Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
52. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 November 21/Dezember 1

18
[ 24 ] / [ 26 ] / 52 /–

19

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


20
Stockholm 1646 November 21/Dezember 1

21
RR: fol. 2160’–2161.

22
Bezug auf Nr. 28, 30; Verweis auf Nr. 28.

23
Vij hafve fådt Eder särskilte breeff, respective daterade i Ossnabrugk och
24
Münster den 1 och andre huius, och deraf seedt, huru sakerne löpa medh
25
tractaterne på både orter och hvadh för ett förslagh I uthi Münster tänckte
26
till att göra optäckia de Frantzösische och keijserlige commissarierne uti
27
vår och chrononess satisfactionispuncto, anten till behålla å våre väghnar
28
hela Pommern invito eller bekomma Förpommern medh Stettin, Gartz,
29
Dam, Wollin, Cammin consentiente electore Brandeburgico.

30
Vij monde oss fast på samme slagh förklara i vårt breeff af den 7 huius,
31
hvilket vij in duplo hafva låtit afgå på ordinarie posterne, och vette eller
32
hafve then intet till förandra, men finne gott att I then bestendigh insistere
33
och negotiere theruthinnan effter Edert bästa förståndh till vår och chro-
34
noness märkelige tjenst.

Dokumente