Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
129. Rosenhane an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Februar 1/11

[p. 255] [scan. 311]


1
–/ 129 /–

2

Rosenhane an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 Februar 1/11

4
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 696.

5
Informationsreise nach Osnabrück. Erkrankung und Arbeitsleistung Johan Oxenstiernas. Privata.

6
Sädan som uthi Mönster på någon tid intet haffver varit till att göra, haffver
7
jag till att fatta bättre information om sakernas förlåpp begiffvit mig hijtt
8
till Ossnabr.; och med stor hugnad dagligen förnimmer med hvad flijtt,
9
iffver och god concert arbetas uthan någon stundz försummelse uthi fredz-
10
handelen , hvaruthinnan äffter handen man alltid något avancerar. Och
11
ändoch illa till pass kommer att greff Iahan Oxenst. Excell. vid thänne tid
12
skall hålla vid sängen, så underlåter han dåch intet att arbeta lika fort och
13
bliffver ifrå mårgonen till qvällen med visiter öffverlastat.

14
Privata.

Documents