Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
50. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 19/29

28
–/ 50 /–

29

Rosenhane an Johan Oxenstierna


30
Münster 1646 November 19/29

31
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 469–470.

32
Bevorstehende Abreise Salvius’. Visiten. Versuch, Salvius an der Abreise zu hindern. Gerüchte.
33
Militaria.

34
Hvad Eders Excell. uthi sitt breff

40
fehlt.
haffve förmällt om h. Salvii commoration
35
på thänna orten haffver jag honom, h. Salvio, föredraget, hvilken befinner
36
E. Excell. skääll godhe och fördänskull ärnar sig skynda med resan tilbaka,
37
oansedt han aff en och annan bliffver bedja ännu något litet att dröija. Dåch
38
om resan bliffver i mårgon fortsatt, som han menar, kan jag intet vist
39
veeta.

[p. 86] [scan. 142]


1
I går vore åter deputati evangelicorum här och äffter them h. Contareni,
2
item greffven aff Witgenstein, män äffter jag intet var därhooss, kan jag
3
intet berätta om theras ährenden. Seent i afftons vore g. von Nassau och
4
Volmar här, begärte sammaledes på Trautmansdorffs vägnar att h. Salvius
5
ville något mera göra till saken för sin affresa, sädan discurerades om satis-
6
factionen , gravaminibus och mere som kunde förefalla.

7
Galli låte igenom Stängelin

32
Stenglin: französischer Sekretär.
i afftons berätta att Contareni hade varit hooss
8
them och föreslagit att h. Salvius och the kaijserl. samt han, Contareni,
9
måtte i dag äfftermiddagen träda uthi en conference tillhopa där hooss d.
10
de Longeville, hvartill the intet haffva kunnat resolvera förrän the i dag finge
11
thäröffver conferera med h. Salvio; till dän ända the rätt nu k. 10 komma
12
hijt. Hvad resolution tages, berätter jag härnäst.

13
I dag haffva någre fått tidender att kungen i Spanien skulle vara död ,
14
Bayerförsten

34
Maximilian I., Hg. von Bayern, Kf.: * 17. 4. 1573 München, † 27. 9. 1651 Ingolstadt;
35
Hg. 1595 bzw. 1597, Kf. 25. 2. 1623. Vgl. ADB XXI S. 1–22 ; Isenburg I T. 28 sowie
36
Egloffstein und Riezler .

37
Das Gerücht war also falsch.
dödsjuk sowie über kaiserliche, bayrische und schwedische Truppen-
15
bewegungen
in Süddeutschland.

Dokumente