Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
10. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Oktober 24/November 3

23
[ 203 ] / 10 /–

24

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


25
Stockholm 1646 Oktober 24/November 3

26
Kopie: RR, fol. 1999–2000’.

27
Schwedische Satisfaktionsforderungen: Stift Minden und Gft. Schaumburg für Konzessionen betr.
28
Pommern. Interessen des Gf. Gustaf Gustafsson.

[p. 16] [scan. 72]


1
Bezug auf Nr. 203 mit kurzer Inhaltsangabe. Så mycket nu sjelfve tractaterne
2
anlangar, referere vij oss opå Nr. 192, hvilket vij förmodhe vidh näste post
3
skole kunne af Eder förnimma vara framkommit. Hvadh I nu kunne therupå
4
uthrätta thedh moste förloppet aff vidare tractater gifva, och vij effterhanden
5
hafva thedh till förvänta.

6
Allenast medh någre fåå ordh herhoos emoth Eder till ihugkomma vele vij
7
thedh I Eder låta vara angeleget att såframpt I skole finna the[r] hoos
8
Churbrandenburg eller vederparten alt för stoor difficultet till att fåå behålla
9
heele Pommern till vår och cronans satisfaction, thå vele vij, att I göre
10
Eder mögeligste flijt till att förbättra vår satisfactionspunct och dess con-
11
ditioner medh erhållelse aff stifftet Minden och grefskapet Scheumburg

32
Gft. Schaumburg.

12
eller ju, ther thedh medh samma stiffts cession ike skulle kunne gåå, att I
13
thå söke till komma grefveskapet Scheumburg, som deels fuller kan vara
14
ett allodium, medh een deel, och fuller den förnembste, ett lähn aff Minden,
15
så att det jämpte flere mindre styken må cederes oss och Sveriges crono
16
att blifva till vår frije disposition, efftersom vij och förmälte herom, ehuru-
17
väll något mö[r]kare, i berörde vårt bref vidh thedh vij förklarade vår
18
meeningh öf:r stifften Brehmen och Verdhen .

19
Sedan och såsom vij ike allenast i fjohl, uthan och nu nyligen den 3 junius
20
[ 3./13. Juni ] månde recommendera Eder grefve Gustaf Gustafsons

34
Gustaf Gustafsson, Gf. von Vasaborg: * 24. 5. 1616 Stockholm, † 25. 10. 1653 Wildeshausen;
35
natürlicher Sohn Kg. Gustavs II. Adolf, Kommandant von Osnabrück (1633), Gouverneur in
36
Estland (1645), Reichsrat (1646). Vgl. SMK VIII (unter Vasaborg) S. 220.
sak och
21
verserande interesse uthi stiffte Ossnabrug, altså ähr och ännu hermedh vår
22
nådige villje och befallningh thedh I göre Eder högste flijt att till accordera
23
honom samma stifft att få behålla, hvar icke aldeles dedh kunde honom
24
och hans lähns arfvingar cederas, doch lijkväll på een godh tijdh och taall
25
aff åhr dee mäste I kunne för honom erhålla, eller och att honom måtte aff
26
successor till samma stifft gifves och lefvereres een summa penningar så
27
högh I then kunne bringa. Såsom vij nu förmode att vederparten ike skall
28
finnas härtill ovillig, så försij vij och oss så myket säkrare att I häruthinnan
29
medh så myken större flijt och alfvar att bemelte grefve Gustaff medh een
30
godh resolution blifver adsisteradt och bijsprungen. Wir haben den blinde
31
Mechlenburgiske fröken eine jährliche Pension von 1000 Reichstlaern bewilligt.

Dokumente