Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
346. Salvius an Königin Christina Osnabrück 1648 August 21/31

9
–/ 346 / [ 363 ]

10

Salvius an Königin Christina


11
Osnabrück 1648 August 21/31

12
Ausf.: DG 13 fol. 576–577’; Eingangsvermerk Stockholm 1648 September 7/17.

13
Deutsch-französischer Friede in Sicht. Spanien als Hauptursache aller österreichischen Kriege.
14
Niederlage der Spanier bei Douai. Vermittlertätigkeit Salvius’ in der Frage der französischen
15
Satisfaktionen. Unüberbrückbarer Gegensatz zwischen Servien und den Ständen wegen der
16
staatsrechtlichen Stellung der elsässischen Stände. Noch offene Fragen in den Assistenzartikeln.
17
Aufschub der lothringischen Frage bis zum spanischen Friedensschluß. Burgundischer Kreis. Vor-
18
schläge der Stände, den Kaiser an die Reichsverfassung zu binden, um Servien zufriedenzustellen.
19
Beabsichtigte Trennung Bayerns vom Kaiser, um diesen zum Frieden zu zwingen. Verzögerung
20
der Übersendung der ins Reine geschriebenen Ausfertigung des Friedensvertrages nach Stockholm
21
auf Drängen Serviens. Sorge der Königin um die richtige Abfassung der Exekutionsartikel.

22
Det begynner nu närmare nalkas till ändskap med den Tyske-Frantzöske fri-
23
den , idet at ena och andra hinder småningom rymas uhr vägen. Ty först haf-
24
ver Spagniern, origo, fons, fundamentum et fornes Austriacorum bellorum,
25
den 10./20. Augusti emillan Duacum och Lens förlorat een hufud- feldt-
26
schlacht , såssom dels af bijlagorne ähr till att see, hvilket ähr un grand coup
27
d’estat!

28
Sedan hafver jag såvida förmedlat saken emillan greff Servien och ständerne,
29
at Frantzöske satisfactionsartickeln blifver oförändrat, såssom han ähr mellan
30
de Frantzöske och kaijseriske gesandterne in Septembri anno 1646 afhandlad.
31
Allenast stå tu ting ähnnu deruthinnan i betenckiande, det ena på greff Ser-

[p. 663] [scan. 209]


1
viens , det andra på ständernes sida. Greff Servien står ahn, om han skall in-
2
föra Elsas för lähn nu strax, eller (effter honom faller betenckelig, at ändra
3
bemälte artickel, på det icke derigenom gifves ahnledning till mehra förän-
4
dring ) om han skall låta artickeln, som han nu ähr, och remittera accorden
5
om feudo till nästa Rijkzdag. Ständerne blifva alt bestående på deres förre
6
declaration, vele icke annorlunda bevillja till bemälte satisfaction, ähn såssom
7
sidst inskickade declaration lyder. Doch effter de see, at herr Servien kan
8
hvarken gifva eller taga sådana declaration, så vele de lichväl sluta friden med
9
honom såssom satisfactionspuncten lyder, men emot det instrumentet skall
10
underskrifvas, vele de sända bemälte declaration till kungen i Frankrijke sjelf
11
och der hoos skrifva honom, at de illo sensu et non aliter dertill consentera.
12
Dermed hoppas de pro presenti hafva värket och at Franckrijke skall ändte-
13
lige dermed vara tillfridz.

14
Tertio ähr fuller assistentzpuncten ähnnu icke aldeles aftalt, men effter gref
15
Servien låter sig någorlunda förmärkia, at honom ähr icke så myckit till
16
giörande om orda sättet, såssom at han må blifva in substantia nogsamt för-
17
säkrat , så mena ständerne, at contentera Franckrijke dermed, at controversien
18
om Lottringen remitteres till den Spagniske tractaten. Burgund blifver een
19
circulus Imperii så häreffter som härtill. Franckrijke och Spagnien må väl föra
20
krijg deri, doch så att Käijsaren och Rijkzständerne icke mängia sig mehra
21
deruthi, ähn de hafva för detta krijget mängdt sig i det Hollendske krijget.

22
På det öfrige vele ständerne, till att betaga huus Österrijke alt vijdere assistenz
23
moot Franckrijke, först binda Käijsaren till articulum secundum instrumenti
24
Suedici, at den äfvenså införes in instrumentum Gallicum, sedan at Käijsaren
25
moste facta pace afdancka sitt folck, för det tridie, at han moste holla consti-
26
tutiones Imperii och intet värfva eller inveckla Rijket i vijdere olägenhet med
27
fremmande. Dermed hoppa de, at herr Servien kan gifva sig tillfridz och
28
Franckrijke noghsamt vara försäkrat. Quarto, och effter alle man seer, at
29
Käijsaren går mächtog longsamt om med fridzslutet, så att man och tviflar,
30
om han skall vela eller för Spagnien ratificera friden med chronorne, förähn
31
och den Spagniske friden tillijka slutes, så hafva samptlige ständerne fattat
32
den resolution, at sluta friden med begge chronorne, sedan praesenteran dem
33
keijseriske gesandterne; vele desse med underskrifvan, väl och gott, så ähr
34
friden richtig. Hvar och icke, så vele de samptligen skrifva till Kaijsaren och
35
förmanan till at sluta. Vill och han icke (det de ingalunda förmoda), så vill
36
Churbeyern strax bekräffta friden med de andre ständerne (efftersom hans
37
gesandter här mäst drifva derpå, och vele här strax med underskrifva instru-
38
menta pacis) och derpå draga sina troupper från Käijsaren och lembna honom
39
allena i sticket. In summa, förmedelst Beyerens separation vele de tvinga
40
Käijsaren till fridt, och när Käijsaren hafver slutet, moste den Spagniske fri-
41
den föllja effter.

42
I desse terminis står det nu med den Frantzöske friden, och inrättar nu herr
43
Servien sitt instrument, hvilket på assistenzpuncten när mäst ähr färdigt.

[p. 664] [scan. 210]


1
Jag hade gierna hemsendt det ena exemplaret af ratificationsinstrumentet,
2
som här ähr reenskrifvit på pergament. Men effter herr Servien beder myckit,
3
at holla inn dermedh, tilldes han och blifver färdig, jag och icke seer något
4
periculum in mora, serdeles der troupperne, såssom lijkt synes, moste blifva
5
heruthe öfver vinteren, och i synnerhet effter inthet instrument ähr ähnnu
6
underskrifvit, så hoppas jag underdånigst, Eders Kungliga Majestett vorder
7
icke onådigt förnimmandes, att det ähnnun tillbakas blifver.

8
Eders Kungliga Majestetz allernådigste skrifvelsse af den 5. Augusti

33
Das Reskript ist nicht erhalten.
ähr här
9
på timan ankommen, deraf jag förnimmer, at Eders Kungliga Majestett ähr
10
något bekymbrad om executionspunctens richtige inrättande. Jag menar, at
11
den ordo et modus, som står på innelagde papper, skall vara deri klart nog
12
beskrifven. Och hvad deri feelas, ähr in instrumento ipso stält i generaliteter-
13
nes sköön, som de det best och säkrast finna.


14
Beilagen in DG 13:


15
578–578’ Ordo executionis pacis. o. O. u. Tag

16
579–604 Avisen

17
605–606’ Verhandlungen der Reichsstände mit Servien über den Wortlaut des Instrumenti
18
pacis. o. O. 1648 August [12]/22 bis [18]/28

Dokumente