Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
139. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Februar 13/23

15
[ 124 ] / 139 /–

16

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


17
Stockholm 1647 Februar 13/23

39
Vgl. Lundgren S. 269; Odhner S. 218; UuA S. 110f.

18
Kopie: RR fol. 188–192’.

19
[1] Bezug auf Nr. 124. [2] Kritik an dem Verhandlungsergebnis unter Verweis auf die vorher-
20
gehenden Ordern. [3] Grenzverlauf. [4] Alternation bei den Reichstagen. [5] Simultanea investitura.

21
[6] Angefälle betr. Neumark, Sternberg, Vierraden, Löcknitz. [7] Schwedische Donationen in
22
Hinterpommern. [8] Satisfactio militum. [9] Forderungen der kfl. Deputierten; Gewicht der
23
Angefälle und Grenzziehung; Verweis auf zweites Schreiben, das die schwedischen Forderungen
24
schärfer ausdrückt.

25
PS: Exspektanz Runges auf Kolberger Präpositur.

26
[ 1 ] Vij hafve sedt af Edert sidste i Ossnabrugh den 25 nästförleden januarii
27
daterade [ 25. Januar/4. Februar ] och oss här i föregår på ordinarie posten
28
inlefvererade bref huru I på then Fransöske plenipotentierades grefve
29
d’Avauxes trägne drifvande och använde arbete vore såvidt brachte att I
30
hade låtet fahra den andre och senare alternativam att bestå på heele Pomern
31
till nåå medh eller uthan churfurstens af Brandeburgz consens; men vore

[p. 273] [scan. 329]


1
kombne på det förre förslaget och churfursten Eder cederat Förpomern
2
medh Chriffenhagen, Bahn och Wildenbruch sampt den deelen af stifftet
3
som till Förpomern ly[da], item Rugen, Wollin, Stettin, Gertz, Dam, Gol-
4
now och alle trij uthlopen i sjön tillijka medh expectancen och simultanea
5
investitura af Hinderpomern, när sexus masculinus modernorum marchio-
6
rum Brandeburgensium ophörde. Thervedh d’Avaux på churfurstens vägnar
7
hafver gjordt någre besvär och inkast om alternativa i praecedentzen på
8
rijkdagarne, så och om någre praebender och praerogativer i stifftet, om
9
Stepenitz, att det såsom ett appe * * * nentz

42
appe[rti]nentz.
till heedamptet Fredrichswaldh
10
måtte churfursten till accorderes och förbeholles, och våre concessiones
11
öfver Hinderpomerske godzen strax ophäfves, så och huru han hafver varit
12
Eder om bordh att I motte affatta och underskrifva een theröfver skriffte-
13
ligen gjorde recess, medh hvadh meera som Edert bref effter dess längd
14
inneholler och förmår.

15
[ 2 ] Nu är fuller inthet uthan att vij ju fast vedh alle hädan effter in novemb.
16
och decemb. månader afgångne poster hafve befallat Edher att bestå alter-
17
native på Förpomern medh alle des pertinentier sampt Rugen, Wollin,
18
Stettin, Gartz, Dam, Golnow, alle 3 uthlopen och landen på alle sijdor om
19
Frijske Hafvet och Diefenow att nåå och bekomma medh churfurstens
20
consens eller, ther han thertill icke ville förstå, tå effter keijserlige pleni-
21
potentierades i sommars gjorde offert tage emot heele Pomern under caesaris
22
et imperii consens och manutention, hafver och thette sidste, såsom ett
23
nyttigare för oss och chronan, så och sielfve landzens ständer och invånare
24
tildrägeligare, praefereret och högre skåttat än thet förre. Men sedan vij
25
sågo att churfursten, beskickadt af the keijserlige och Frantzösiske pleni-
26
potentierade , genom Plettenberg och S:t Romain hadhe gifvit ifrån sigh
27
ett responsum pure negativum, hafve eij heller vij till det förre förslaget
28
velat meera eller vijdare vara förbundne, uthan strax vij sådant förnumme,
29
befallet Edher uthi ett postscripto hoos vårt bref af den 9 januarii

43
9./19. Januar 1647 (Nr. 113).
[9./19. Janu-
30
ar ] att icke meere recurrere till eller höre af någon alternativa och förslagh af
31
Förpomern medh ofvanspecificerade stycken af Hinderpomern, men simpelt
32
bestå på hele Pomern att nåå och bekomma under oss och Sveriges chrono,
33
helst medh churfurstens consens eller, ther han then icke ville gifva, tå
34
under Keijsarens och Romerske rijksens ständers eviction och guarande.

35
Såsom vij nu thenne resolutionen på the 4 therupå fölljande och afgångne
36
posterne hafve itererat, så hadhe vij och fuller mechtogh gerna sedt att then
37
hadhe kommit Edher til handa ju förän I hadhe gått tilbakar på den förre
38
alternativam och theröfver Edher såvidt uthlåtet att I icke allenast hafve
39
släpt postulatumet om heele Pomern, uthan och cederet Colbatz och Piritz,
40
att vij s〈t〉argar [Stargard], Stettins korn- och provianthuus, här gå förbij
41
och the churfurstlige theropå hafve förslaget och begärat att prutzen öster

[p. 274] [scan. 330]


1
om Reiske Hafvet

41
Gemeint ist Friske Hafvet.
och Diefenow icke skole streckia sigh längre och vijdare
2
än till 4 eller 5 fots strand och landh. Vij sij fuller föruth hvadh difficulteter
3
vij läre få af een sådan dismembration icke allenast medh churfursten och
4
Pomerske ständerne, uthan och jämvähl af andre; och derföre skulle vij
5
fast gärna önske att res vore än integra, så att I icke hadhe slept thet andre
6
förslaget om heele Pomern och låtet Eder benöija medh Förpomern och des
7
pertinentier, medh halfve stifftet Camin, Rugen, Wollin, Stettin, Gartz,
8
Dam, Golnow och alle 3 uthlopen; förthenskull och ther I icke hafve slutet
9
häröfver medh the Churbrandeburgiske och andre interessenter, förän
10
bem:te vår ordre om förste alternations förkastelsse kom Eder til handa,
11
tå vele vij in eum eventum hafve Eder påmint och befallet att I drifve derupå
12
det hele Pomern oss och chronan cederas, helst medh Churbrandeburgz
13
consens, i hvilket fall I hafve tiltale och medh flijt arbeta för honom till
14
bekomme vederlagh igen, heller och ther han sin consens framherdeligen
15
förvägrar, att I icke deste mindre söke till få det uthan hans consens, men
16
medh Keijsarens och imperii samtycke och manutention, vetandes oss, ther
17
res elljest in integro är behållen, derom hälst vara till göra att heele Pomern
18
blifver tilsamman. Men ther så är, som oss fuller mehrendeels synes af thette
19
sidste Edert bref, att I allaredo hafve slutet och icke kunne uthan ruptur af
20
tractaten och vår blasme komma till att ryggiat och förandrat, tå måste vij
21
vara och ähre til fredz medh det som af Eder i then saken slutet är, [ 3 ] allenast
22
att I väll måste fatta och beskrifva grentzen in öfver Oderen och Friske
23
Hafvet sampt Tiefenow och Cammin〈ns〉ke Sjön

42
Camminer Bodden (Mündungsgebiet der Dievenow).
alt in i Store Saltsjön

43
Ostsee.
,
24
ifrån Wildenbruch och Bahn nedh på Colbatz, Fredrichswaldh och Golnow
25
alt inclusive nedh på Cam〈in〉, så att alt hvadh emellan Oderen, Friske Hafvet
26
sampt Tiefenow och desse berörde orther är beläget oss och cronan inclusive
27
till accorderes, och ju af Edher tages i acht att churfursten icke kommer in
28
om sådane districter, myckit mindre gör sigh någon tancke om Stepenitz,
29
som skall lyda under heedamptet Fredrichzwaldh, eller andre orter, som
30
ligge emellan nu berörde platzer och Oderen, Friske Hafvet eller Tiefenow,
31
till fåå och beholla, dy när vij hafve i förre bref nembdt Golnow, hafver
32
varit vår mening att icke allenast den Golnowiske, uthan och den Fredrichz-
33
waldiske herden skulle blifva i vårt och cronones våldh och terminus emellan
34
oss och churfursten och honom therigenom afskurit att icke komma till
35
Friske Hafvet, Oderen, Tiefenow eller Caminiske Sjön och them så när att
36
han ther anten kunde fästa sigh eller förhindra oss att anlägge ther någre
37
forteresser. Och fast I hafve slutet medh churfursten och cederet honom
38
något innan om Colbatz, Friedrichzwaldh eller Golnow, tå måste I för
39
gräntzelegningen skull endeligen så förändrat vidt att extremus terminus
40
emellan vårt och churfurstens landh blifver Colbatz, Friedrichzwaldh, Gol-

[p. 275] [scan. 331]


1
now och oss alle desse platzer inclusive förbeholdne och sedan ther nedre
2
vedh Tiefenow och Caminiske Sjön, att terminus icke blifver blotte stranden
3
till nogre foot bredh, men att gräntzen tages en half mijl eller ju eenfjerdedels
4
vegh ifrån the strömarne och vatern. Ty hvadh Colbatz och Fredrichzwaldh
5
sampt Golnow och dheres districter och heder anlangar, är oss fuller icke
6
så myckit till göra om dheres räntor eller om vij heele empterne behålle,
7
som mehre om richtigheet i gräntzen, der nedre och vidh Tiefenow och
8
Caminiske Sjön skulle churfursten lätteligen kunne läggie een skantz vidh
9
stranden och turbere oss i marge måttor. Derföre måste I nu på tractaten
10
såvidt vara bekymbrade om gräntzen att I in genere sättie terminum som
11
härofvantill är förmält, att när gräntzen framdeles skall legges, man tå hafver
12
att gåå therefter och medh tijdhen inge nye strijder deröfver opkomma och
13
förorsakas.

14
[ 4 ] Ingen alternation behöfve I heller tilläte och cedere respectu Pomeraniae
15
på rijksconventer, men tilbeholle oss vår praecedentz icke mindre på them
16
än creitzconventerne framför churfursten.

17
[ 5 ] Belangande simultaneam investituram till Hinderpomern, så måste vedh
18
alle förandringar i regementet såväll som vedh sluten fredh ständerne ther-
19
sammestädes göre och afläggie oss och Sveriges chrono icke mindre än
20
churfursten dheres homagium och försäkringzedh till eventualem succes-
21
sionem , när denne margreflige manlige linien uthdör. [ 6 ] Därvedh I väll
22
och noge hafve till att observere och taga i acht att såsom angefellet på
23
Nyemerk

37
Neumark: Territorium östlich der Oder, südlich Pommern.
sampt landt Sternberg

38
Sternberg: Gebiet südlich der Warthe, östlich der Oder, die ehemaligen Kreise Oststernberg
39
(Hauptort Zielenzig) und Weststernberg (Hauptort Drossen) umfassend, kam 1535 an die
40
Neumark.
, Vierraden

41
Vierraden: Stadt nordöstlich Schwedt, an der Welse gelegen; vgl. Geschichte der Stadt Schwedt
42
und des Schlosses Vierraden, in: Baltische Studien IV S. 100–242.
och Lökenitz

43
Löcknitz: Stadt südöstlich Pasewalk, nordwestlich Stettin, an der Grenze zwischen Vorpommern
44
und Ukermark.
icke äre be-
24
grepne , men per expressum förbeholdne och exciperade uthi then arfför-
25
brödering som i förre tijder är oprättat emellan Brandeburg, Saxen och
26
Hessen , efftersom och Nyemarck sampt landt Sternberg, Vierraden och
27
Lökenitz uthtryckeligen förbeholles eo eventu Pomern uthi Keijsarens con-
28
firmation , gifven åhr 1573, som I sij af hoosgående extract, altså måste I
29
och per expressum vedh denne afhandlingen om Pomern förbeholle oss
30
Nyemarcks och be:te andre orters och länders recadentiam till Pomern,
31
tädan det af andre orsaker, och särdeles genom gifftermåhl a:o 1244 kommet
32
är, så att Nyemarck, Sternebergerlandh, Vierreden och Lökenitz tillijke
33
medh Hinderpomern blifve oss och Sveriges chrono heemfellige, när mas-
34
cula proles modernorum marchionum Brandeburgicorum ophörer, och vij
35
sampt Sveriges crono om successionen in eventum försäkres af Nyemarckz
36
och Sternebergerlandz ständerne, när imedlertijdh thesse margrefver ther

[p. 276] [scan. 332]


1
investeres; och aldenstundh väll synes nödigt att I någon hadhe vedh
2
handen som gjorde Edher icke mindre om thesse än andre saker som
3
Pomern kunde angå particularinformation, och vij ingen capablere thertill
4
finne i vår tjenst än Fredrich Bohle

35
Bohlen (Bohle), Friedrich (nobilitiert 1646: Bohl): * 17. 5. 1601 Mitau (Kurland), † 4. 4. 1658
36
Stettin; Sekretär und Archivar beim pommerschen Herzog Boleslaw XIV., 1640 schwedischer
37
Hofrat, 1642 schwedischer Assistenzrat in Pommern. Vgl. Barthold IV 2 S. 565;
38
Elgenstierna I S. 470; Malmström S. 80.
, som i hertigens framledne tijdh hafver
5
varit actuarius, så hafve vij och honom medh vårt bref befallat in eventum
6
att hålla sigh färdig och öfverreesa till Eder, såframpt I finne nödigt och
7
någon tijdh öfrigh honom till Eder att advocera och förskrifva.

8
[ 7 ] Elljest och ehuruväll churfursten kunde få Hinderpomern, som härofvantill
9
är förmält, så måste I lijkväl ingalunda consentere att våre concessioner, som
10
vij hafve gifvit åthskillige generalspersoner och officerere i Hinderpomern,
11
blifve vedh thenne freden strax casserede, men står dher endeligen opå att hvar
12
dhe icke längre kunde dem njuta, the tå effter våre brefz inneholdh behålla
13
them then tijden igenom som theri är förestält och nembdh, och när samme
14
godz framdeeles tölle churfursten heem och tilbakar, att donatarii tå icke
15
skole vara plichtige att afstå godzen, förän han hadhe refunderat och förnögt
16
dem all bevijsslig theruthi anlangd kostnadh och melioration, uthi hvilcken
17
saak interessere fast alle generales, på hvilcke armeen myckit består, såsom
18
feltmarskalcken her Wrangell i Satzigh, rijkztygemestaren Wittenberg i
19
Belgardt

39
Vgl. [ Anm. 1 S. 53 ] . Unklar, ob Belgard an der Persante oder bei Lauenburg.
, general Mortaigne i Schiffelbein, generalmajoren Duglas i tvenne
20
åkerhoff och een by uthi amptet Colbatz, generalmajoren Helmet Wrangel

40
Wrangel, Helmuth (Helm): * 1600 in Mecklenburg, † 15. 8. 1647 im schwedischen Haupt-
41
quartier bei Plau; 1645 Generalmajor der Kavallerie, nahm an C. G. Wrangels Feldzügen teil,
42
wurde am 12. August 1647 schwer verletzt. Vgl. SMK VIII S. 428 (Wrangel Nr. 2).

21
uthi ampthuset Colbatz och therunder någre byar, grefve Gustaff Leijon-
22
hufvudh

43
Leijonhufvud (Lewenhaupt), Gustaf Adolf, Gf. zu Raseborg und Falkenstein: * 24. 3. 1619,
44
† 29. 11. 1656; 1645 schwedischer Generalmajor. Vgl. Isenburg IV T. 138f.; SMK IV
45
S. 540f.
uthi amptet Piritz sampt andre flere. [ 8 ] Och såsom vij sij Eder
23
hafve gådt theruppå att såframpt I skulle låta benöija Eder medh Förpomern
24
och therhoos nödige och begerte stycken landh af Hinderpomern, d’Avaux
25
och skole theremot och till vederlagh för the cederade orter i Hinderpomern
26
bringa the 10 t:r guldh till richtigheet att vij dem bekomme, såsom och att
27
han pousserade militiens contentement till ett nöijachtigt sluth, så vele vij
28
och att I göre Eder högste flijt att een million rijkzd. må blifva oss och
29
cronan till accorderat, doch gåendes i denne saken såvidt I kunne att I
30
therföre icke låta alt thet andre studza. Men till dett högste vinlägge I Eder
31
om att punctum satisfactionis för militien får sin richtigheet, een sak af stor
32
consideration, och ther then icke afhandles medh soldatescans contento,
33
skall förorsaka på oss, cronan och nationen elakt efftertaal, så och een
34
odrägeligh last och tunga.

[p. 277] [scan. 333]


1
Detta är sålunda svar vårt på Edert bref af 25 januarii [ 25. Januar/4. Fe-
2
bruar
] .

3
Vij hadhe fuller vijdare velat gifva Eder vår mening til känna öfver Edre
4
marginalier vedh churfurstlige deputeredes concept och postulatis, men
5
effter I medh näste post oss om dheres öfverskickande försäkre, låte vij
6
dermedh så bestå, tiltroendes Edher godhe försichtigheet att I göre våre
7
conditioner så gode som I nogonsin kunne medh maneer och skähl, så och
8
uthan ruptur af tractaten eller fahra af continerligit skee kan.

9
Allenast ther I för detta hafve slutet om Pomerske satisfaction, vele vij
10
lijkväll att I Eder inthet låta turbera eller skräma af Frantzosen eller andre,
11
men säijer expresse Eder hafva ordre att både stå på och icke vijka ifrån
12
angefället på Nyemarck, Sternebergerlandh, Vierraden och Lökenitz, så och
13
sättia terminum emellan oss och churfursten Colbatz, Fredrichzwaldh, Gol-
14
now och sedan nedh i sjön, så att alt hvadh innan, om och emellan dhe
15
platzerne och Oderen och Friske Hafvet sampt öster om Tiefenow och
16
Caminiske Sjön een half eller fjerdedeels mijl landh är, thet skall vara vår
17
grentz och lyda oss och Sveriges chrono till. Och på det i medh så myckit
18
bättre maneer och uthan imputation af nye inkast eller Eder blasme thet
19
göra kunne, hafve vij gjordt ett annat svar och bref till Eder, thet I kunde
20
vijsa både den Frantzösiske såväll som dem Churbrandeburgiske sampt flere,
21
ther the vele på något Edert sluth och af handling bestå och vidh grentzernes
22
förvidning och richtigheet opiniastrere .

23
Post scriptum: Tro män och commissarier, såsom vij för 14 dagar sedan

38
[ Nr. 126 ] ist vom 30. Januar/9. Februar 1647.

24
månde förtrösta Eder om expectancen på praeposituren i Colberg för doctor
25
* * *

39
Gemeint ist Dr. Runge.
, altså sende vij herhoos Eder den af oss uthfärdigat til handa honom
26
till att extraderas.

Documents