Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
71. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 November 27/Dezember 7

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 November 27/Dezember 7

4
Kopie: RR (sv) fol. 3139.

5
Abwarten des Berichts über den Verlauf der Verhandlungen nach der Ankunft Volmars in Osna-
6
brück .

7
På desse tvenne sidst ankombne poster hafve vij och fådt tvenne Edre bref af
8
then 1. och 7. huius

32
Gemeint sind wohl die Berichte vom 1./11. und 8./18. November 1647. Vom 7. November ist
33
kein Bericht bekannt, dem Datum nach ist das auch unwahrscheinlich.
, theropå vij inthet synnerligit hafve Eder till att svara,
9
emedan inthet till den tijden dhe afginge, friden eller andre saker var passerat.
10
Vele elljest af Eder på nästkommande poster förvänta, hvadh emellan Eder
11
och them keijserlige plenipotentierade nu serdeles, sedan Volmar är kommen
12
till Osnabrügg, kan förelöpa i tractaterne och huruvijda sakerne kunne
13
komma till ett frideliget slut eller eij. Tvifle och inthet, att I ju uthi fall, Vol-
14
mar icke voro fulmechtigat af Keijsaren till tractera och sluta medh Eder,
15
skole finne theruthinnan ett tildrägeligit och tilförlåteligit expedient.

Dokumente