Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
407. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1648 Oktober 16/26

[p. 753] [scan. 299]


1
–/ 407 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Münster 1648 Oktober 16/26

4
Ausf.: A. Ox. Slg. B: I, E 680.

5
Unterzeichnung der Friedensverträge zwischen dem Kaiser und Schweden sowie zwischen dem
6
Kaiser und Frankreich. Übersendung des Vertragsinstrumentes durch Gustaf Hansson nach
7
Stockholm.

8
Effter then högste Gudh hafver täckts, som jag mit handebref min högtäh-
9
rade käre herr fader hörsambligen hafver berättat, så mildeligen välssigna
10
thesse långa och mödesame tractater, att man i thesse dagar här är kommen
11
till att underskrifva instrumenta pacis, så emellan Kongliga Majestät och
12
Römerske Kaijsaren som thenne och Franckrijke, och secretarius legationis
13
Gustaf Hansson nu blifver med sjelfva originalet heem skickat, så hafver jag
14
tyckt vara min skylligheet, att och vid thett tillfället opvarta min högtährade
15
käre here fader med thesse få radar, remitterandes mig i thet öfrige på Gustaff
16
Hansson, som om alt behörligen veet göra omständeligen relation mundteli-
17
gen . Elljest kan jag och inthet underlåtha, att therjämpte förlähne honom itt
18
gott ord hooss min högtährade käre fader täcktes låtha honom sig till ett
19
faveur och nådig befordran uthi bäste måtto vara recommenderat, hvilket jag
20
skall skatte, som skedde mig in particulari een synnerlig faderlig vällgörning,
21
then jag näst all lång vällmågo af Gud trogne anönskan städsse skall ihug-
22
komma .

23
Das gleichzeitige Handschreiben hat denselben Inhalt, dazu die persönliche Überzeugung, kei-
24
nen Dank der Welt für die geleistete Arbeit erwerben zu können. Ankündigung der Heimreise
25
Biörenklous und Grüße von Johans Gemahlin.

Dokumente