Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
138. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine Osnabrück 1646 Juni 22/Juli 2

20
[ 124 ] / 138 /–

21

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine


22
Osnabrück 1646 Juni 22/Juli 2

23
Pr.: Stockholm 1646 Juli 9/19

24
Ausf.: DG, A I 1, Legat . [ 4 ], 1163–1166

25
Eingang der königlichen Erklärung zum kaiserlichen Friedensentwurf. Schwierigkeiten in bezug auf
26
das vorgesehene Treffen mit den Franzosen in Lengerich. Gespräche mit mehreren Gesandten über
27
den Zeitpunkt der Amnestie. Kursächsischer Vorschlag dazu. Kommerzien- und Lizentenfrage.
28
Kaiserliche Bereitschaft zur Herausgabe von ganz Pommern, Bremen, Verden und Wismar;
29
Opposition der Reichsstände dagegen. Grafschaft Schaumburg. Verabschiedung La Bardes.

30
Såsom Ederss Kgl. Maj. förmedels sitt allernådigste breef af den *** passato
31
monde oss förtrösta, och vij för 8 dagar sedan vänte på dess utförlige mening
32
öfver thet käijserlige projectet af fridzconditionerne, altså hafva vij ock den
33
16. huius [ 16./26. Juni 1646 ] medh allerunderdånigste reverenz then samma
34
här undfått och förnimme therutur Eders Kgl. Maj. declaration öfver alle
35
puncter i bemälte käijserligen instrumento. Vij vilia giöra vår högste och
36
möijeligste flijt, att hvadh oss deri allernådigst befalles, må blifva i acht taget

[p. 347] [scan. 387]


1
och effectuerat, efftersom vij än intet hafva fullkommeligen opsatt thet som
2
vij tänkia them käijserligen öfverlefverera till svar. Vår meningh hafver
3
varit att komma i Lengerich ihoop och till talss medh legatione Gallica
4
om thet som bör opsättias. The hafva fuller på sin sijda tesmoignerat nu
5
nyligen sin hugh dertill och hafft alt sin qvarteermästare at beställa loge-
6
mentet . Men som vij ville begifva oss åstads, berättes att de Fransöske hade
7
taget qvarteer för sigh utan och ett god styckia vägh från Lengerrich.
8
Hvilket, såsom det syntes föda af sigh några inconvenientier, altså funno
9
vij för gott, hålla inna medh resan till Lengerichen och imedlertijdh
10
erkundiga oss vist derom genom Eders Kgl. Maj. resident i Mönster,
11
efftersom Eder Kgl. Maj. af bijfogade copier under A, B, C allernådigst
12
sigh tänkes låta föreläsa, hvadh vij i thenn saken hafva både skrifvit och
13
fått till svar. Vij befinnandes af residenten Rosenhanes breeff, att the Fran-
14
söske , ehuruväl the bäste och beqvämligste husen voro lemnade therass
15
disposition, hade lijkväl några förlagor medh congressen i Lengerichen,
16
stodo an, om vij icke både tillijka skulle ryckia öfver till Mönster, att kunna
17
desto bättre och krafftigare afftal giöra medh them. Men emädan the Fran-
18
söske intet hafva ännu varit här alle ihoop, utan een i sönder, och the
19
catholiske, finnande oss bäggie på then ohrten ihoop, måtte tilläfventyrs
20
sökia hoos oss sitt avantage emot de evangeliske, åt minstonne att ther i
21
Mönster vilia sluta thet som hörer hijt till denne ohrten, så hafve vij omsijder
22
resolverat vara bättre at eenthera och nu denne gången jagh, Johan Oxen-
23
stierna , reser, vill Gudh i morgon effter middagen tijt öfver.

24
Anlangande tractaten på thenna ohrten, så är här sedan vårt sidsta inthet
25
synnerligit förelupit. The käijserlige, grefven aff Lambergh och Crane, vore
26
i går hoos migh, Johan Oxenstierna. Vij hafva ock i förledne veka besökt
27
och undfått visiten af then Chursaxiske, her Pistorio, sampt grefven af Witgen-
28
stein , the Altenburgiske och några andra furstlige och städiske gesandterne,
29
förnimmandes derass meningher om sakerne vara nästan ännu, som vij ther
30
eness och andrass discourser härtillförenne hafva effterhanden och lägen-
31
heeterne berördt. Korteligen nu tillsäijandes och 1. i amnestiae termino a
32
quo faller then största delen af ständerne, och the käijserlige få halfft, på
33
een terminum emellan 1618 och 1627, nembligen 1624, hållandes före, man
34
kunde them som medh samma intermedio termino funno sigh graverade,
35
specialiter excipera, men lijkväl erffländerne intet så fullkommeligen, som
36
vår proposition lijder, utan undersåterne måtte deruti tilläfventyrs kunna
37
blifva 1. beneficerade medh een laxiori och benigniori termino emigrandi,
38
2. connivendo niuta privatum exercitium religionis i sine huus. Churpfaltz
39
och alle the som hafva varit engagerade i det Behmiske krieget och väsandet,
40
niuta på det slaget intet amnestien, så frampt the icke blifva, som sagt är,
41
exciperade.

42
Hvadh 2. dhe Chursaxiske hafva gifvit grefven aff Trautmanssdorf för
43
förslagh in puncto gravaminum och thenne theremot för dem opsatt, thet
44
vijser bijlagerne under D, E. Thet äre fuller de som passligen behaga och

[p. 348] [scan. 388]


1
gilla desse förslagen, men lijkväl så, ja och största deelen, som tyckias tage
2
vijdh them, när the i något blifva annorss inrättade.

3
3. Uti commerciepuncten hoppas man fuller kunna förekomma till rätta,
4
att här intet ingås och slutes, som Eders Kgl. Maj. heemstat i commercierne
5
skall lända till afbräck. Men medh licenterne vijdh Tyska siökanten synness
6
dett vilia hålla hårdt, effter icke allenast landständerne på hvar ohrt, utan
7
ock Henseestäderne (som litera F thet particularius gifver tillkänna) och een
8
godh deel af Romerske ricksens ständer som hafva interesser theri, effter
9
all apparence skola läggia sigh theremot. På vår flijt och omsorgh vilia intet
10
låta feela.

11
4. Uti Eders Kgl. Maj. satisfaction tesmoignera the käijserlige sigh vara
12
vilioge att efftergifva heela Pommeren och stiffterne Bremen och Verden
13
sampt Wismar medh the thertill begärte stycker, men intet vijdare än Käij-
14
saren förmår och kan gifva bort them. Nu säija icke allenast interessenterne,
15
utan ständerne i gemeen, att Käijsaren hafver ingen mackt att gifva något
16
på detta sättet bort. Grefven af Witgenstein förebär och svär oppå, det
17
hanss herre, churfursten, gifver aldrig i evigheet sin consens till hela Pom-
18
meren . Han föregifver ock, att interessenterne hålla fuller må tillryggia och
19
vänte på att Eder Kgl. Maj. skall sigh villa låta nöija medh een deel af Pom-
20
meren . Uten i fall det intet skeer, utan det stränges på altsammanss, så skole
21
vij snart nogh spöria, om the äre thermedh tillfridz eller eij! Pommerske
22
landtständernes här närvarande deputerade säije, att om Käijseren nu gafvo
23
bort Pommeren och churfursten skulle stå på denna sin mening, så kunna
24
therass principaler, som lijkvist hafva theri näst att säija och intet kunna
25
hållas lijka som booskap, intet gifva sitt jakordh, förrän bandet som de äre
26
bundne churfursten medh, blifver opslaget och de på lageligit sätt försäkrade
27
om sine privilegier. Huru the och the Stralsundiske begära infattas i instru-
28
mentumet , finnes under G, H.

29
Hertigen af Mechelburgz gesanter gifver här utt, at hanss herre ligger till
30
sängz af sorgh för Wismar, beståendes han eenbändigt therpå, att intet
31
effterlåta vijdare än een frij stationem navium ther i hampnen. The käijserlige
32
och ständerne hålla före, att han skulle fuller låta kommat på ett condo-
33
minium .

34
The käijserlige hålla för een ogörligh tingh, att de stiffter som Eder Kgl. Maj.
35
får till satisfaction, skulle förvandlas i värdslige förstendomer. Erchiebispen
36
af Bremen låter intet så oppenbart höra af sigh här. Man troot fuller lijkväl,
37
at han hafver sina correspondenter underhanden.

38
Om soldatesquens contentement är i föregågne [!] breef något mält. Thet
39
äre nu inge breff inkompne från richztygmästaren her Wrangel eller någon
40
annan vijd armeen.

41
Hvadh inkompne aviser förmäla om Eders Kgl. Maj. och dess allierades
42
armeen sampt fiendes contenance, är under lit. I. Mareshal de Turennes
43
cunctation hindrer de våra myket. Hvad jagh, Johan Oxenstierna, therom
44
kan penetrerar i Mönster, fölier härnäst.

[p. 349] [scan. 389]


1
Grefvinnan af Schambourg afsommnade för några dagar sedan

38
Elisabeth Gräfin von Schaumburg, geborene Gräfin zur Lippe, starb am 16. Juni 1646. Sie war
39
die Witwe des 1616 verstorbenen Grafen Georg Hermann von Schaumburg: K. W. Prinz von
40
Isenburg , Stammtafeln Tafel 144.
. Hennes
2
brodher, grefve Philip

41
Philipp Graf zur Lippe, ein Bruder der vorgenannten Gräfin von Schaumburg, * 18. Juli 1601,
42
† 10. April 1681, erhielt 1616 Alverdissen und 1623 die Grafschaft Schaumburg. Er war seit
43
dem 18. Oktober 1644 mit Sophia, einer Tochter des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel,
44
verheiratet: K. W. Prinz von Isenburg , Stammtafeln Tafel 144.
, begärer continuationen af possessionen opp heela
3
greefskapet. Hvadh Eder Kgl. Maj. finner vara nödigt at giöras häruti, thet
4
vela vij vänta. Hoos regeringen i Minden vill man giöra påminnelse, att
5
hon behörligen i thetta fallet vigilerar.

6
Hvadh richzstäderne hafva opsatt och ingifvit emot richz frija ridderskapet
7
om theras competence, fins under lit. K.

8
The Chursaxiske lefvererade här hoos oss innelagde breef till Eders Kgl.
9
Maj. medh begäran, det måtte sändas under vårt couvert ini Sverige. Nu
10
effter de intet förmälte om dess contento, hafve vij dristat oss att bryta det
11
op allenast till vår effterrättelse, allerunderdånigst bediandes Eder Kgl. Maj.
12
ville det intet med onåder förmärkia.

13
P. S. Fransöske residenten monsieur de La Barde tog i går afskeedh af oss,
14
rheeste idagh härifrån först på Mönster, ssedan åt Franckrijke. Och effter
15
han praetenderade nummera vara uthe thenna commissionen och constitu-
16
erat ambassadeur i Svitzerlandh, hafva vij på hans begäran till valete tracte-
17
rate som een ambassadeur.


18
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [4]:


19
A: 1167–1167’ Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1646 Juni 16/26

20
B: 1168–1168’ Rosenhane an Salvius. Münster 1646 Juni 18/28

21
C: 1169–1170’ Derselbe an denselben. Münster 1646 Juni 19/29

22
D: 1171–1172 Chursächsischer abgesanten vorschläg super compositione gravaminum
23
imperii, den kayserlichen gesandten eröffnet 3./13. Junii 1646 Osnabrück [ Druck:
24
J. G. v. Meiern III S. 188f. ]

25
E: 1173–1173’ Vorschläge des Grafen Trauttmansdorff in puncto gravaminum [ dictatum
26
Osnabrück 20./30. Juni 1646. Druck: J. G. v. Meiern III S. 187f. ]

27
F: 1174–1175 Communia civitatum tam imperialium quam Hanseaticarum quoad com-
28
mercia ubi pro maiori eorundem securitate tanquam causa sine qua non ad art. 3 et
29
13 propositionis Sueciae seu art. 6 et 16 propositionis Gallicae post alia diserte
30
addendum explicandumve desideratur

31
G: 1176–1177 Articulus ducatum Pomeraniae, principatum Rugiae et episcopatum
32
Camminensem concernens

33
H: 1178–1178’ Memorial der Stadt Stralsund wegen Einschlusses in das Instrumentum pacis
34
[ dictatum 3./13. März 1646. Druck: J. G. v. Meiern II S. 829ff. ]

35
J: 1179–1182’ Der ehrbahren frey- undt reichsstätte abgesandten bericht und antwort
36
auff der gefreyten reichsritterschafft eingeschobene memorialia

45
Reichsritterschaftliches Memorial, die Praecedenz vor den Reichsstädten betreffend,
46
Osnabrück im Februar 1646: J. G. von Meiern II S. 793ff.
mit in eventum
37
angehengter protestation, contradiction und reservation

47
Vgl. ebd. III S. 159.

[p. 350] [scan. 390]


1
1184–1186 Avise

2
1187–1190 Response des plénipotentiaires de France à la proposition donné par
3
messieurs les médiateurs le 29 may de la part de messieurs les plénipotentiaires de
4
l’Empereur [ Druck: J. G. v. Meiern III S. 37–45 ]

5
1191–1193 Description, wie hoch die Elsassische lannden, so der cronn Frannckh-
6
reich cedirt werden sollen, aestimirt wurdt [ Druck: J. G. v. Meiern III S. 24ff. ]

7
1194–1197’ Protocollum in dem evangelischen fürstenraht zu Osnabrügg 2. [ 12. ]
8
Junii anno 1646 [ Druck: J. G. v. Meiern III S. 150ff. ]

9
1198–1199’ Haubtsächliche erclärung uber die religionsgravamina, von ihr Excellenz
10
dem herrn graven von Trautmansdorff denn herren deputirten evangelischen theils
11
ausgeantworttet den 1ten Junii in Ossnabrügg anno 1646

34
Ihrer Excellenz, des Herren Grafens von Trautmannsdorf etc. Vorschläge, dictatum
35
Osnabrück den 20. [30.] Junii 1646: J. G. von Meiern III S. 187.

12
1200–1201 Kaiser Ferdinand an den kaiserlichen Prinzipalgesandten in Münster. Linz 1646
13
Juni 14

14
1202–1208 Avise

15
1209–1209’ C. M. N. an Gyldenklou. O[ snabrück] 1646 Juni 8/18

Dokumente