa dät handlöst, lembnandes dem i Keijssarens disposition som
31
han bäst vill, hvilket jagh inthet conjecturerar eller af migh sjelf dichtar,
32
uthan nogsampt af dem hafver remarquerat, och der andre argumenta
33
feelade, så kunna deeras drifter nogsampt dijudiceras af dee rapporter
34
grefven af Trautmanssdorff hafver gjordt till Keijssaren och Wollmar till
35
erkiehertigen af Inssbrugh, hvaraf jagh härhoos sänder Eder Kongl:e Maij:tt
36
copier under lit. A, B. För all tingh sökia the at hafva arbitrium i saken och
37
at Eders Kongl:e Maij:tt af theras nutu skolen dependera, hvilket jagh för

[p. 93] [scan. 149]


1
min person ingalunda kan uthi condescendera. Dee hafva veelat draga vår
2
tractat till Munster och att vij ther in loco illis vel arbitris vel mediatoribus
3
heela värket skulle af handla. Dät hafver mig tyckt Eders Kongl:e Maij:tts
4
höga kongl:e respect ingalunda tillåtha och hafver derföre sökt at min her
5
collega måtte medh första igen hijt öfver komma, efftersom jagh till at fåå
6
honom derifrå hafver skrifvit honom sidst till, som copian under lit. C
7
uthvijsar, och han, som förb:t är, sigh therpå igen hijt förfogat hafver.
8
Men hvadh som residenten Rosenhanen migh tillskrifvit hafver om dee
9
Frantzöskes och Venetianiske gessandtens conferentier medh min collega
10
förr hans afreesa thet uthvijsar bijlagon lit. D.

11
Dee tijender här äre om kongens i Spagnien dödh, som vill för viss hållas,
12
förorsaka allehanda discurser, och förmeenar man at dät skall gifva heela
13
värket itt annat skick, efftersom drottningen i Frankrijke

42
Anna, Kgin. von Frankreich, Tochter des Kg. Philipp III. von Spanien: * 22. 9. 1601, † 20. 1.
43
1666; heiratete 1615 Kg. Ludwig XIII. von Frankreich. Vgl. NBG II Sp. 701–704.
skall kunna prae-
14
tendera på tutelan af princessan i Spagnien, varandes hon hennes äldsta
15
fadersyster. Elljest är och dee Spagniske plenipotentierades fullmacht ogyl-
16
digh mortuo rege committente, och måste fuller regementet i Spagnien
17
rätt fattas, förän något sluuth emellan dem och Frankrijke såssom och
18
Spagnien och Holländerne synes skola kunna oprättas. Men tijden varder
19
alt uthvijsandes.

20
Hvadh dee evangeliske ständer i Munster och här hafva vexlat för breef sin-
21
emellan om tractatu gravaminum uthvijsa bijlagorne under lit. E. I morgon
22
varda dee Sachssiske och fleere igen hijt kommandes ad suum locum, och
23
altså varder altsammans här med macht nu företagit.

24
Her Salvius varder mehra particularia om dee Frantzöskes och Contarini
25
förslagh på penningar för Stettin förmälandes. Huru Eder Kongl:e Maij:tt
26
thet förslager kan behaga, ställes billigt i dess allernådigste betänckiande.
27
Men mig tycker att dät hade varit bätre dät hade blifvit uthstält till relation
28
till Eder Kongl:e Maij:tt ähn allenast at dät medh mig skulle communiceras,
29
ty dee allareedo så mycket theraf hafva att Stettin hoos oss lööst är, hvilket
30
synes ännu något hafva kunnat dröyas med. Sed quae facta sunt non possunt
31
fieri infecta. Man varder nu tillseendes huru sakerne bäst låtha sigh igenom
32
drifva.

33
Om icke alt nåås, som man gärna ville, måste man thet befalla Gudi. Dät
34
hafver i sanningh inthet feel varit hoos migh på åtankar och skyllig under-
35
dånig vigilance at erhålla Eders Kongl:e Maij:tts och fädernesslandssens
36
bästa och interesse in s〈a〉mma gradu. Men där komma understundom
37
sådane obstacula i vägen at man icke kan så äfven i alt sitt goda opsåt vinna.
38
Kan inthet stoort erhållas öfver Eders Kongl:e Maij:tts oss gifne commis-
39
sion och befallningh, inthet skall af migh den ringeste prick eftergifvas
40
therunder; dät måge dee Frantzöska och theras complices göra therom
41
hvadh the villja. Nödigt går jag på Stettins cession pro praesenti, fastän

[p. 94] [scan. 150]


1
dät bödes och vore till erhålla ähndå fleere penningar till än som nu föreslåås.
2
Men så måste fuller efter all apparence thet nu stå på språng, efter alle nästan
3
hafva een vinck derom at dät löst är. Man måste tillsee om igenom andre
4
conditioners tillsättiande thet kan salveras så länge Eders Kongl:e Maij:tts
5
vijdare allernådigste förklaringh kan inkomma. Detta hafver jagh så korte-
6
ligen allenast för thenne gångh Eder Kongl:e Maij:tt i underdånigheet
7
vellat medh opvachta.


8
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


9
A: 933–936 Die kaiserlichen Gesandten in Münster an den Kaiser. Münster 1646 September 14
10
937–938 Nassau und Volmar an den Ehg. von Österreich

40
Erzherzog Leopold Wilhelm; vgl. [ Anm. 4 S. 14 ] .
. Münster 1646 Oktober 4

11
B: 939–942 Volmar an den Ehg. von Österreich. Münster 1646 September 21
12
943–944 Extrakt eines Schreibens aus Münster. 1646 Oktober 9

13
C: 945–945’ Johan Oxenstierna an Salvius. Osnabrück 1646 November 17/27 [Nr. 47]
14
Hierzu Beilage:

15
946–947 Die Gesandten der evangelischen Stände in Münster an die schwedischen Gesandten.
16
Münster 1646 November 14/24
17
948–950 Johan Oxenstierna an Salvius. Osnabrück 1646 November 18/28 [Nr. 49]

18
D: 951–952 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 November 20/30 [Nr. 51]

19
E: 956–956’,

20
968 Die Gesandten der ev. Stände in Münster an die Gesandten der ev. Stände in Osnabrück.
21
Münster 1646 November 14/24; Eingangsvermerk 1646 November 16/26
22
Hierzu Beilagen:

23
957–967 Schwedischer Vorschlag in puncto gravaminum. o. O., o. D., den Gesandten der
24
evangelischen Stände am 14./24. November übergeben; vgl. Meiern III S. 425–434

25
969–969’ Conclusum der 8. Sessio der evangelischen Stände in Münster. 1646 November 13/23;
26
vgl. Meiern III, S. 415f.

27
953–953’ Gesandte der ev. Stände in Osnabrück an die Gesandten der ev. Stände in Münster.
28
Osnabrück 1646 November 16/26

29
954–955’ Die Gesandten der ev. Stände in Münster an die Gesandten der ev. Stände in Osna-
30
brück . Münster 1646 November 20/30; Eingangsvermerk 1646 November 21/Dezember 1
31
970–983 Avise

Dokumente