Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
29. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 November 7/17

26
–/ 29 /–

27

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


28
Stockholm 1646 November 7/17

36
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2; Odhner S. 193.

29
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 317–318’ = Druckvorlage; Eingangs-
30
vermerk
Osnabrück 1646 November 24/Dezember 4. Druck: Gjörwell S. 318–320.

31
Differenzen zwischen Johan Oxenstierna und Salvius. Modus tractandi betr. Brandenburg. End-
32
gültige königliche Resolution betr. Pommern. Privata.

[p. 50] [scan. 106]


1
Din och Din collegas rapport aff den 20 passato [ 20./30. Oktober ]

41
Gemeint ist [ Nr. 7 ] vom 19./29. Oktober.
ähr in
2
senatu upläsen och därpå fattadt et svar som Du förnimmer aff Kong. M:tz
3
breff nu medh denne posten affskickat .

4
Jag förnimmer och at Du och Din collega icke ähre ense öf:r incamineringen
5
aff tractaten medh Brandenburg, i ded Du menar att gåå efter ordren och
6
han den Brandenburgiske föga achtar. Hans argumenta och discurser lather
7
jag vara i sit värde; tjänte fuller annorlundha bettre at tractera saken; men
8
så moste och desse defectus publice condoneras. Allenast tycker mig fuller
9
Salvii mening intet vara oskälig att tractera saken aff medh dem keijserske
10
och icke så stoortt medh dem Brandenburgiske; ty jag holler för min person,
11
longa experientia edoctus, ded Brandenburgiske tractatsväsended för idell
12
fickfackerij

43
Vgl. Breucker S. 69 Anm. 5.
. Jag nekar icke till ordern Eder giffven, fuller föra B. tractaten
13
medh sig, och Dig intet fara vilse däruthij, doch bleff vedh den resolution
14
här icke sa stoortt seett opå modo tractandi sossom på sjelffve saken, huru
15
vij〈d〉 I Eder inlatha motte eller icke. Där nu icke saken vore för vijdha
16
lupen sedhan (ded I in loco sjelffve best moste dijudicera), då holler jag
17
därför at best vore I hålle Eder vedh dem keijserske; brukade Francoserne
18
däruthij, så och per occasion och så vijdha behoff göres stenderne. Mig
19
tycker och at där I emot dem Brandenburgiske deputerade stelte Eder något
20
beske an, lathendes Eder merkia, sedhan Henn〈e〉s K. M:t hade förnummet
21
dem Brandenburgiske så oskäligt procedera i saken, ded Hen[ne]s K. M:t
22
hadhe befalet Eder at holla Eder 〈v〉edh dem keijserske, och churfursten
23
aff Brandenburg motte, om honom techtes, undraga och uptagendes hvadh
24
fredhen heller kriget medh sig bringar. Och moste jag ret seija Dig min
25
mening at jag på sådan fall dem andre stenderne vill caressera hvadh jag
26
kundhe, där jag voro commissarius, men den Brandenburgiske, så länge de
27
så tala, lijtet heller intet. Jag tvijfflar intet at I där ledas vedh den longe
28
tractaten, ty vij och här trötna vedh honom; hvarför efter alle andhre våre
29
allierede synes anten vara kompne heller haffver hopp att komma snart till
30
ändha medh deres trätor och tractater; ty haf:r och Kong. M:t funnet got
31
att förklara sin ändelige mening öf:r sin satisfaction och stella den på tu
32
vilkor heller condicioner såvijdha Pomern vedhkommer, lempnandes dem
33
keijserske och Brandenburgiske optionen heller valedt hvilkedtdera de vele
34
antaga och praestera, anten cessionen aff Förpomern medh Stetin etc. med
35
churfurstens consens och bevilling eller hela Pomern uthan churfursten aff
36
Brandenburgs ja och samtycke, allenast at Keijsaren sampt stenderne ded
37
agnoscera, giffva och hjelpa at erholla. Dette sijdste haf:r Trautmansdorff
38
först praesenterat, och skattar jag dette för ded besthe. Possessionen, keijser-
39
lige investituren, stendernes homagium och tijderne kone väl ratificera och
40
bettre vare vilkor. Den förste condicionen kommer till en godh deel öf:rens

[p. 51] [scan. 107]


1
medh den offerte som de keijserske emot 〈Francosen〉 och desse emot Eder
2
gjordt haffve; välja de dette, så kan Brandenburgs consens icke heller vara
3
till förachta för visse orsaker skuldh. Slår begge condicionerne på en gang
4
dem keijserlige före at välja och praestera ettdera och däruthur at com-
5
municera medh dem Brandenburgiske. Men görer ded anten muntlig eller
6
medh fåå ordh i tvenne puncter författadt, och brukar däruthij dem Fran-
7
cöses 〈ke〉 ambassadeurernes tillhjelp och rådh. Söker först att ettdera accep-
8
teras , och sedhan tracterar öf:r declarationen och förklaringarne som sig
9
giffva vedh handen. Och där den condicionen om hela Pomerns cession
10
uthan churfurstens och hans huses consens blijffver gillat och vedertage〈t〉,
11
då lather all vijdare forlijkning och affhandling medh churfursten bestå
12
såväl öf:r Driesen etc. som öf:r Pomern, och där han vill eo casu något
13
haffva igen, så lather honom bedja därom.

14
Detta ähr så en påminnelse, men resten heller ordren finner Du uthij Hennes
15
K. M:ts eget breff.

16
Privata.

Dokumente