Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
346. Joh. Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1645 Mai 30/Juni 9 Pr.: Söderåkra 1645 Juni 14/24

9
346

10

Joh. Oxenstierna an Axel Oxenstierna


11
Osnabrück 1645 Mai 30/Juni 9
12
Pr.: Söderåkra 1645 Juni 14/24

13
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B I

14
Urteil über d’Avaux u. Servien. Bevorstehende Übergabe der Propositionen II.
15
Französische Gesandte über die schwedisch-dänischen Friedensverhandlungen. Mili-
16
tärische Nachrichten.

17
I lögerdags eller Pindags afftonen komme vij från Münster tillbaka igen.
18
D’Avaux, som vij förmente ändeligen vilia fort och ingen låtha hålla sigh
19
qvar, hade fått annat sinne och tesmoignerade då sigh haffva fått från
20
hoffvet och i synnerheet cardinalen Mazarini sådan beskeed, att han kunde
21
någorlunda blijffva qvar. Det ähr alt ihoop medh honom capperij och vani-
22
teter . Jagh må bekenna, att Servien ähr mycket realere och bettre att agera
23
medh ähn d’Avaux, och om min k. her fader annat berättas, så skeer det
24
aff andre particulare passioner. Jagh söker så mycket möijeligen att conser-
25
vera dem både i humeur, men min collega holler fuller d’Avauxes partij
26
och det för vissa svåra orsaker skuldh. Hinweis auf Beilage A.

27
Effter nu d’Avaux bliffver qvarr, så haffve vij och i Münster igen concer-
28
terat öffver propositionen och dess extradition och äntligen blijffvit ense,
29
så att vij i öffvermårgon eller den 1./11. Junii Dominica Trinitatis d’un
30
concert varde den här och i Munster dee keijserlige tillställandes. I förgåår
31
sende oss Rorté ett breff från dee Französke gesandterne till sigh, det vij
32
läte affcopiera och jagh härhoos sender lit. B. Därpå haffve vij skrijffvit
33
Rosenhanen i gåår till, som lit. C förmäller. Rätt nu låter Rorté säija oss, att
34
S. Romain kommer på stunden hijt; hvadh han bringar, såsom och hvadh
35
mehra kan förefalla, skriffver jag om måndagh vill Gudh uthförligare, skall
36
och senda propositonen, som hon nu ähr limerat, corrigerat och äntligh
37
extraderat. Hvadh för svar dörupå fölier och hvadh för larm det lärer här

[p. 629] [scan. 661]


1
blijffva i lägret däröffver, det får man förnimma. Vij haffve oss tillbudit
2
solenniter att proponera och medh dee keijserlige komma till en offentligh
3
congress praesentibus deputatis vel ablegatis electorum, principum et
4
civitatum aliisque, men dee keijserlige reccuserat och villia inthet därtill.
5
Vij måste fuller fördenskull ob defectu mediatoris bruka Mylonium secre-
6
tarium legationis till att insinuera dee kaijserlige propositionen.

7
Dee Französke urgerade i Münster på Danske tractaten och bode migh
8
vilia recommendera dess afhielpningh min k. her fader. Dee ähre jaloux
9
nogh öffver K. M. maris progresser; och ehuru dee aff Beyeren haffve fått
10
en hesligh örfijl, så taga dee saken så passligh ijffrigt medh sigh. Hvadh duc
11
d’Anguien för miracel varder görandes, det måste man affventa. General-
12
leutenanten Königsmarck haffver giordt lantgreffvinnan och viconte de
13
Turenne en ståtligh reutertienst, så att Baijerske medh slätt ähra haffve måst
14
qvittera Hessen och gåå öffver Maijn igen upååth. Så ageras calidissime
15
aff dee våre, men contra naturam Gallorum satis frigidi; promissis sane et
16
verbis divites sunt. Nachricht von meinen Bruder Erik.


17
[ Fehlende ] Beilagen:


18
A: [Beilage C der Nr. 353] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Cerisantes. Osnabrück 1645 Mai 29/
19
Juni 8

20
B: [Beilage D der Nr. 353] d’Avaux u. Servien an Rorté. Münster 1645 Mai 25/Juni 4

21
C: [Nr. 345] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1645 Mai 29/Juni 8 [Ausz.]

Dokumente