Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
173. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 März 15/25

[p. 343] [scan. 399]


1
–/ 173 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 März 15/25

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 425–426.

5
Beratung mit engerem Ausschuß der evangelischen Stände über Gravamina. Junktim zwischen
6
Behandlung der Gravamina und Abschluß der Satisfaktions- und Entschädigungsfrage sowie satis-
7
factio militum und der Hessen-Kassel-Problematik. Diverse Beilagen.

8
Sedan vij i dagh otta dagar sedan finge evangeliske ständernes sentiment
9
öfver the strijdige punchterne in gravaminibus

39
Vgl. Odhner S. 226
, höllo vij then 9:de huius
10
[ 9./19. März ] een conference medh thet ängare uthskottet af bem:e ständer ,
11
löpandes då genom alle punchterne. Man hade fuller strax therpå kunnat
12
uthlefverera åth them keijsl:e vårt opsatt och the emendationer som vore
13
theruthi införde. Men efter satisfactionspunchten och hvadh ther aff hänger,
14
såssom hertigens af Mecklenburg svar om Wissmar och the keijsl:es reso-
15
lution på huus Brunsswijk-Lunenburgz, erkebispens af Bremens och landt-
16
grefvinnans praetensioner, sampt soldatescans contentement, vore än
17
ogjorde och förde medh sigh svår knutar, funno vij för rådsampt göra
18
påminelsse hoos them keijsl:e att the sakerne måtte komma till richtigheet,
19
eenkannerligen the två sidsta, nembl:en H:es Furstl:e Nådes landtgrefvin-
20
nans saak och militiens förnöijelsse. Vij kunde inthet gå vijdare i rikz-
21
sakerne förän satisfactionen och dess medföllje vore till ända bracht. Huru
22
thet bleef förebracht hoos them keijsl:e och hvadh för svar då gafz, thet
23
finnes under lit. A, som är een copia af itt breef till residenten Rosenhanen.

24
The keijsl:e hafva sedan deels sjelfve, deels under handen genom någre
25
af ständerne låtit hoos oss anhålla att vij måtte the härofvantill bem:e saker
26
sättia tilbakar så länge gravamina blefve richtige. I dag vore och the af then
27
ängare deputationen hoos oss, berättandes att the hade af viss handh then
28
effterrättelssen dät dee keijsl:e nu, sedan armistitium med Beyern vore
29
sluttit, skulle vara disponerade till att gifva något effter om vij man kommo
30
i een conference medh them förän instrumentum pacis blefve uthgifvit.

31
Caesareani skulle nu häller cedera, och thetsamma vara gyldigare och med
32
bättre skeen än hvadh man erhöllo förmedelss instrumentet. The skulle i
33
framtijden säija att thet vore trugat af them och catholici tvungne at ingået,
34
bringandes instrumentum pacis itt vahl medh sigh att Caesareani måtte
35
taga hvilketthera the ville, antingen friden medh the conditioner som
36
instrumentum förde i munnen, eller och continuation af kriget.

37
Vij, som icke allenast nu läggia fundamenta till att på alla görliga sätt effec-
38
tuera thet som Eder Kongl:e Maij:tt förmedelss Nr. 139 oss nådigst be-

[p. 344] [scan. 400]


1
faller , uthan vänta och tilbakar medh nästa post i morgon eller öfver 8 dagar
2
Eders Kongl:e Maij:tts meeningh och förklaring öfver heela punctum
3
satisfactionis, hafva fuller icke uthslagit mundteligen conferencen medh
4
them keijsl:e, men them evangeliske förestält och påmint huru lijtet the
5
medh then förra hafva uthrättat: them keijsl:e ofta hafva synts consentera i
6
een och annan puncht, men när man vore kommin till opsattet hade thee
7
thet som för aftalt var satt tilbakars. Slijkt vore nu till befara, och altså
8
sådane conferencer onyttige. Vij ville lickväll see och efftertänckia hvadh
9
ther vore till at göra, villjandes gärna först laga och absolvera thet som
10
Eder Kongl:e Maij:tt particulariter angår.

11
Hertig Fridrich aff Gottor〈p〉

27
Friedrich III., Hg. von Holstein-Gottorp: * 22. 12. 1597 Gottorp, † 10. 8. 1659 Tönning.
28
Vgl. Brandt-Klüver S. 156–160, 162–165, 170f., 173; T. Fink S. 78, 84, 87.
hafver på nytt sändt Hollsteiniske land-
12
cantzleren , doctor Hatte

29
Hatten, Heinrich (Henricus) (1635 nobilitiert): * ca. 1580 Segeberg, † 12. 6. 1655 Rendsburg;
30
1641 kgl.-dänischer und hgl.-gottorpischer Rat sowie Landkanzler für den gemeinsamen Anteil
31
Holsteins. Hatten war Gesandter Holstein-Gottorps beim Westfälischen Friedenskongreß; er
32
vertrat längere Zeit auch das Erzstift Bremen auf diesem Kongreß. Vgl. DBL IX S. 431f.;
33
Lorenz S. 125–141, 143–148, 182, 185f.; Slange IV S. 1372f.
, hijt att remonstrera thet praeiudicium som Hans
13
Furstl:e. Nåde och huus Hollstein tillfogades om stifft Hamburgh skulle
14
så simpliciter som thet i satisfactionspunchten nu står blifva infördt i fridz-
15
sluthet

34
Vgl. Lorenz S. 213f. und zwei Eingaben Hattens an Johann Oxenstierna als Beilage zu
35
Hattens Schreiben an Kg. Christian IV. von Dänemark vom 21./31. März 1647 (Ausf.:
36
TKUA 145/7).
.

16
Staden Hamburg besvärar sigh öfver thetsamma

37
Vgl. Lorenz S. 214; Kopie der Hamburger Remonstration als Beilage zum Schreiben Hattens
38
an Christian IV. Osnabrück 1647 März 28/April 7 (Ausf.: TKUA 145/7).
och skall, som syndicus
17
Meurer

39
Meurer, Johann Christoph: * 22. 8. 1598, † 27. 8. 1652; Hamburger Syndikus und hambur-
40
gischer Bevollmächtigter beim Westfälischen Friedenskongreß. Vgl. APW [ II C 2 S. 272 Anm. 1 ] .
berättar, hafva skrifvit till Eder Kongl:e Maij:tt om sitt interesse
18
efter innelagde copia under lit. B. Dr. Hatte vill skriffteligen opsättia sitt
19
föredragh, hvilket vij här näst villja sända.

20
The keijsl:e skola sigh hafva förklarat emot Hatte och Meurer det the inthet
21
mehr hafva cederat Eder Kongl:e Maij:tt och chronan af stifftet Hamburg
22
än hvadh erkiebisperne af Bremen hafva tillförende ther hafft, synnerligen
23
then sidste

41
Vgl. hierzu Lorenz S. 212–216.
.

24
Hvadh Königzmark

42
Königsmarck, Hans Christoph (Christopher), Gf. v.: * 25. 2. 1600 Kötzlin (Prignitz), † 20. 2.
43
1663 Stockholm, 1620 Rittmeister in kaiserlichem Dienst, 1626 Major in schwedischem Dienst,
44
1632 Oberstleutnant, 1640 Generalmajor, 1644 Generalleutnant, 1646 General der Kavallerie.
45
Vgl. ADB VI S. 528–530 ; APW [ II C 2 S. 85 Anm. 2 ] ; SMK IV S. 392; Stolpe S. 18f., 23.
skrifver hijt om sitt förehafvande och Mortaigne til-
25
lijka medh Snolskij om Ullmiske armistitii tractatens tillståndh och, som
26
man här meenar, fulkomligen sluuth, thet vijsa bijlagorne under lit. C, D, E.

[p. 345] [scan. 401]


1
Residentens Rosenhanens tvenne breef om tillståndet i Munster finnes
2
copialiter under lit. F, G.


3
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


4
A: 427–427’ [Johan Oxenstierna und Salvius] an Rosenhane. Osnabrück 1647 März 11/21
5
[Nr. 168]

6
B: fehlt

7
C: 428–429’ Königsmarck an Johan Oxenstierna. Quartier zu Langenstein bei Kirchhain 1647
8
März 1/11

9
D: 430–430’ [Montaigne und Snoilski] an Johan Oxenstierna und Salvius. Ulm 1647 März 7/17
10
[Nr. 164]

11
E: 431–432’ Kurtzer extract der abgehandelten stillstandtspuncten

12
F: 433 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1647 März 9/19 [Nr. 167]

13
G: 434–434’ Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1647 März 13/23 [Nr. 172]

14
435–438’ Avise

15
439–439’ Schreiben an den württembergischen Vizekanzler A. Burckhardt [Auszug]. Ulm
16
1647 März 2/12

17
440–448 Avise

Documents