Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
30. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1646 November 8/18

17
–/ 30 /–

18

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


19
Münster 1646 November 8/18

20
Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679; Eingangsvermerk Stockholm 1646 November 26/
21
Dezember 6.

22
Aufenthalt in Münster. Differenzen mit Salvius. Privata. Magnus de la Gardie. d’Avaux.

23
Jagh ähr den 4 huius [ 4./14. November ] hijt kommen

37
Vgl. Breucker S. 64f.; Meiern III S. 752f.; Odhner S. 194f.
ifrån Osnabrugge på
24
en dagh och haffver här funnit sakerne som Nr. 31 uthvijsar. Det ståår nu
25
till Gudh, tijden och vår conduicte huru alt vill afflöpa. Den Aldrahogste
26
beskäre oss gode samhällige consilia och resolutioner. Men jagh ähr där så
27
illa om medh min s[ocio] att jagh in particulari inthet kan beskrijffvat:
28
Scio pater quod non credis ita omnia se habere at dico, sed utinam hominem
29
et mores videres ut fortassis aliter iudicares. Ignosce quod hac tam aperte
30
scribo. Jagh hoppas fuller igenom Gudz bijstånd att öffvervinna alla desse
31
svårigheter. Men så kan jagh lijkväl icke underlåtha min k. her fader att
32
uptäk〈i〉a mina stora difficulteter. Och det jagh i thetta fallet skrijffver, det
33
skrijffver jagh in filiali confidentia ut humilissimus filius patri honoran-
34
dissimo .

35
I dagh haffver jagh hela dagen hafft till göra medh visiter och revisiter och
36
skrijffver dette nu klockan 12 om natten och hinner inthet vijdare för andre

[p. 52] [scan. 108]


1
infallande ährender och skrijffvelser hijt och dijt, så att en icke fåår venda
2
sigh. Min k. her fader ville icke annars ähn faderligen altsamman uptaga
3
och formärkia.

4
Es folgen Privata.

5
Ruthen, der Sekretär Gf. Magnus de la Gardies, ist mit Schreiben an die schwedischen
6
und französischen Gesandten gestern aus Paris kommend in Münster eingetroffen.

7
Möglicherweise wird der Graf selbst den Kongreß besuchen.

8
Hvadh för ett breff legati Gallici haffve velat skrijfva till H. M:t domini
9
d’Avauxii suasu, men ähr tillbaka bliffvet, ähr migh aff Ruthen giffvit och
10
gåår härhoos till min k. her fader in copia. Däraff man nogsambt kan see
11
hvadh för consilia och practitier d’Avaux

32
d’Avaux, Claude de Mesmes, Comte: * 1595, † 19. 11. 1650. Vgl. APW [ II C 2 S. 2 Anm. 3 ] ;
33
DBF IV (1948) Sp. 832–837; NBG III Sp. 816f.
förer, et ut, ut sit, så haffver
12
cardinale Mazarini

34
Mazarin, Jules (Mazarini, Giulio): * 14. 7. 1602, † 9. 3. 1661 Vicennes; Kardinal (16. 12.
35
1641), Nachfolger Richelieus als Leiter der französischen Politik. Vgl. NBG XXXIV Sp.
36
561–598.
sagt åth greff Magnus m. d’Avaux il se picque et monstre
13
qu’il scait escrire du latein.


14
Beilage fehlt.

Dokumente