Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
4. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Oktober 17/27

23
[ 198 ] / 4 /–

24

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


39
Christina, Königin von Schweden: * 6. 12. 1628 Stockholm, † 19.4. 1689 Rom, folgt 1632,
29
mündig 1644. Vgl. Autobiographie und die Biographien von Sven Stolpe und Curt
30
Weibull mit zahlreichen Literaturhinweisen; SMK IV S. 345–349 (unter Kristina).

25
Stockholm 1646 Oktober 17/27

26
Kopie: RR fol. 1938’–1939.

27
Waffenstillstandsproblematik. Satisfactio militum.

[p. 6] [scan. 62]


1
Auf Nr. 198 hafve vij intedh synnerligit till svara und verweisen deshalb auf
2
Nr. 192. Och ther vij ännu ike vette hvartuth detta värket vill och ännu
3
medh ständerne litet ähr tracterat och afhandlat vordet, och såsom vij på
4
sidste post ike kunde ogilla Frantzosernes förslag om instrumenti pacis
5
innehållande, theroppå the än stå, så synes oss ännu att I them theruthinnan
6
må och kunne diferera.

7
Om armistitio hafve och vårtt sentiment korteligen till förstå såsom en sak
8
then vij ike finne rådeligh

31
Vgl. Schreiben der Königin Christina an C. G. Wrangel. Stockholm 1646 Oktober 17/27.
32
Kopie: RR fol. 1934’–1935’ sowie APW [ II C 2 Nr. 198 S. 493 Z. 20 ] .
. Hvadh I elljest förfråge Eder i sidste Edert
9
bref vidh soldatesquens contentement, hvadh regementen och kriegsfolk
10
oss behager vidh armeens afdankningh att behålla , så ähr tijdh nogh ther-
11
öfver in specie att resolvera, när man först öff:r alt annat ähr richtigh,
12
allenast I behålle oss frijheten till taga och behålla i vår och cronans tjänst
13
hvadh folk och regemente oss behagar; ty dedh är näpligen till befahra att
14
armeen går sähr eller officererne från hvarandra förän dhee blifva contenterat.

Dokumente