Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
123. Johan Oxenstierna an Rosenhane Osnabrück 1646 Mai 28/Juni 7

21
–/ 123 /–

22

Johan Oxenstierna an Rosenhane


23
Osnabrück 1646 Mai 28/Juni 7

24
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 4 ], 994 als Beil. E zu Nr. 126

25
Konzept: J. Ox. Slg. A II

26
Geheime Verhandlungen der Franzosen mit den Kaiserlichen.

27
Then påminnelse som her residenten hafver giort hoos duc de Longville
28
om hanss och hanss colleguers uteblefne och tillbaker satte communication
29
af det som nu nyligen är passerat i Münster, var funderat och à propos.
30
Ty ehuruväl de intet hafva fått ett slikt project, som vij här i Osnabrugge,
31
utan allena det som skall angå satisfactionspuncten, så äre lijkväl mäste
32
sakerne deri införde, och vij hafva alt härtill låtet dem veta och få, hvad som
33
här är förefallen, ther the nu lijkväl låta her residenten och oss blifva de
34
sidste, hafvandess ständerna här i staden fått thetta, samblige heelt, samblige
35
styckietalss, förrän som vij, hvilket vij i går genom Biörnekloo låto modeste
36
ressentera emot La Barde. Han excuserade sigh, att han i een långh tijdh

[p. 303] [scan. 343]


1
ingen effterrättelse hade fått, utan väntade then i afftonsse. Thet och synness
2
vara lijkt, efftersom han ock strachst idagh begärte och fick audience,
3
bärandess med sigh det käijserlige projectet, som her residenten sände med
4
sidsta posten, och de Fransöskes svar, som her residenten mäler om i
5
brefvet. La Barde sade, att legatio Gallica hade det som i det Fransöske står
6
mundteligen förebracht åt mediatorerne, och de sedan så fattat i pennan.

Dokumente