Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
24. Salvius an Königin Christina Münster 1646 November 1/11

19
–/ 24 / [ 52 ] /–

20

Salvius an Königin Christina


21
Münster 1646 November 1/11

35
Vgl. Breucker S. 64f.; Odhner S. 193; UuA V 1 S. 99.

22
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 813–815a’; Eingangsvermerk Stockholm 1646
23
November 19/29.

24
Gründe für Salvius’ Aufenthalt in Münster: [1] Gefahren eines niederländisch-spanischen und
25
spanisch-französischen Friedensschlusses; [2] Koordinierung der Politik gegenüber Brandenburg. –
26
Pommernfrage. Haltung des Kf. von Brandenburg, dessen Entschädigungsforderungen. [3] Ver-
27
schiedene Kontroverspunkte. [4] Entschädigung Mecklenburgs. [5] Erzstift Bremen; Entschädigung
28
des Bremer Domkapitels und der Klöster. [6] Brandenburgs Handels- und Schiffahrtsinteressen.
29
[7] Stettin. [8] Amnestie. [9] Niederländisch-spanisch-französische Verhandlungen vor dem Ab-
30
schluß . [10] Satisfactio militum. [11] Militaria. [12] Dynastische Entwicklungen im spanischen
31
Herrscherhaus; Portugal und Katalonien im Kalkül Frankreichs und der Generalstaaten. [13]
32
Visiten.

[p. 36] [scan. 92]


1
Två äre the förnembste orsaker för hvar skull jagh hafver nu varit här i
2
Münster i otte daghar: [ 1 ] Först, effter the Hollandsche gesandterne äre när
3
vidh slutet i theres äghen och den Fransösche tractaten medh Spagniens, så på
4
thet icke the motte för hastigt sluta, Spagniern få lufft i Niederland, skicka
5
sina mästa trouppar Keijsaren till hjelp och såleedhes oss öffver halssen här
6
i Tysklandh; efftersom Lamboy

33
Lamboy, Wilhelm von: † 12. 12. 1659; Gegner Wallensteins, Befehlshaber der kaiserlichen
34
Truppen im Westfälischen Kreis und Feldmarschall (1647), Reichsgraf (1649). Vgl. ADB
35
XVII S. 557–564 .
och hertighen aff Lottringen medh Melan-
7
der

36
Melander, Peter, Gf. von Holzappel: * 1585 Nieder-Hadamar, † 17. 5. 1648 Augsburg.
37
Vgl. ADB XIII S. 21–25 ; auch Lorenz S. 79–83, 85, 90–94.
hafva varit härtill ärnadhe att anthen giöra een division öffver Wesern
8
och Elben eller åt Maintz och Brisach eller att jungera sigh medh the keij-
9
serische , haffver jagh hooss Fransoserne och Hollenderne drifvit saken ther-
10
hän att jagh hoppas bemälte trouppar bliffva tillbakas och att vij någhot
11
när skole pari passu kunna sluta fridhen. [ 2 ] Den andra orsaken är att effter
12
Churbrandenburg steller sigh så vidrig i cessionen aff Pommern, jagh tå
13
disponera the keijserische och Fransösche att beskickan, i thet han passe-
14
radhe här förbij åt Cleven, och pousseran till att accommodera sigh. Galli
15
hafva i förgåår sendt residenten S:t Romain till den ända effter honom till
16
Cleve. Caesareani hafve icke allenast sjelfve beskickat honom

38
Mit der Gesandtschaft beauftragt wurde der kaiserliche Diplomat Georg von Plettenberg; vgl. zu
39
seinen vorhergehenden diplomatischen Aufgaben APW [ II C 2 S. 34 Anm. 1 ] ; Lorenz (Register).
, uthan hålla
17
och an hooss thet churfurstligha collegiumet och hoos stenderna här, att
18
hvarthera à part skall i lika motto beskickan. Desse alle hafve thertill resol-
19
verat , men begäre först aff oss att vetta hvarvidh E. K. M:t vill entligen
20
stahna i postulationen aff Pommern. Jagh venter altså i dagh eller morghon
21
greff Johan Oxenstierna hijt; så tycker migh att vij vele seija them, att om
22
churfursten vill gifva sin consens, så vill E. K. M:t vara tillfridz medh
23
Förpommern och Rügen och aff Hinderpommern thertilt Gartz

40
Gartz, Stadt am westlichen Oderufer südlich Stettin, zu Hinterpommern gehörend, d. h. zur
41
Linie Pommern-Stettin.
, Stettin,
24
Dam

42
Damm, i. e. Altendamm, gelegen an der Mündung der Plöne in den Dammschen See (östliches
43
Oderufer).
, Wollin

44
Insel und Stadt Wollin.
, Stifft Cammin. Vill han icke gifva consensen thertill, uthan
25
dissenterer, så vele vij så gerna behålla heela Pommern under Keijsarns och
26
rikzens garantie. Caesareani, Galli och alla andra rådha oss fuller högt att
27
contentera oss medh Förpommern allena. Roncalio och Cracow, som här
28
äre på Polens vägnar, hafva sagt Galis att Polen thet fuller kunde lijdha,
29
men icke att E. K. M:t skulle få Hinderpommern. På Förpommern vele alle
30
arbeeta, att churfursten gifver sin consens, eller ju, ther han heelt obstinate
31
setter sigh theremoot, att då Röm. rijket och chronorne giöra causam com-
32
munem theraff, insererat i ett rijkzbeslut och mutuellement garanterat. Jagh

[p. 37] [scan. 93]


1
fruchtar fuller förr att thet vill hålla hårdt medh churfursten . Han vill ännu
2
ingalunda låta stengia sigh frå Stettin, vill ändeligh hafva Wolgast medh,
3
och altså heele Odern under sin disposition alleena. Och fast vij än skulle
4
kunna cederan Stettin medh heela Hinderpommern och deela usum Oderae
5
medh honom (efftersom sådhana flumina äre iuris publici och kunna inthet
6
stånd in particulari tillägnas), så vill han doch theremot stringera oss till
7
ett så irraisonabelt aequivalentsförskaffande att thet blifver impossibelt till
8
erhålla. Hans deputeradhe blygdes inthet alleenast moot ett stycke aff För-
9
pommern att begiära

27
Vgl. Breucker S. 56, 66.
Glogaw

28
Fürstentum Glogau.
, Sagan

29
Fürstentum Sagan.
, Magdeburg

30
Erzstift Magdeburg.
, Halberstadt

31
Hochstift Halberstadt.
, Hildes-
10
heimb

32
Hochstift Hildesheim.
, Minden

33
Hochstift Minden.
, Ossnabrugge

34
Hochstift Osnabrück.
! Hvadh skulle the icke begiära för heele
11
Förpommern. Caesareanis och Gallis, ja migh sjelff, synes fördenskull blifva
12
besta rådhet att vij på all fall hålla oss till universaltractaten och, ther icke
13
annars vara vill, taga thet mästa vij kunne få och förbinda oss medh heele
14
riket att maintinera hvar annan.

15
[ 3 ] Här läre åtskillighe controversier sålunda moste slutes. Mechelburg
16
hafver ännu icke consenterat till Wissmars cession, uthan afffodhrat sin
17
gesandter

35
Dr. Abraham Kayser (Caesar) und Dr. Johann Marquart; vgl. APW [ III D 1 S. 351 ] (Runge
36
ist Gesandter Pommerns – vgl. [ Anm. 2 S. 26f.) ] .
. Kongen i Danmarckz sonn

37
Friedrich, Adm. zu Bremen, seit 1648 Friedrich III., König von Dänemark: * 18. 3. 1609
38
Haderslevhus, † 9. 2. 1670 Kopenhagen. Vgl. ADB VII S. 518f. ; DBL VII S. 237–244;
39
Arup S. 179ff.; Fabricius , Enevaelde S. 9; Fridericia DRH S. 287f.
anhåller om ertzstifft Bremen

40
Vgl. Lorenz S. 149f.

41
Zum Problem des Erzstifts Bremen auf dem Westfälischen Friedenskongreß vgl. Lorenz .
.

18
Episcopus Osnabrugensis protesterer moot stifft Verdens cession

42
Franz Wilhelm, Gf. von Wartenberg: * 1593 München, † 1. 12. 1661 Regensburg; Bf. von
43
Osnabrück (1625), Verden (1630), Minden (1631), Koadjutor zu Regensburg (1641), BJ. zu
44
Regensburg (1649). Vgl. ADB XLI S. 185ff. ; NDB V S. 365 ; Knoch-Lagemann ; zu
45
seiner Stellung in Verden vgl. Lorenz S. 3.
. Cassel
19
och Darmbstatt, Bäyern och hus Pfaltz, margrefverna aff Baden

46
Zum Streit der beiden badischen Häuser vgl. Dickmann S. 32.
etc. läre
20
alle moste contentera sigh medh thet uthslagh som heele conventen i Ossna-
21
brugge och Munster lärer moste gifva. Doch hafva Caesareani, serdeles
22
Trautmansdorf, nästan gifvit migh parola [4] att Mechelburg kan för Wissmars
23
cession lembnas stifftet Ratzeburg. [5] Kungen i Danmarckz son hafver
24
Ferdinandus Secundus inrymbt stifft Bremen under tvee conditioner, som
25
finnes in actis publicis, quarum nullam implevit aut implere potuit

47
Vgl. Lorenz S. 30–32.
, altså

[p. 38] [scan. 94]


1
hafver inthet han stoort att seija. Volmar sadhe migh att E. K. M:tt skulle
2
någhot när kunna nå stifft Bremen under iure secularis ducatus och att man
3
skulle kunna transferera domcapitlet och clöstren annorstädhes uhr stifftet,
4
ther E. K. M:t ville anden inrymma them stifft Verden, ther the kunde lefva
5
aff, eller gifva them åhrlighen een deputat i penningar uhr ertzstifftet. Men
6
thet vill väl betänckias, hvadh theroppå svaras. Ther man kunde unna them
7
brödhet till liffztidh, låta them alle uthdöö och ingen platz ersettia, torde
8
thet vara ett förslagh theremoot, effter thet hålles vara för hårdt att heelt
9
fördrifva them in exilium, då the icke lettelighen någhorstädhes skulle kunna
10
få platz, efftersom ingestädhes finnes sådhana beneficia obesatte. I ertzstifftet
11
havfer domcapitlet och the nijo clöster ther äre een stoor deel aff landet
12
borta och administrera theres rentar icke på thet besta. Kanskee thet torde
13
finna sigh een hoop aff E. K. M:ts egna officianter och tjenare, som hvar-
14
thera löste sitt clöster till sigh, eller hvadh rådh man ther funne

36
Klöster im Erzstift Bremen: 1645 gab es neun Klöster; als katholisch galten (z. T. jedoch mit
37
protestantischen Insassen) Harsefeld, Zeven, Altenkloster, Neuenkloster; lutherisch waren die
38
Klöster Osterholz, Lilienthal, Himmelpforten, Neuenwalde, Unserer lieben Frau zu Stade; vgl.
39
Zetterqvist S. 82f. Zur schwedischen Klosterpolitik im Erzstift Bremen vgl. Zetterqvist
40
S. 81–92 (Kap. Sekularisationen), S. 93–110 (Kap. Donationen).

41
Salvius selbst erhielt am 13. 2. 1647 Kloster Harsefeld, am 26. 10. 1648 ein bremisches Kapitel-
42
haus ( Böhme S. 540).

43
Zur Problematik Domkapitel Bremen vgl. Lorenz S. 216f.
.

15
[ 6 ] Medh churfursten aff Brandeburg är ännu svårast. Stettin och Odern
16
liggian altför högt på sinnet. Han vill ändeligen hafva frij passagen frå
17
Königzberg sjöövägen op för Odern till Custrin

44
Küstrin an der Oder.
och icke vara besvärat
18
aff Svenske besättningar eller tullenärer och licentförvaltere. Hollenderne,
19
för commercierne skull, styfvan underhanden. Och hjelper ännu fögha att
20
vij seijan usum fluminis esse communem och att E. K. M:t vore content
21
medh the gamble tullarna, ther E. K. M:t Stettin, Wollin och Camin behåller
22
eller, ther E. K. M:t nyja tullar och licenter bekommer, då at låta honom
23
för sin hoffstat tullfrij.

24
[7] Galli rådha oss lembnan Stettin, förmeena Keijsarn kunna settia Wald-
25
städherne till underpant och Franckrijke therföre gifva E. K. M:t contant
26
två millioner francken eller, ther E. K. M:t skulle behålla Stettin, att då
27
churfursten finge samma pengar. Duc de Longuiville meente att om E. K.

28
M:t cederade churfursten Stettin medh heela Hinderpommern, att vij då
29
motte praetendera på stifft Magdeburg igen, doch effter denna bispens dödh
30
och sub iure archiepiscopali.

31
Thet står altså alt ännu och görs, och effter tidhn synes näpplighen kunna
32
lidha dilation till vidhare E. K. M:t förclaring på ett eller annat, kunde och
33
till äfventyrs ännu nyja förslagh förekomma, när tractaten begynner fervera,
34
så skole vij beflita oss att göra E. K. M:tz conditioner the besta oss mögeligit
35
kan vara; theroppå kunne E. K. M:t alldeles vara försäkradhe.

[p. 39] [scan. 95]


1
[ 8 ] Anlangande rikzens saker, så äre een hoop aff the protesterande sten-
2
dernes deputerade uhr Ossnabrugge hijt effter migh komne, hafve allreedha
3
propria sponte gifvit migh macht att in puncto amnestiae uhrlåta terminum
4
anni 1618 och nempna ingen terminum, uthan simpliciter att alla occasione
5
belli Bohemici et Germaniae suis bonis et iuribus destituti skole restitueras,
6
doch att a part må statueras öf:r Erblanden. Secundo hafva the sponte låtet
7
terminum a quo in gravaminib. ecclesiasticis komma på a:o 1624.

8
[ 9 ] The Hollendsche och Fransösche gesandterna seija sigh sjelfva vara
9
vidh endan medh the Spanische, altså hoppas alle man thet heela tractaten
10
nu nalckas till enda.

11
[ 10 ] Om militiens contentement gjorde Trautmansdorff migh detta för-
12
slaghet , att man moste deela heela Römische riket emellan E. K. M:tz, then
13
keijserische och Bäyerische armeerna, så att hvartheera får sina vissa creisser
14
och stender, som them hjelpa contentera och affdancka. The evangelische
15
besörja att E. K. M:tz armee lärer therigenom komma them allena till last
16
och slå fördenskull före att the tigo creisser må gifva E. K. M:ts armee
17
tijo tunnor gulld, catholische och evangelische öfver hufvudhet lijka; hvilket-
18
thera beqvämest finnes, thet moste tidhen och uthslaget gifva. Ju meena
19
caesareani, Galli och Veneti att inga guarnisoner hafva någhot att fordra.

20
Hvadh E. K. M:t behåller i tjenst aff thet folcket, som tjenar i feldt, thet
21
meene the och ingen stoor satisfaction kunna praetendera. The öffrighe, som
22
heelt affdanckas, moste man see till effter billigh- och mögeligheeten att
23
förnöija. Vij vente nu feldtmarschalckens sentiment medh öfvercommissarien
24
Brandt tillbakas, då man sedhan får see hvadh sigh best låter practicera.

25
[ 11 ] Armeerna skrifvas nu stå een mijl frå hvarandra op vidh Donauströmen.

26
E. K. M:tz armee berettas hafva sendt bagagen mäst frå sigh och nalckas
27
fienden att praesentera een hufvudhcombat. Men caesareani och Galli hålla
28
heelt orådheligit att nu riciquera een feldtslacht, fruchtandes att thet motte
29
gifva een stoor förandring, på hvilckenthera bogen then föllo.

30
[ 12 ] Att kungens i Spanien eendaste son

38
Balthasar Karl: * 17. 10. 1629, † 9. 10. 1646. Vgl. Isenburg II T. 49.
ähr dödh, kungen sjelff valetudi-
31
narius

39
Diese Nachricht erwies sich als verfrüht: Philipp IV., Kg. von Spanien (seit 1621) und Portugal
40
(bis 1640): * 8. 8. 1605, † 17. 9. 1665. Vgl. Isenburg II T. 49. Die Gerüchte um das
41
spanische Könighaus dienten wohl dazu, Furcht vor der Wiedererstehung eines habsburgischen
42
Weltreichs zu wecken.
och alleenast een datter

43
1646 lebte nur Marie Therese (* 20.9.1638, † 30.7.1683); sie heiratete 1660 Kg. Ludwig XIV.
44
von Frankreich.
, som Keijsarens son skall hafva, öffrigh,
32
thet synes och vela portendera een statum rerum, såsom den var tempore
33
Caroli Quinti. Jagh mercker att Batavi, och serdeles Galli, apprehenderat
34
högt. Lusitanici legati äre mächta ting perplexe att bådhe Galli och Batavi
35
synes deferera them, deels för Hispanorum obstination, som ingalunda vele
36
unna Portugueserne fridh eller stillestånd, deels att Galli och Batavi icke
37
ogerna see thet Spagniern må altijdh behålla någhon fiende som naggarn,

[p. 40] [scan. 96]


1
och i synnerheet att Batavi må deste frijare agera i Brasilien

35
Die Niederlande bemühten sich während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgreich darum,
36
in Südamerika Fuß zu fassen; sie eroberten 1624 die Stadt und 1630 die Landschaft Bahia.
37
Moritz von Nassau eroberte in den folgenden Jahren den Küstenstreifen Brasiliens. Seit 1645 kam
38
es zu den Aufständen gegen die niederländische Herrschaft, und 1654 mußten die Niederlande ihre
39
Eroberungen aufgeben. Vgl. Brockhaus (1908) S. 404; Westermann Atlas zur Welt-
40
geschichte
III S. 118 (Karte „Die Ibero-Amerikanischen Kolonialreiche); Steinberg S. 12,
41
89.
occupatis bello
2
domestico Lusitanis. Men detta dödzfall i Spagnien synes gifva them bådhe
3
större ijfver att maintenera Portugall i sin frijheet och Gallis mehr och mehr
4
hugh att noghare förbinda sigh häreffter medh S. K. M:t. The hoppas fuller
5
någhot att kunna skaffa Portugall och Catalonien tillika ett stillestånd aff
6
25 åhr. Och är för Catalonien ännu större apparence än för Portugall, men
7
ther the icke erhålla be:te stillestånd ock för Portugall, då vele the in pace
8
Hispania åtminstonne förbehålla sigh den frijheeten att kunna i krighet
9
assisteran. Likvel äre Lusitanici legati och medh denne förtröstning illa
10
tillfridz.

11
[ 13 ] Detta är så hvadh jagh i desse otto dagher hafver kunnat observera.

12
Tidhen är mest opgången i visiter aff Caesareanis, Gallis, Lusitanis, Batavis,
13
Sabaudis

42
Claude-Jérôme de Chabod (Chabot): getauft 15. 11. 1583, † 1. 10. 1653. Vgl. APW [ II C 2 S. 498 Anm. 1 ] ; APW [ III D 1 S. 347 ] .
, Bavaricis, bispen aff Ossnabrugge, Hassis, Palatinis och fleere
14
stender. Hispani, electorales Saxonici och fleere hafva fuller och låtit bene-
15
ventera , men icke visiterat migh. Hvadh vidhare förefaller, beretter jagh
16
vidhare effter handen.


17
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 5 ]:


18
816–816’ J. Camerarius

45
Camerarius, Joachim: Gesandter des Kf. von der Pfalz. Vgl. Palmstierna S. 70f.; vgl. auch
46
APW [ II C 2 S. 165 Anm. 1 ] .
an Salvius [ Ausfertigung ]. Groningen 1646 Oktober 25

19
817 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. N [ ürnberg ] 1646 Oktober 23/
20
November 2

21
818 [ G. L. Fürstenhäuser ] an G. Keller [ Ausfertigung ]. 1646 Oktober 25/November 4

22
819 [ G. L. Fürstenhäuser ] an G. Keller [ Ausfertigung ]. 1646 Oktober 27/November 6

23
820–822 Avise

24
823–823’ Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1646 November 8

25
824 J. Rudolph

47
Schwedischer Korrespondent in Leipzig.
an [ B. Wolffrat ] [ Ausfertigung ]. Leipzig 1646 Oktober 25/November 4

26
825–827’ Avise

27
828 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1646 November 4

28
829–836’ Avise

29
837–839’ Relation, waß bey denen hern Schwedischen plenipotentiariis bey der von
30
denen herrn evangelischen decretirten und den 15. Septembris hora decima zu werckh
31
gerichteten deputation vorgeloffen

32
840–841’ Beratungen zwischen den ev. Kff. und einigen ev. Ständen über Religionsprobleme. 1646
33
September 23/Oktober 3

34
842–855 Avise

Dokumente