Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
36. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 November 14/24

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1646 November 14/24

34
Vgl. Baltische Studien VI 2 S. 44ff.; Odhner S. 199; UuA V S. 102 und dazu
35
UuA IV S. 464.

4
Kopie: RR fol. 2133–2135’; eingegangen in Osnabrück 1646 Dezember 1/11 (vgl. Nr. 92).

5
Brandenburgische Vollmacht vom 24. Oktober/3. November keine Verhandlungsbasis. Pommern:
6
Verlangen der pommerschen Stände; Donationen in Pommern; Präferenz der erweiterten Forderung
7
nach ganz Pommern.

8
Verweis auf Nr. 28 mit kurzer Wiederholung des Inhalts. Nu kommer oss ther-
9
opå något sällsynt och fremmant före, och vij icke utan commotion moste
10
förnimme att de Brandenburgiske gesanterne hafve till den 24 octobris
11
[ 24. Oktober/3. November ] sidstförleden uthleffvererat Eder een fullmacht
12
af derass herre, churfursten, dem gifven att tractera medh Eder öfver een
13
deel aff Förpomern emot aequivalent vederlagh, [een] sak theri vij icke kunne
14
skicke oss, eller vist säja anten hooss churfursten är något allfvar till tractera
15
i een så vichtigh saak eller, thet och af hanss andre procedurer synes lijkare,
16
att han härunder icke annat söker än elidera värket? Therföre vij och vele
17
förmoda att I icke hafve inlåtit Edher på een sådan fullmacht i någon tractat
18
medh churfurstens gesanter och commissarier. Och der de skulle insistera
19
häroppå, tå vele vij att I medh them ingen tractat ingå, men den aldeles
20
uthslåå, efftersom vij eij heller så stort hafve medh churfursten till beställa,
21
som mera och förnämbligen på ene sijdan medh Käjsaren, emot hvilken vij
22
föra krijget, och på andre sijdan medh Pomersche ständerne, medh hvillke
23
vij hafve vår alliance, i hvillken vår satisfactionspuncht in genere erörtras

36
Vgl. Allianzvertrag zwischen Hg. Bogislaw XIV. und Kg. Gustav II. Adolf vom 10./20. Juli
37
1630 (vordatiert) – vgl. Bär S. 75–85. Die Stände bestätigten diesen Bündnisvertrag am
38
1. Mai 1631 – vgl. Odhner S. 10; Wehrmann S. 124f.
.

24
Hvadh elljest sjelfve saken anlangar, så sij vij af the bijlagor

39
Die Beilage fehlt.

40
Vgl. zum vorliegenden Problem Baltische Studien VI 2 S. 43–45; Breucker S. 63.
, som I, g. Johan
25
Oxenstierna, lägge hoos Nr. 15, först att Pommersche ständernes deputerade
26
i Ossnabrugk gärna sij och önska att Pommern blifver odismembreradh och
27
tilhopa, ehvem thet och behållandes vordo; sedan krijgzofficerarnes sollici-
28
tatur , att dem icke bliffver hoppet afschuritt till derass recompence i Pom-
29
mern , och de som i Hinderpommern hafva något erhållit, att de det icke
30
mista; hvilke tvenne skähl, förtegna andre motiver, uthi våre härvedh förde
31
consilier haffve een stoor krafft. Derföre vij och helst schulle sij att Hinder-
32
pommern tillijka medh Förpommern kan nåås cum consensu electoris. Vill
33
han och icke gifva sitt samtycke härtill, tå låta vij oss benöja medh hela

[p. 59] [scan. 115]


1
Pommern under Käjsarens och Romersche rixens ständers consens; och
2
fördenskuldh vele att I göre Eder högsta flijt och på det bästa sättet I kunne
3
arbeta och laga att hela så Hinder- som Förpommern bliffver oss och S.
4
chrono till satisfaction cederat, efftersom I och på detta slaget altijdh moste
5
tala medh Pommerske ständernes deputerade, styrkiandes och förmanandes
6
them att the hjelpa dertill, så att hela Pommern tilhopa och osöndradt
7
blifver oss och chronan öfverlåten.

8
I lijka motto hafve I till schriffva feltmarskalcken h:r Wrangell till svar att
9
I hafve ordre till stå på hele Pommern och göra Eder yttersta om det alt-
10
samman ähr till erhålla, så att han och flere förnemme officerare i arméen
11
therass beneficia kume [kunne] hafva till åthnjuta. Men schulle fredztractaten
12
heelt stota sigh deroppå, så att I Hinderpommern icke kunne uthan värketz
13
ruptur erhålla, tå äre vij tillfredz att I effterföllja och i acht tage be:te vår
14
resolution them vij för 8 dagar sedan monde till Eder försända , och nu
15
går härhooss deraff een doublet, ifall thet förre skulle emot all förhoppningh
16
vara interciperat.

17
Vij finge och Nr. 15 ( Dublette ), 19; sij och theraf att intet eller ringa hopp är
18
om Churbrandenburgiske tractaten öfver Pommern derföre vij och så mycket
19
mehra orsak haffve till befahla Eder att stå på desse sidste våre ordrer, för-
20
modandes att förrän tractaten går sähr, thet Käjsaren och ständerne oss uti
21
vårt skälige postulato satisfactionis deferere, tå churfursten hafver till sij
22
sigh om, hvem för honom talar om något aequivalent.

Dokumente