Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
16. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1646 Oktober 26/November 5

2

Johan Oxenstierna an Salvius


3
Osnabrück 1646 Oktober 26/November 5

4
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 763–764 = Druckvorlage; Dublette: fol. 801–802.
5
Konzept:
J. Ox. Slg. A II, E 923.

6
Unterredung mit den brandenburgischen Gesandten über Pommern. Haltung der pommerschen Land-
7
stände zur Pommernfrage. Kooperation mit den französischen Gesandten.

8
Jag hafver uthaff Nr. 13 gärna förnummit att han är väll offverkommin.

9
The Brandenburgiske, kommandes i förgår hijt igen, låto strax salutera mig
10
och i går begära een tijma, then the finge effter måltijdet. Theras värff var
11
att hälssa mig på churfurstens vägnar. Theröffver kommo vij på taal om
12
fulmachten. The lådes inthet vara komne förthenskull till mig, sände liqväl
13
strax effter fulmachten och lefvererade henne in originali fram, som inne-
14
lagde copia med meera uthvijsar. Effter jag theri befan icke allenast ingången
15
något efftertänkelig, uthan förnemligast 1) att the vore fulmächtige att
16
tractera med oss allenast om ett stycke af Förpommeren och 2) att samma
17
fulmacht inthet rörde om then föreslagne alliancen, så tesmognerade jag att
18
ett slijkt tilbod inthet kunde gå, uthan fastmeer hafve thet ansee[n]de att
19
the ville oppehålla värcket. K. M:tt vore entskyllat och oss ingelunda att
20
förtänkia om vij vijd så fatt

34
Dublette (richtig:) fatte.
saker ginge på een annan väg. The oprepade
21
sijn[a] förre contestationer och opmussade med många ord hur besturtzat
22
churfursten hafver varit när H. Churfl. Durchl. hafver hördt att vij icke
23
allenast inthet vela tala om Förpommeren, uthan [be]stå på bästa och största
24
deelen af Hinderpommeren, villjandes han, churfursten, häller låta alt gå
25
offver ändan och till grund förän han låter sig stängia från Oderen, med
26
annat lijckt, som de tillförende offta haffva predikat aff. The sade sig ville
27
referera churfursten mitt svar och förvänta therpå resolution.

28
Nu effter jag seer att the Munsteriske sakerne nalkas åt ändan och the chur-
29
furstlige opiniastrera meer och meer, så tycker mig vora gott att herr
30
ambassadeuren remonstrerar them Frantzöske och andra uthi hvad terminis
31
vij här äre.

32
Deputati statuum i Pommeren

35
Eickstedt und Runge.

36
Eickstedt, Marx von: * 1595, † 1661; Pommern-Wolgaster Hofrat. Vgl. ADB V S. 746 ;
37
APW [ II C 2 S. 28 Anm. 3 ] ; Bär S. 47 Anm. 210.

38
Runge, Friedrich: * 17. 3. 1599 Greifswald, † 25. 12. 1655 Kolberg; 1624 in die pommersche
39
Verwaltung eingetreten, 1625 Hofrat, 1626 nach Danzig gegangen; 1641 Stettiner Syndikus,
40
reiste mit Eickstedt im März 1644 und im Oktober 1645 zum Friedenskongreß nach Osnabrück.
28
Nach dem Westfälischen Frieden wurde Runge pommerscher Kanzler beim Kf. von Brandenburg,
29
brachte den Grenzrezeß zwischen Schweden und Brandenburg zustande und erhielt am 3. Dezember
30
1649 die Kantoratspräbende des Kolberger Domkapitels. Vgl. ADB XXIX S. 683f. ; APW
31
[ II C 2 S. 28 Anm. 4 ] .

32
Runge als mecklenburgischer Gesandter – vgl. APW [ III D 1 S. 351 ] – halte ich für einen Irrtum.

33
Vgl. weiterhin APW [ II C 2 S. 28 Anm. 1 ] ; Baltische Studien VI 2 S. 45 (über die
34
Unterredung der Gesandten mit Johan Oxenstierna am 23. Oktober/2. November – vgl. hierzu
35
Breucker S. 63).
och the Stralsundiske

36
Dr. Joachim Braun und Dr. Christian Schwartze; vgl. APW [ III D 1 S. 354 ] .

37
Schwartze war Ratskämmerer und dann Bürgermeister zu Greifswald; vgl. Bär , Register.
tesmognera här att
33
the allena hälst sågo det een behöllo Pommeren, thet vore K. M. eller och

[p. 27] [scan. 83]


1
churfursten, allena theras committente

38
Dublette (richtig): committenter.
bleffvo vijd sijna privilegier. Ifall
2
K. M:tt finget, hoppas the att det skulle finnas råd att vedergälla churfursten
3
och att them skulle kunna med churfurstens villja göras lööss från sijn eedh.

4
Dismembrationen och skifftet meena the hafva nu strax många difficulteter,
5
och i framtijde städe af sig stora inconvenientier. Om så är att herr ambassa-
6
deuren befinner att thetta inthet skulle kunna gå för sig, uthan att the
7
Frantzöske, som till äfventyrs reeda må vare skedt, ville vette K. M:ttz
8
villja, så står till hans gottfinnande att ther in loco menagera saken på bäste
9
sättet. Thet synes inthet skada att Galli effer vårt sidsta aftaal finge någon
10
apertur, hälst om the första gradu remissionis, att man skulle nu komma på
11
penultimum fastmeera ultimum, håller jag än vara orådeligit. Doch såsom
12
alt ther i rummet bäst diiudiceras och tijden gifva andra tanckar, altså
13
ställer jag thet och therhän och till bätter fram, efftersom jag och vill med
14
alla lägenheeter skriffva min meening tijt öffver och vänta effterrättelssen
15
hijt, huru thertill står.

Dokumente