Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
257. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Mai 23 / Juni 2

7
–/ 257 /–

8

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


9
Osnabrück 1648 Mai 23 / Juni 2

10
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

11
Vorbereitung der Reise nach Wismar, um Margaretha Brahe zu empfangen. Ernennung Salvius’
12
zum Reichsrat mit zwei Glückwünschen aus Stockholm, aber nicht von Axel Oxenstierna.

13
Handlingarne som man nu här före haffver, tillåtha migh inthet mycket eller
14
vidlyfftigt att skrijffva min käre her fader till. Jagh måste alenast detta pro
15
praesenti säija, att jagh mine saker skickar på en resan till Wismar emoot
16
dem, som numehra skall vara min nermeste mennisk i verden, så länge det
17
vahre. Käre her fader, migh gåår så underligen i verden, att jagh icke rätt väl
18
veet migh däruthinnan understundom att skicka. Men hvadh ähr till göra?
19
Deus et tempus dabunt. Om alt det migh angåår, sileo et taciturnum ago.

20
De publicis vill jagh stillatiga, efftersom inthet mehra ähr att berätta än det,
21
som till Hennes Kungliga Majestät skedt ähr aff min herr collega och migh.
22
Jagh måste min käre her fader ett tingh horligen föredraga, att idagh, nhär
23
jagh hoos Salvium var, vijste han migh tvenne gratulatoriebreff öffver sin se-
24
natorio dignitet, det ena aff rijksdrot greff Peder Brahe, som honom i lången
25
tijdh inthet haffver tillskrijffvit, den andra aff rijksameralen [!] hvaruthinnan
26
den gode herren inthet kunde underlåtha sine gamble (om jagh så dristeligen
27
säija må) quinter, ithy att han tesmoignerar sigh haffver medh stoore disputer
28
vunnit och erhållit dette verkett och digniteten för herr Salvio. Sapienti sat!
29
Socius meus gloriatur quod meus est optimus amicus, men honom går tillsin-
30
nes , att min käre her fader icke gratuleras honom. Transeunt omnia cum suis
31
erroribus.

Documents