Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
6. Rosenhane an Königin Christina Münster 1646 Oktober 18/28

20
–/ 6 /–

21

Rosenhane an Königin Christina


22
Münster 1646 Oktober 18/28

23
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 1288–1288’

36
Fälschlich paginiert 1188.
.

24
Vorrang der schwedischen Satisfaktion vor Reichsangelegenheiten. Geheimhaltung der neuen schwe-
25
dischen Instruktion. Pommernproblematik. Kf. von Brandenburg in Westfalen. Französisch-spanische
26
und niederländisch-spanische Verhandlungen.

27
Sedan til Eders Kongl. Maij:tt jag för dette i underdånigheet monde för-
28
mäla om den Frantzösische satisfactionens richtigheet, ähr sedermehra något
29
af importence eij förefallit, efftersåssom handelen som toucherar rijkzsakerne
30
förmedelst dhe keijsserliges inrådh hoos Fransoserne hålles orådelig at före-
31
tagas förrän medh Eders Kongl. Maij:ts satisfaction blifver slättedt och
32
accorderat. Effter nu häröfver i Ossnabrugk medh störste flijt skall tracteras,
33
kan Eders Kongl. Maij:tt jag medh annat advertissement icke oppehålla,
34
veetandes sådant dherifrån uthförligen berättas.

[p. 8] [scan. 64]


1
Allenast må jag icke underlåthe det Fransösche legaterne flitigt hafve effter-
2
frågadt , om icke ny ordre ifrån Eders Kongl. Maij:tt vore öfver satis-
3
factionspuncten Eders Kongl. Maij:ts legater til hända kommen, effter-
4
såssom the föregifva sig hafva det af andre erfahrit och fördenskuldh Eders
5
Kongl. Maij:ts legater nu voro deröfver i een alfvarsamm negotiation, men
6
emedan mehrbem:te Eders Kongl. Maij:ts legater hafva gott funnit at
7
sådant ännu förborgades til dess i saaken vidare tilgjordes, dy hafver jag
8
medh slijk ouverture innehållit, afvachtandes hvadh dheruthinnan skie kan.
9
Dhe churfurstl. Brandenburgische gesandterne hafva å nyo sammankalla
10
låthit rijkzstenderne och solliciteradt deeres intercession hoos Eders Kongl.
11
Maij:ts legater för Pomeren, men blifvit af stenderne uthslagit.

12
Churfursten i persohn är medh starck suite här i negden och ärnar sig i desse
13
dagar komma til Hamm; dhijt the keijsserlige legaterne såväl som the
14
Frantzösische skole vara sinnade at reesa.

15
Elljest stå sakerne uthi dhe terminis at man förmodar komma til itt önskeligit
16
uthslag, såssom på denne ohrten sammaledes Spanische tractaten medh dhe
17
Fransösche avancera fort, och the vidh sakerne vistas gifva förtröstning
18
opå dess forderlige slut.

19
Gesandterne af Föreenade Nederlanden mediera häruthinnan och hålles alt
20
så hemligit effter beggie deelernes gjorde concert, och förr dess endskap
21
inthet står til visso at erfahra.

Dokumente