Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
81. Rosenhane an Joh. Oxenstierna Osnabrück 1643 Dezember 16/26 Pr.: Minden 1643 Dezember 19/29

17
81

18

Rosenhane an Joh. Oxenstierna


19
Osnabrück 1643 Dezember 16/26
20
Pr.: Minden 1643 Dezember 19/29

21
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II

22
Gespräch mit Rorté über Anreise der französischen Gesandten, Vorschläge des
23
venetianischen Gesandten wegen der Garnisonen im Stift Münster u. über die Schlacht
24
bei Tuttlingen. Klage über Ausbleiben seines Unterhaltes.

25
Einzelheiten über die Ankunft Rortés am 13./23. Dezember 12 Uhr. Dagen
26
äffter giorde han sin visite hooss h. Salvium och i går besökte jag honom.
27
Hans sån och håffmästare mötte mig i porten och han siellff medt allt sitt
28
fålk mitt uppå gården. Ibland discurser vij hadhe var thet förnämbste, att
29
han excuserade Frantzösche legaternes långsame utebliffvande förorsakadt
30
utaff konungens dödh och dän tidh, som behöffves till att restabilera staten,
31
jämväll affdän långa vägen och the vichtige ährenden, som i Hålland nödige
32
vore att förrättas såsom till ett fundament till instundande tractater och att

[p. 111] [scan. 143]


1
the nu, så snart heligdagarna vore förbij, ville begiffva sig på reesan och
2
förmente, att the medh snaresta kunde vara i Mönster, thär the dåch intet
3
ville begynna äller företaga, förrän the medh the Svänske legater hadhe varit
4
i conference.

5
Thärhooss berättade han, huruledes dän Venetianische legaten i Mönster
6
hadhe till praeparatorier giordt the förslag, att alla contributioner i stifft
7
Mönster skulle återvända och guarnisonerna thäromkring affskaffas; sädan
8
och till att lindra thän aigreur och animositet emellan bägge partierna, att
9
legaterna på bådhe sidor skulle besökia hvarandra; hvilket han förmente
10
Frantzoserna väll skulle ingå. Såframt the käijserske och Spanische, som nu
11
ähre thär föråt, äffter brukeligit sätt gesandter emellan ville visitera them
12
först, så skulle the väll göra them thetsamma igän.

13
Sädan kom han på discurs om Frantzosernes lidne skada vidh Dutlingen,
14
refererade thäss omständigheeter och extenuerade saken mächta förmenan-
15
des them snart skulle bliffva redresserad igenom dråtningens och regerin-
16
gens flit och allffvar, berättade och orsaken thärtill vara härkommandes aff
17
en öffverst lieutenentz trahison och dän jalousie, som emellan tvänne åt-
18
skillige nationers nyt ihopakomne fålk och officiers, som ännu icke vore i
19
rätt förstånd medh hvarandra komne. Thär han och vidh samma tillfälle
20
mentionerade om printz aff Oraniens iudicio, som han hooss the Frant-
21
zösche legater thäröfver giordt haffver, nämblig att honom syntes konun-
22
gen i Frankrike intet väll vara informerad och rådd medh en sådan an-
23
seenlig armee att avancera så vidh up i landet på en sadån tidh om åhret,
24
thär the dåch sig lätteligen hadhe kunnat ruinera, såframt thänne olykan
25
icke hadhe tillslagit. Undantagandes andre privat discurser oss emellan, så
26
haffver sig vidh thän visiten intet meera tilldragit. Så förvänter jag häruppå,
27
hvadh E.Exc. täckes ordonera om min reesa antingen jag skall disponera
28
mig att reesa föran till Mönster äller och E.Ex. ankomst här förbida; och
29
förmodar, att E.Excell. täckes i medier tidh tänkia på min memorial och
30
instruction, som mig thäröffver och vidh mitt anreesande kan mäddeelas.

31
Klage, daß die Rechnungskammer immer noch kein Unterhaltsgeld angewiesen hat.

Dokumente