Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
39. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 November 14/24

19
–/ 39 /–

20

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


21
Stockholm 1646 November 14/24

31
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2.

22
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 319–320 = Druckvorlage; Eingangs-
23
vermerk
Osnabrück 1646 Dezember 1/11. Druck: Gjörwell S. 321–323.

24
Forderung nach ganz Pommern. Privata.

25
Den 12 huius [ 12./22. November ] ankomme tvenne Dine schrijffvelser aff
26
den 26 och 27 passato [ 26. resp. 27. Oktober/5. resp. 6. November ] medh
27
posten och Din tjänare l’Aignier, den ene om morgonen, den andhre om
28
afftonen. De publicis schrijff:r jag lijtet, alldenstundh Du Kong. M:ttz och
29
rådes mening och intention aff Hen[ne]s K. M:tz eget breff varder för-

[p. 64] [scan. 120]


1
nimmandes , allenast at jag dette medh få ord lägger därtill till Din informa-
2
tion . Oss heller beholla hela Pomern sine consensu electoris Brandeburgici
3
ähn Förpomern sampt Stetin etc. medh hans bevilling; och efter man sijr
4
aff hans inskickadhe fulmachtt och des forme och contenta så och aff alt
5
hans och hans tjänares procedere att intet alvar medh honom ähr, uthan alt
6
hvadh som tales eller seijes allen〈a〉st at gåå uth på huruledes man oss medh
7
söthe ordh affspijsa motte; ähr och klart ded han styffvas aff andhre

32
Gemeint ist wohl der Kaiser.
. Hvar-
8
före och alle våre consilia moste löpa in contrarium, och ähr så gott nu som
9
en annan gong. Jag kenner igen de gamble Brandenburgiske eller Svartzen-
10
bergiske

33
Schwarzenberg, Adam Gf. zu S.: * 26. 8. 1584, † 14. 3. 1641; seit 1610 in brandenburgischem
34
Dienst. Vgl. ADB XXXIII S. 779–794 ; Dickmann S. 89, 101, 108, 428; Höjer .
consilia och finner ingen annan åthskildnadt däruthij ähn at fer-
11
gorne

35
Schwarzenberg war katholisch; vgl. Dickmann S. 101.
ähre förandrede, hvarföre intet ähr bettre ähn att latha fara dem och
12
lempna dem i ded postur att de skole nödgas till att sökia och sollicitera
13
hos Hen[ne]s K. M:t sjelffve och genom andhre

36
Hier fällt eine gewisse Parallelität zu den Vorgängen um das Erzstift Bremen auf, wo der
37
Administrator genötigt worden war, seine Angelegenheiten in Schweden direkt zu erörtern; vgl.
38
Lorenz S. 57–66, 96–114
och att man affhandlar
14
om chronones satisfaction medh Keijsaren och imperio, tagendes försäkring
15
och conservation aff dem som principaler och tilholler sig hela Pomern
16
uthan diminution; och tvijffler jag intet att vij sedhan en annan gang väl
17
få tilfelle at tractera medh Brandenburg öf:r hans consens medh mehra vår
18
och mindre hans fordeel . Icke behöffver man heller eo casu på vår sijdha
19
att stoort bekymbra oss om hans recompence, uthan han må sörja där sjelff
20
före. Agera din person medh mood, doch caute, och blanda acrem lenemque
21
tractandi modum tilsamman, brukandes ded ene och ded andhre suo tempore.
22
Privata.

Dokumente