Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
197. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 April 12/22

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 April 12/22

37
Vgl. Odhner S. 232.

4
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 6 ] fol. 620–623; Eingangsvermerk Stockholm 1647 April
5
29/Mai 9.

6
Kaiserliches IP überreicht; Aufzählung der Differenzpunkte in gravaminibus ecclesiasticis, iuridicis,
7
politicis, in puncto restituendorum, betr. iura et privilegia statuum und Kommerzien. d’Avauxs
8
Haltung in gravaminibus ecclesiasticis. Osnabrückproblematik. d’Avauxs Vorstellungen über
9
Entschädigung Brandenburgs, Braunschweig-Lüneburgs, Mecklenburgs, Hessen-Kassels und des
10
Adm. Friedrich. Kaiserliche Vorschläge in puncto gravaminum; Auseinandersetzungen darüber
11
unter den Protestanten. Instruktion zur satisfactio militum erforderlich. Modus tractandi bei
12
Reichsangelegenheiten. Beilagen.

13
Wie im Postskriptum zu Nr. 190 mitgeteilt, erhielten wir Nr. 177 kurz vor
14
Abgang der Post. Eder Kongl:e Maij:tt befaller oss theruthi att i rikzsakerne
15
blifva vidh förre ordres och stanna vidh thet sigh icke vijdare göra låther
16
eller sjelfva ständerne oss bijfalla vella. Om herr Ershein vore här och vij
17
kunde uthlåta oss i thet som angår soldatescans förnöijelsse synes lijkt som
18
skulle rikzsakerne och thet öfrige, som här kommer i consideration, kunna
19
befordras till sluthet.

20
Dee keijsl:e lefvererade oss den 7 huius [ 7./17. April ] sitt instrumentum
21
pacis

38
Vgl. Instrumentum pacificatorium plenipotentiariis Suecicis exhibitum ab Imperatoriis
39
legatis [ April 1647 ]( Neg. Sencr. IV S. 308–312); vgl. weiterhin Meiern IV S. 180–190,
40
495; Odhner S. 226 (7. April 1647).
. Thet kunde inthet blifva afcopierat till thenne posten, efter thet är
22
långt och vij, varandes till värka at till morgon eller öfvermorgen göra vårt
23
färdigt, behöfva thet keijsl:e opsattet. Uthi thetta, the keijsl:es, instrumento
24
befinna vij att the, hvadh sjelfva materialia vidkommer, föga och nästan
25
inthet hafva ändrat, uthan äre blifne vidh thet som the oss nästtillförende
26
hafva styckevijs gifvit och vij efter handen låthit föllja medh våre förre
27
breef till Eder Kongl:e Maij:tt, hafvandes the nu allenast fattat ofvanbem:e
28
stycker i itt corpore och på een gång uthgifvit. Thet häftar altså ännu
29
1) in gravaminibus ecclesiasticis, på Aaken, Donawerth, Ossnabrugge,
30
evangeliske canonicaterne i Strassburg, autonomien och erffländerne;
31
iuridicis, till een godh deell i iustitiae puncten; politicis, aldeles, efter then
32
articklen är heelt uthlåten; 2) in puncto restituendorum, nästan på restitu-
33
tionen af alle particularpraetendenterne, som i vårt för 14 dagar inskickade
34
uthkast äre införde; 3) Iura et privilegia statuum och commerciepunchten
35
hava och några knutar. Och tror man att the keijsl:e i thetta sitt instrumento
36
hade ändå gått närmare, eenkannerlig uthi autonomien, och afståt stifftet

[p. 388] [scan. 444]


1
Ossnabrugge, om icke d’Avaux hissade the catholiske op at liggia them
2
keijsl:e ann och sökte att förleeda the evangeliske deels medh hoot och
3
skränn att den Spagniske freden, avancerat för thenne, skulle fördärfva
4
all theras hopp och thet the nu medh maneer kunde få, deels på andra
5
görlige sätt och vägar. Moot oss och the evangeliske säger han att thet är
6
billigt och råder att vij hjelpa evangelicos i erffländerne. Them keijsl:e
7
skall han remonstrera att thet icke allenast är emot samvettet, uthan Keijsa-
8
rens säkerheet och reputation att lijda sådant, i synnerheet at een främmande
9
potentat skulle taga Keijssarens arffundersåter i sin hägn. Thet discurreras
10
åtskilligt om Frankrijkes intention och d’Avauxes blifva och actioner på
11
thenne ohrten. Een deel äre i then meeningen at Frankrijke inthet vill till
12
friden och söker förthenskuldh under praetext at favorisera them catholiske
13
att opäggia bägge religionsförvanterne till mehra opiniastritet; andre och
14
mästedeelen hålla så före att thet fuller vill friden, men söker at bringa
15
Keijssaren till then trängsslan att han antingen måste förmedelss thenne
16
tractaten tillsäija och lofva inthet vella under hvarjehanda skeen securrera
17
Spanien eller och, ther thet inthet kunde sönderbryta detta bundet, då,
18
strandsatter af all annor hjelp, disponera Spanien till att nu köpa friden quo-
19
cunque modo, görandes Frankrijke imedlertijdh sitt bästa i Catalonien,
20
Italien och annorstädes. Ehvad thet och är, så trädde dee evangeliske till-
21
samman den 6 huius [ 6./16. April ], och blandh annat, uthan föregången
22
communication medh oss, delibererade om stift Ossnabrugge. Thet Alten-
23
burgiske votum, som mäst alle fölgde effter, och sjelfva conclusum f[in]nes
24
härhoos under lit. A. d’Avaux var then förste som brachte oss tijenderne om
25
thenne consultationen, tydandes uth att evangelici hade per maiora sluthet
26
och bevilljat stifft Ossnabrugge icke allenast åth Frantz Wilhelm, uthan them
27
catholiske successive häreffter, medh anhängd begäran att vij och ville göra
28
thetsamma. Vij, varandes ovisse om the evangeliskes förehafvande och
29
resolution, svarade thet vij theras sluuth stälte till sin ohrt, kunde icke
30
hällre troo att the hade så plumpat åstad. Der så vore, kunde vij icke så
31
högt achta pluralitatem votorum som sjelfva billigheeten och hvadh rätt
32
vore. Dessföruthan viste han att vij i repliquen hade oss förbehållit stiffterne
33
Minden och Ossnabrugge att theruhr förnöija them som interessera i Eders
34
Kongl:e Maij:tts satisfaction.

35
Vij hafva moot någre af them evangeliske ressenterat att thet allmänne
36
väsendet blifver af deels deputatorum irresolution, deelss all förtrolig com-
37
munication med them som vår religion villja thet värsta lijkasom förspillt.
38
Vij missunte inthet att the Frantzöske ministri hölle godh correspondence
39
med the evangeliske; thet komo oss lickväll underligit före att d’Avaux i
40
een saak som angick them evangeliske allena hade förr vettat af icke allenast
41
hvadh som var gjordt, uthan hvadh som göras skulle, ithet han, någre dagar
42
förän evangelicorum consultation om Ossnabrugge angick, sade oss thet
43
han viste the evangeliskes intention, som fuller skulle öppa sigh när thet
44
kommo till deliberationen. Therpå vore thenna fölgder och conclusum

[p. 389] [scan. 445]


1
förr öpnat d’Avaux än oss, som lickväll icke allenast äre evangeliske, uthan
2
af alle evangeliske ständerne bedne att negotiera gravamina. Thetta hafver,
3
som vij spörja, gjordt någon operation bland them.

4
d’Avaux kom åter i går och badh att om man icke ville i respect aff chronan
5
Frankrijkes intercession, vij då lickväll för hans skuldh ville cedera Ossna-
6
brugge , icke att stifftet honom så högt afficerade, som then consequence han
7
föruthseer och honom, som een chronan Sverige väll affectionneradt, går
8
till sinnes, om vij ville therpå bestå.

9
Thet svarades att vij inthet ville underlåtha af alt thet som uthaf oss prae-
10
steras kan så till kongens i Frankrijke som dess ambassades respect. Quae-
11
stionen om stifft Ossnabrugge kommo inthet i then considerationen. Thet
12
vore i alliancen determinerat och borde nu inthet dragas till slijka vidh-
13
lyfftigheeter . Föruthan thätta viste han väll att the som interessera uthi
14
Eders Kongl:e Maij:tts satisfaction inthet vore ännu förnögde. Thet
15
skulle illa stå om Frankrijke emott alliancen, allena biskop Frantz Wilhelm
16
till behagh, ville icke allenast betaga Eder Kongl:e Maij:tt thetta medlet
17
at få een rooligh satisfaction, uthan och stöta så förnäme evangeliske huuss
18
för hufvudet.

19
d’Avaux mente och ville emott the keijsl:e och andre sustinera att Chur-
20
brandenburg inthet bör få Minden, uthan hölt vara nogh och alt för mycket
21
att han bekommo Magdeburg, Halberstadt och thet öfrige; Minden kunde
22
antingen alterneras eller bythas i tur emellan huuss Brunsswijk och Mecklen-
23
burg så att the finge af 5 Mindiske och 1 Schaumburgiskt ambt, hvar sine
24
tre. The 3 öfrige Schaumburgiske ämbter kunde landtgrefvinnan bekomma.
25
Erkiebispens af Bremen gessandter kunde man med gode ordh och reve-
26
rentz låtha fahra.

27
I går var Lampadius här och berättade dett grefven af Trautmanssdorff hade
28
fordrat then Altenburgiske, honom von Tumbßhirn, till sigh och pålagte
29
commission till alle evangeliske ständerne , 1) att praesentera them någre
30
additamenta in puncto gravaminum och 2) een commination therhoos att
31
the som vedertogo gravamina, som the nu genom thetta, the keijsl:es för-
32
slagh , blifva afhulpne, skulle thet åthnjutha, men alle andre sluthas therifrå.
33
Effter nu han, von Tumbshirn, hafver therföre begärat af directorio Magde-
34
burgensi att ständerne måtte sammankallas och directorium tillijka medh
35
Lunaeburgicis hafver theri anstådt, betrachtandes 1) att negotiatio de gra-
36
vaminibus vore oss opdragen, 2) at Thumbshirn constituerade allenast
37
membrum och icke heela ordinariam deputationem evangelicorum, hvilken
38
3) nu på een tijdh hafva låttit sigh förleeda af the Chursachssiske och synes
39
nu ijla effter sluthet, Gudh gifve thet må vara som thet kan, och 4) thenne
40
grefvens af Trautmanssdorfs commination är allena anstält at separera the
41
evangeliske och thermedh vinna något, aldenstund civitatum deputati och
42
een part andre, hafvandes nu vunnit sitt interesse, reeda örkia och drifva

[p. 390] [scan. 446]


1
på sluthet och skulle af een slijk proposition aldeles förföras, så badh han
2
vij ville moderera och laga thenna saken på een godh vägh och till rätta.
3
Directorium vore sinnat, och the Lunaeburgici medh, att declinera con-
4
sultationen .

5
Altenburgici och Winariensis

42
Weimarer.
komo något thereffter och berättade gref-
6
vens af Trautmanssdorf begäran och directorii Magdeburgensis sampt
7
Lunaeburgensium opiniastritet att inthet höra commissionen, begärandes
8
vij ville förmå them thertill. Hvadh som tjänte och them kunde föresäijas
9
af ofvanbem. Lampadii skääll thet bleef them förestält, och för all ting af
10
oss påmint att the ville see på publicum evangelicorum bonum, hålla sigh
11
in modo procedendi effter thet som var allmänt bevilljat och alt göra i sam-
12
drächt och eenigheet, sättiandes alle particularrespecter afsijdes i thetta
13
högstangelägne värket. Vij kunde inthet föreskrifva directorio, uthan hölle
14
så före att the skulle göra hvadh tjenlig- och billigt vore.

15
Grefven af Trautmanssdorff, märkiandes att thet inthet ville fort, hafver
16
fordrat alle evangelicos i dag till sigh och sjelf thet som Tumbshirn skulle
17
förebringa them optäckt

43
Vgl. Meiern IV S. 204–208 , 486f.; Odhner S. 230.
, ungefär effter then tenor som lit. B uthvijsar.
18
Magdeburgicus och Lunaeburgici comparerade inthet. Therpå ville evan-
19
gelici gå tillsammans och öfverläggia saken och begärte i dagh att Magde-
20
burgicus ville kalla them ihoop. När han thet inthet ville vore åter Alten-
21
burgici hoos oss och bodo vij ville då styrkia honom, Magdeburgern, ther-
22
till . Vij beskickade honom strax och låthe påminna dätt evangelici, som nu
23
vetta the keijsl:es proposition, lära ändå till äfventyrs träda ihoop. Om han
24
icke ville kalle them till sigh, så ginge the icke allenast nu på een annan
25
ohrt, uthan till äfventyrs härefter ifrå honom. Catholici skulle theröfver få
26
mehra moodh och hopp at kunna vinna sitt interesse. Magdeburgensis och
27
Luneburgici vore nu in moot posten skulle afgå hoos oss och blefve på
28
sin meeningh, hållandes före och sustinerandes at the Altenburgiske vore
29
nu brachte på Chursachssiske consilier och vägh; the ville inthet hafva
30
participation theruthi. Altenburgici hafva stämbt the andra på rådhuset.
31
Någre hafva frågat oss um rådh, om the och skulle comparera? Vij hafva
32
theri varit indifferent och villja see uthgången. Hvem som hafver kommit
33
tijt, och huru thet är aflupet, thet berättas härnäst.

34
Om vij kunde nu något vist säija om soldatescans contentement tyckes att
35
ständerne inthet skulle behöfva månge motiver af oss at släppa thet eene
36
och andre.

37
Vij, befinnandes att allehanda finesser anställas på the catholiskes sijda at
38
skräma och skingra the evangeliske och att the evangeliske hafva fåå som
39
äre resolverade, vella efter vår bästa förmögenheet genomgå och uthvällja
40
af the nu framstälte rikzsakerne thet som nödigt måste erhållas och i alt med
41
vahrsamheet procedera, brukandes först them af ständerne oss till hjelp som

[p. 391] [scan. 447]


1
väll villja och sedan moot them som svage äre alt thet som them kan lända
2
till styrkia, jämväll och emot våre vedervertige thet som kan tjena till att
3
undvijka och afvända theras förhafvande.

4
Uthan tvifvell hafver feldtmarskalken herr Wrangell sjelf berättat och
5
skickat pacta armistitii, vij finge then för någre dagar och tillijka Bavari
6
interimsratification.

7
Under lit. C äre inkomne aviser.


8
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 6 ]:


9
A: 624 Votum Altenburgs betr. Osnabrückproblematik

10
624’ Conclusum der Beratungen der evangelischen Stände über die Osnabrückproblematik.
11
Osnabrück 1647 April 6/16

12
B: 625 Ohngefehrliche proposition von denen herren Keyßerlichen plenipotentiarien
13
denen herrn evangelischen den 12. Aprilis 1647 beschehen. Osnabrück 1647 April
14
12/22

15
C: 626 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. [ Nürnberg ] 1647 März 30/
16
April 9

17
627 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. N [ ürnberg ] 1647 April 2/12

18
628 [ G. L. Fürstenhäuser ] an G. Keller. 1647 April 4/14

19
629–631’ Differentia, so zwischen der evangelischen uffsatz in puncto gravaminum
20
und der herrn Kayßerlichen letzten erklerung befunden worden

21
632 Conclusum des evangelischen Fürstenrates betr. causa Palatina. Osnabrück 1647 März
22
6/16; vgl. Meiern IV, S. 383

23
633–635’ Protocollum in der Pfältzischen sach [ 3.-6. März st. v. ]

24
636–638’ Continuatio protocolli in puncto gravaminum [ 7.-9. März st. v. ]; vgl.
25
Meiern IV, S. 128f. ( betr. nur 7/17 März )

26
639 Verzeichnus, welcher gestalt die schwedische armada im Fränckischen craiß
27
einquartirt werden soll

28
640–641’ Avise

29
642’ Extract auß dem reichsbedencken des fürstenraths uber die Kayßerliche unnd
30
königliche propositiones in prima classe, membro secundo, § und werden auch bey
31
dem andern puncten

32
643–643’ Kff. von Brandenburg und Sachsen und Lgfin. von Hessen-Kassel an den Kaiser
33
( betr. Erbverbrüderung ). o. O., o. D.

34
644 Lgfin. Amalia Elisabeth von Hessen-Kassel an Mgf. Christian von Brandenburg- Bay-
35
reuth
. Kassel 1646 Dezember 11/21

36
645–648 Avise

37
649–649’ Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 April 18

38
650–650’ Schreiben des Generalwachtmeisters von Wachtenheim ( ksl. Gesandter in Ulm )
39
Ulm 1647 März 13. Vermerk: Dießes schreiben ist von denen herrn Schwedischen
40
intercipirt und den 25./15. huius über Ulm nach Augspurg kommen

41
651–661 Avise

42
662–662’ Bf. Melchior Otto von Bamberg

48
Bf. Melchior Otto von Bamberg: † 4. 1. 1653. Vgl. Hierarchia Catholica IV S. 109.
an Mgf. Christian von Brandenburg-Bayreuth.
43
Bamberg 1647 April 3/13

44
663–663’ Avise

45
664 Antwortt der herrn Churbrandenburgischen uff die 6 puncten, so in einem
46
memorial 23. Januarii übergeben worden

47
665–667 Avise

Dokumente