Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
42. Rosenhane an Axel Oxenstierna Münster 1646 November 15/25

30
–/ 42 /–

31

Rosenhane an Axel Oxenstierna


32
Münster 1646 November 15/25

33
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 696.

34
Französische Vorwürfe, Schweden verzögere die Friedensverhandlungen. Gravamina ecclesiastica.

[p. 68] [scan. 124]


1
Jag håller onödigt att uprepa emot E. Excell. hvad som här kan vara
2
passerat emädan som H. K. M:tz legater sig här haffva befunnit, äffter
3
sådant aff them själlffe bättre kan vara urfört och copierna utaff växlade
4
skriffter mera kunna utvisa, allenast må jag kårteligen beröra huruledes alla
5
tre Frantzösche plenipoteniarii i afftons seent komme hijtt och påminte
6
huruledes vid legatens greff Oxensterns Excell. affresa härifrå var affskedat
7
att Hans Excell. skulle i Ossnab. försökia huruvida han kunde komma med
8
Brandeburgesche tractaten, män såframt därtill ingen apparence vore, ville
9
han komma tillbaka äller åtminstone h. Salvius för sin affresa förklara sig
10
ändteligen emot them käijserl. uthi satisfactionspuncten, att Frantzoserna
11
sädan kunde hjällpa till att bringa thet till ändskap hooss them käijserl.,
12
jämväll och utaff heela conventen beskicka churförsten och urgera honom
13
till närmare förklaring. Och emädan the thäruppå haffva förnummit att icke
14
allenast i Ossnab. ingen apparence vore till någon fruchtbar handel med
15
them Brandeburgische, uthan och h. Salvius ville resa härifrån förän något
16
vidare mäd them käijserl. bleffve tillgjordt, så hadhe the att repraesentera
17
hvad skada och praejuditz heele värket däraff skulle taga och huruledes the
18
omsider intet annorledes kunde förstå än att man på cronan Sveriges vägnar
19
sökte upskåff och undflychter. Dåch emädan the igenom residenten Chenut
20
vore försäkrade på H. K. M:tz intention och viste hvad ordre och befallning
21
hijttut till legaterna vore gången, så stode skullden uthi theras långsamheter
22
och formaliteter, hvartill the intet kunde låta binda sig, ville fördänskull
23
vara änskyllade om sakerna annorledes utsloge, såsom the thätta mäd en art
24
aff protest iffrigt nog utförde, remonstrerade och därhooss uthi hvad fara
25
och postur sakerna kunde råka sädan thän Spansche freden bliffver sluten,
26
som nu intet länger kan dröijas mäd sädan Hållenderna ähre richtig och
27
Frankerike nödgas beqväma sig däräffter, sammaledes huru churförsten aff
28
Brandeburg mera häräffter kan bliffva altererat, sädan han själlff i Hag
29
haffver slutit gifftermålet med printz v. Oraniens

41
Friedrich Heinrich: * 1584, † 14. 3. 1647. Vgl. Isenburg II T. 1.
dåtter

42
Vgl. [ Anm. 2 S. 67 ] ; Isenburg II T. 1.
, och att the vore
30
försäkrade att allereda på dän orten hades något för händer emot cronan
31
Sverige. Fördänskull the styrkte och rådde att h. Salvius ville för sin affresa
32
såvida befodra värket och något närmare komma med them käijserl., så ville
33
the sädan thärtill contribuera sine officia och håppades med thet snaresta
34
med ähra och advantage komma därifrå.

35
I dag haffver Trautmansdorff låtit anmoda h. Salvium att han på evangelische
36
ständernas begäran ville i mårgon träda med sig tillsammans och företaga
37
gravamina ecclesiastica , förmenandes att the bägges, hvilkom utaff bägge
38
religionsförvandterna sakerna ähre committerade och updragne, bättre skole
39
kunna them componera och affhjällpa än ständerna själlffve sinemellan.
40
Häruppå består thet nu för thänna tiden.

Dokumente