Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
308. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 August 30/September 9

24
–/ 308 /–

25

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


26
Osnabrück 1647 August 30/September 9

27
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B.

28
Stillstand der schwedisch-kaiserlichen Verhandlungen. Niederländisch-spanische Verhandlungen;
29
niederländisch-französisches Verhältnis. Satisfactio militum. Erskein. Überführung der verstorbe-
30
nen Gattin.

31
De publicis haffver jagh inthet att mentionera om annat ähn alt ståår i förra
32
terminis hoos oss. Contreparten holler sigh nu helt stilla och tesmoignerar
33
ingen så synnerligh calorem till vercket. Dee catholiske ständer hjelpa under
34
handen att styffva den hvadh dee kunna, i synnerheet ähr bispen aff Osna-
35
brugge den som turberar och hindrar vercket hvadh han kan, alt aff en
36
praetenderat ijffver för dee catholiskes interesse. Spaniern holla samma tonen
37
som de keijserlige.

38
Hvadh nu Hollenderne lära göra för handel i Münster, det måste tijden oss
39
snart lära. Vist ähr det att dee tesmoignera stoort alffvar settia vercket emel-
40
lan sigh och Spanierna fort, och Franzozerne ähre fuller häröffver något

[p. 572] [scan. 628]


1
bekymrade, doch göra dee bonne mine och holla före om Hollenderne ville
2
sluta medh Spaniern emoot deras vilja eller oactat dee inthet kunna komma
3
medh Spanien fort, så mena dee lijkväl att kunna bestå, haffvandes ett mecta
4
öga på revolterne i Naples och Sicilien föruthan hvadh dee göra sigh för
5
fantasier om Beyeren den dee mena äntligen skola kunne vinna och bringa
6
till action moot Keijsaren, de quo ego valde dubito. Oss bjuda dee reno-
7
vationem foederis cum augmento subsidiorum et aliis conditionibus in
8
casum rupturae tractatus etc.

9
Medh militiens contentementpunct quiescerar alt. Eskin ähr här och begyn-
10
nar påledas. Han har fåt en fila aff H. M. för någre böker han skall haffva
11
behollit aff den bibliotec som feldtmarskalken Torstenson togh〈s〉 i Ulmitz.
12
Han görs sigh däröffver rätt m〈u〉ssigh.

13
Morgen werde ich die Leiche meiner Frau nach Wismar überführen lassen; ich werde
14
ihr einige Zeit folgen.

Dokumente