Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
79. Salvius an Joh. Oxenstierna Osnabrück 1643 Dezember 15/25

14
79

15

Salvius an Joh. Oxenstierna


16
Osnabrück 1643 Dezember 15/25

17
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II

18
Über Brief der französischen Gesandten. Anreise.

19
Efter E.Exc. sidsta gottfinnande dresserar jagh mina relationer till Kon.
20
M:t och lembnar them à cachet volant, at E.Exc. kunnen see, hvadh thet är.
21
Baron de Rorté leffrerade migh innelagde breef

35
Fehlt als Beilage.
frå legatis Gallicis. Öffver-
22
schriften och språket kunde fuller gifva nogot betänkiande, thet jagh ho-
23
nom höfligen sade. Men efter theres stijl hafver altidh så varit i E.Exc. her
24
faders tijdh och elliest, the ock protestere, inthet praejuditz therunder sö-
25
kies , så hafver jagh tänckt denne gången icke äfven högt at strängiat. Skal
26
doch lijkväl än vidare påminnat, såsom thet sigh böör.

27
Jagh skal elliest fuller advertera E.Exc., när tijdh synes, at E.Exc. beqvä-
28
mest från Minden opbryta kunnen. Jagh veet icke, om nu nödigt är, at jagh
29
reeser tilbakas, aldenstund han säger Gallos vist efter helgen opbryta uhr
30
Holland. Tempus dabit.

31
Thet öfrige är alt i mijn relation och theres breef. E.Exc. täckes ock see,
32
huru mijn penningestat står af balancen. Jagh veet snart icke, hvadh jagh
33
resolverar för desse stora belastningar. Gudh hielpe migh een gång väl
34
therifrån …

Documents