Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
217. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Mai 3/13

13
–/ 217 /–

14

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


15
Osnabrück 1647 Mai 3/13

32
Vgl. Odhner S. 237f.

16
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679; Eingangsvermerk Stockholm 1647
17
Mai 20/30.

18
Stellungnahme zu der Kritik Königin Christinas in Nr. 194.

19
Jagh sender en copia aff K. M. handbreff till oss conjunctim, uthpracticerat
20
som jagh holler före aff min s[ocio]. Hvadh det in recessu haf[f]ver steller
21
jagh därhän. Herr Salvius vill inthet conjunctim medh migh därupå svara.

22
Men jagh haffver väl 〈tän〉kt i dagh däruppå att låtha affgåå ett svar, som
23
saken synes fodra, men så måste det nu ståå till nest[a] lägenheet. Jagh må
24
inthet st [y] ffva om ett eller annat, men jag〈h〉 seer att det vill gåå bunt [ unleser-
25
liche
Passage ] hvar annat därhema. Jagh haffver en hals den sku〈lle〉 jagh pro
26
patriae iusta libertate våger. Banner och filsar aff drot〈in〉gen i oträngde måle
27
kan jagh inthet lijda och ähr migh 〈super diliger〉 omöijeligit, och om jagh ähn
28
skall lijda deröffver martyrium. Jagh seer nu väl hvar sakerne upå beroo och
29
måste fuller agera en comediant så gott jagh kan och sökia att bringa verket
30
om moijeligt ähr till behörligit ståndh.

31
Min k. her faders monita in publicis et privatis skall jagh taga in act.

Dokumente