Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
288. Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1645 Februar 14/24

2

Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


3
Osnabrück 1645 Februar 14/24

4
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage 9 der Nr. 293

5
Weisung zu Vorhaltungen bei französischen Gesandten wegen der vorzeitig über-
6
gebenen Proposition Ia. Beschwerde Scheffers.

7
Knapper Hinweis auf Oudins Auftrag in Osnabrück vgl. Nr. 293. Nu är fuller
8
sielfva gärningen med propositionen

38
Gemeint Auslieferung derselben an die Vermittler.
icke uthan eftertänkiande och thet
9
rådet med skääl, som d’Avaux anförer, nog funderade. Men såssom ofta
10
plägar annat vara borgat under sådane actioner och thetta, hvad skriftelige
11
remonstrationer vidkommer, kan beroo och vij få tijdh at bättre komma med
12
it och annat under vädret, altså hafve vij achtat vara thet första och för thenne
13
gången tienligast i saken at förmedelss h:r residenten hålla them thetta
14
behörligen före, eftersom han till then ända och såssom af oss committerat
15
at tala något med them både ihop ville bevärffva sigh om audience hoos
16
them tillijka ju för ju hällre. När thet då skeer, kan h:r residenten them på
17
vår vägnar förhålla, det vij på then i dagh unfångne efterrättelsse, at the
18
hafva den 13./23. huius oss oådtvarnade uthlefvererat propositionen, inthet
19
ringa äre vordne bestörte; oss fuller hafva hafft kundskap och particulariter
20
förstådt af d’Avaux, at the på een tijdh bortåth äre trängde och urgerade af
21
mediatorerne at komma thertill för allehanda orsaker skuld, eenkannerligen
22
at cronorne nogsampt hafva inviterat och väntat ständerne, thet vij och äf-
23
vensom d’Avaux gillade och stodo då på samma poinct med honom at gå
24
till propositionen. Allena och emedan icke allenast landtgrefvinnan och
25
Hennes Furstl:e Nådes gessandter här och i Munster, uthan och the andra
26
ständernes deputerade, som här äre, hafva medh sine vichtige skäll reprae-
27
senterat d’Avaux, huru högt publico och cronornes härtill förde scopo
28
thermed vore betient, at vij töfvade än lijtet efter ständerne, och vij sider-
29
meera på samma ständers trögne anhållande och dugelige skäll hafva med
30
samfält och mogit rådh funnit för gått at deferera them theruthi gifvandes
31
them then lilla tijden intill the churfurstl:es ankompst lijkasom it opus super-
32
erogationis , så kommer oss thetta, som nu i Munster är skedt, desto främ-
33
mandere före, som vij theraf befinna, at the icke allenast inthet hafva blifvit
34
vidh een så good resolution på een så lijthen tijdh determinerat, uthan ther-
35
ofvanpå hafva inthet vyrdat at förständiga oss i een så längan tijdh, som
36
thenne är, sedan d’Avaux reeste sin koos, hvad the meente, om the ville
37
bestå vidh then här fattade resolutionen eller eij, uthan moot all vår och

[p. 509] [scan. 541]


1
ständernes förhopning och giorde tillsäijelsser föruthan någon föregången
2
notification skridit till itt så importante värk, thermed gifvandes tractaten
3
på then ohrten gångh och mediatorerne tillfälle och öppen dör at nu drifva
4
saken på then ohrten fram om thenne, som ännu står vidt i fäldtet.

5
Såssom nu troligit är, at vederparten skall frögda sigh häröfver förmeenan-
6
des sigh nu hafva fåt holl och een temmelig breche på cronornes alliance och
7
praeliminaraccordet, altså varda the efter all apparence inthet underlåtandes at
8
nyttia sigh detta till godo strödiandes uth iblandh ständerne, som grefve
9
Nassow och Wollmar reeda hafva skrifvit till the keijss:e commissarier i
10
Frankfurt, at cronorne hafva allenast leekt och gäckats med thet första
11
postulato om ständernes ankompst, ja ständerne sielfva, som d’Avaux veet
12
sigh påminna, här vara infördt af Lampadio, skola hålla förre och taga thetta
13
op för it ludibrio, studssa i sine förehafvande och kan hända accomodera
14
sigh quibuscumque modis med Keijssaren, när the märkia, at man i een så
15
lijten saak, som thenne är, så rotunde lofvat, inthet blifver beständigh ach-
16
tandes hvarken them eller sine allierade. Kongl:e Maij:tt, vår allernådigste
17
drottning, som ratione foederis interesserar häruthi och lärer uthan all tvif-
18
vell blifva annars ansed af ständerne för sådane acter skuldh, varder thetta
19
och inthet mindre främmande förekommande. Thet är och befarandes, at
20
feldtmarskalken och armeen, som nu äre som bäst trädde i action, skola
21
thetta inthet ringa adpraehendera och kan hända blifva i sine förehafvande
22
kallsinnige.

23
Thesse och slijke fleere rationes kan h:r residenten efter d’Avauxes ord an-
24
föra och, som han finner härmed convenient, ville h:r residenten them på
25
bästa måtto och med een alfvarsamheet förehålla och remonstrera obser-
26
verandes therhoos theras contenance, huru hvarthera tager vidh sigh och
27
saken antingen försvara eller emotsträfva med ord eller miner.

28
Rät nu på stundan kom Schäffer hijt och besvärar sigh öfver samma saak,
29
som han med een expresse hafver fåt kundskap om, befarandes, at thet
30
måtte vara något annat therunder the evangeliske till praejudicium, be-
31
gärandes therhoos, at å Kongl:e Maij:tts vägnar vij ville taga oss evangeli-
32
orum interesse an och theri praestera hvad som någonsin kan vara möijeli-
33
git . Thetta så i hast och till h:r residentens bättre efterrättelsse och anledels-
34
se at märkia hvad i the Frantzöske boor. H:r residenten ville göra sin flijt,
35
at han kan få copian af propositionen…

Dokumente