Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
2. Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius Münster 1646 Oktober 14/24

11
–/ 2 /–

12

Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius


13
Münster 1646 Oktober 14/24

14
Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 439–440.

15
Unterredung mit Longueville über die schwedische Satisfaktion (Pommern, neue Order für die
16
schwedischen Gesandten). Militaria.

17
Duc de Longueville

40
Longueville, Henri II. duc de L.: * 27. 4. 1595, † 11. 5. 1663 Rouen; französischer Prinzipal-
41
gesandter beim Westfälischen Friedenskongreß. Vgl. APW [ II C 2 S. 7 Anm. 3 ] ; Isenburg II
42
T. 35; NBG XXXI (1860) Sp. 586ff.
besökte mig i går moot afftonen, hade doch inthet
18
något af importence at förebringa, uthan iblandh åthskillige discourser och

[p. 3] [scan. 59]


1
entretien som vankade kom han obiter at förmäla huru the dagen tilförende
2
medh mediatorerne hafva varit i conference; hvadh ther föreföl blef inthet
3
så egentlig berättat, mehr än han ex occasione sade huru the hafva improberat
4
Churbrandenburgers

29
Kf. Friedrich Wilhelm: * 6./16. 2. 1620 Kölln/Spree, † 29. 4./9. 5. 1688 Potsdam, folgt 1640.
30
Vgl. Isenburg I T. 62; ADB VII S. 480–497 ; NDB V S. 495–501 .
consilia och obstination och liknat honom och hans
5
procedere vidh hertigen af Lothringen

31
Karl IV., Hg. von Lothringen: * 6. (5.) 4. 1604, † 18. 9. 1675 Alembach b. Birkenfeld,
32
Hg. 1625–1634. Vgl. APW [ II C 2 S. 45 Anm. 1 ] ; Isenburg I T. 14; ADB XV S. 302f. ;
33
NBG XXXI Sp. 676–680.
och huru the hafva förklarat
6
omöijeligit vara at erhålla friden ther churfursten åthminstonne icke affstår
7
Stetin tillijka medh Förpomern. Dhervidh kom han på samme snack som
8
tilförende, huruledes honom rådeligit syntes man sig dhermedh skulle con-
9
tentera , dragandes Franckrijke til exempel som för fridens skuldh har aff-
10
stådt Wahlstäderne

34
Waldstädte: Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg, Waldshut.
och mehra som hafver kunnat vara Franckrike så
11
angelägit som Hinderpomeren til cronen Sverige, exaggererandes dheremot
12
cronan Sveriges satisfaction som offereras, huru den vore skiön och af
13
bättre värde än thet Franckrike bekommer.

14
Sammaledes ville han drifva mig upå som näst tilförende at Eders E. E.
15
hade fådt ny ordre om satisfactionstractaten, och endogh jag änskyllade
16
thet ryktet vara kommit af l’Aigners

35
l’Aigner, Johan: Bediensteter Johan Oxenstiernas. l’Aigner reiste wiederholt als Vertrauter
36
Johan Oxenstiernas nach Stockholm.
ankompst, neekade han dhertil och
17
sade sig dherom hafva andre besked; ifrån Chanut

37
Chanut, Pierre: * 1600 Riom, † Juli 1662 Paris; französischer Botschafter in Stockholm
38
(1645–1649), Gesandter in Lübeck (1650–1653), Gesandter bei den Generalstaaten (1655).
39
Vgl. Lundgren S. 241; NBG IX Sp. 683; Sven Stolpe Teil I, passim.
bekände han sig doch
18
inthet hafva förnummit, effter jag expresse dhereffter frågade. Och effter the
19
uthan al tvifvel varda thett förnimmandes utaf them keijssl., Brandenbur-
20
gische eller Hessische, skulle the blifva misslynte om the af Eders E. E.
21
sjelfve thetsamma icke fornumme.

22
Die schwedischen Truppen sollen sich nach Donauwörth zurückgezogen haben.

Dokumente