Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
241. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1648 Mai 8/18

9
–/ 241 /–

10

Johan Oxenstierna an Königin Christina


11
Osnabrück 1648 Mai 8/18

12
Kopie: A. Ox. Slg. B: I.

13
Empfehlung für den Legationssekretär Gustaf Hansson.

14
Eder Kungliga Majestät bemöder jag ogierna med någre particular solicitatu-
15
rer , lichväl effter des secretarien her vid legationen, Gustaf Hansson, haffver
16
någon sin angelegenhet Eders Kungliga Majestät behörligen att föredraga, så
17
hafver jag intet kunnat underlåta, at med desse få rader hjelpa honom det-
18
samma i underdånighet frambära. Moot Eders Kungliga Majestät vill jag her
19
intet ihugkomma den trohet, flijt och trägne arbete, han snart i 7 åhr välment
20
hafver användt i des legationscantzlie her uthe. Men såssom han uthi her
21
Biörnklous frånvara hafver, som hans plicht fordrer, comporterat sig vid inte-
22
rims förträdandet af hans ställe och jag intet tviflar, at han secretariatämbetet,
23
som Eders Kungliga Majestät honom allernådigst sedermehra hafver tecktes
24
conferere, så varder betjänandes, att det kan lända till Eders Kunglige Maje-
25
stätz allernådigste behag; så ähr jag derigenom så myckit mehra vorden föror-
26
saket , at hos Eders Kungliga Majestät uthi hans allerunderdånigste desiderio
27
förläne honom itt ord till bästa, underdånigst bedjandes, att hoos Eders
28
Kungliga Majestät han uthi nåder måtte blifva bönhörd och altså uthaf des
29
konglige mildhet njute någon kändzlo för sin härtills gjorde trägne tjenst.
30
Såssom han nu med allerunderdånigst devotion erkenner den kongliga nåde,
31
som honom allaredo och förmedelst confererandet af bemälte secretariat ähr
32
vederfahrin, så varder han och härigenom så myckit mehra anfriskat, att med
33
hugnat effterkomma sin allerunderdånigste plicht och skyllighet emot Eders
34
Kungliga Majestät och federneslandet, efftersom han intet varder underlåtan-
35
des , at det, som ähnnu kan feelas af hans meriter, effter sin ytterste förmågo
36
förmedelst dette tillfellet at ersettie och förmodelig giöra sig capablere, att
37
undfå vijdere nåde af Eders Kungliga Majestät. För det öfrige lefver jag i den
38
underdånige tillförsicht, att Eders Kungliga Majestät denne min förskrifft väl
39
förmärker och uthi des kongliga nåde mig städes bijbeholla täckes.

Dokumente