Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
47. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1646 November 17/27

5
–/ 47 /–

6

Johan Oxenstierna an Salvius


7
Osnabrück 1646 November 17/27

34
Vgl. Odhner S. 196 Anm. 1.

8
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 945–945’ = Beilage C zu Nr. 55 = Druckvorlage.
9
Konzept: J. Ox. Slg. A: II, E 923.

10
Unterredung mit Varnbüler. Problem des locus tractandi. Mißtrauen gegen Frankreich. PS I:
11
Schreiben an Servient. PS II: Vorschläge der pommerschen Gesandten. Rückkehr Salvius’ erwünscht.

12
Sedan jagh hade låtit afgå mit bref till h. residen:en Rosenhane (som jagh
13
inthet tviflar at han allaredo hafver fåt och h. ambassad:n communicerat)
14
kommer den Wirtembergische abgesandten Farenbilder

35
Varnbüler; vgl. [ Anm. 2 S. 2 ] .
til mig och bringer
15
mig jempte en mundtelig proposition före på de evangeliskes vägnar i
16
Munster det brefvet som originaliter gåår herhoos. Jag hafver honom pro
17
rei exigentia svarat och skulle gierna see om h. ambassad:n kunde få copia
18
af hans breff till evangelicos i Munster.

19
Jagh befruktat inthet mehr af alt värket som i Mönster skeer ähn at cronan
20
Sverige fåår een hesslig klick på sig och at vij ingen fordel H:s M:tt eller
21
cronan, vårt fädernesland, der tilskantzen. Jagh hafver någre treffelige
22
importante saker medh h. ambassad:n nu at tala och skulle därföre af hjertat
23
gierna see at han måtte hit öfverkomma, på ded ingen tidh måtte förspillas
24
och at tractaten måtte på all möijeligh sätt blifva befordrat.

25
Det de Frantzösche nu som offta för giöra sig onyttige, uthan raison och
26
medh hoot villja skräma oss af et och annat, steller jag till sin ort, och ähr
27
det deras proced〈urer〉 conformt de giöra icke heller för sigh deruthi galet.
28
Han ähr flater (som man seija pläger) som flättian emottager och icke den
29
som bjuder. Mig tycker elljest at förslaget som de Pommerske gjordt hafva.
30
Män om cronans satisfaction ähr väl värdt een mundtelig conference oss
31
emillan. Skulle ded vara h. ambassad:n olägligit och emot at komma hijt,
32
så låter jag det derhenstelt och kan inthet videre gåå ähn jag sagt hafver.
33
Tycker han på sin ort at annorledes ähr at procedera, så vill jag vara end-

[p. 81] [scan. 137]


1
skyllat om något reproche oss skulle påkomma. Inthet måste Trautmans-
2
dorff drifva sit apespel medh oss, som han gjorde i Prag

31
Trauttmansdorff war ksl. Bevollmächtigter bei den Verhandlungen mit Kursachsen 1635; vgl.
32
[ Anm. 5 S. 14 ] .
med dem han där
3
hade at handtera. Ähr han eller fingerar sigh sjuk, ded måste man alt låta
4
passera. Men jagh vil seija om Trautmansdorff, som Frantzoserne effter
5
residen. Rosenhanens berettelsse hafva sagt om Ossnabrugge: Om pesten
6
eller elden toge honom bort, så måste fuller tratcaten ändå hafva sin gång
7
och friden i sinom tidh effter Gudz villja slutas. H. ambassad:n teckes nu
8
saken öfverläggia, som han tycker bäst. Min varning hafver jag sagt och
9
optäkt och blifver der fermo vidh.

10
PS I: Bijfogade bref till Servien beder jag effter des förläsning at vela honom
11
obesvärat låta tillkomma.

12
PS II: Jagh holler före at det förslaget [som] de Pommerske mig gifvit
13
hafva

33
Hier liegt wohl ein Bezug vor auf das Memorial der Gesandten der pommerschen Stände, das
34
Johan Oxenstierna am 15./25. November übergeben worden ist. (Vgl. fol. 898–901; Baltische
35
Studien VI 2 S. 83–90 Beilage 32; Breucker S. 69).
ähr af stoor consideration och måste billigt af oss väl öfverleggias.
14
Där h. ambas. vil, kan han med heel god lempa afkomma, ja så lät, som
15
han lägger handen på hoffvedet och skal ingen nöd hafva. Trautmansdorff
16
må sittia med den långe nässan ther i Munster, som han oss vil angiöra.


17
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


18
946–947 Gesandte der evangelischen Stände in Münster an die schwedischen Gesandten. Münster
19
1646 November 14/24.

Dokumente