Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
7. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1646 Oktober 19/29

22
–/ 7 / [ 33 ]

23

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


24
Osnabrück 1646 Oktober 19/29

36
Vgl. UuA V S. 98; Odhner S. 193.

25
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 696–697’.

26
Problem der brandenburgischen Vollmacht für Partikularverhandlungen mit Schweden. Haltung
27
Brandenburgs zu den schwedischen Territorialforderungen. Günstiger Verlauf der kaiserlich- franzö-
28
sischen , französisch-spanischen und spanisch-niederländischen Verhandlungen. Drängen der prote-
29
stantischen Gesandten auf Klärung der Reichsfragen. Schreiben an die Regierung von Hinterpommern
30
betr. die pommerschen Stände. Vorschläge der Reformierten. Condominium Wismarense. Militaria.

31
Uthan tvifvell hafven Eder Kongl:e Maij:tt bekommit Nr. 209 och ther-
32
uthur förnummit att vij hade näst tillförende gjordt dem Churbranden-
33
burgiske aperture om particulartractaten, jämvähl hvadh för discurser ther-
34
öfver äre fallne. Vij hafva fuller någre gånger varit ihoop medh them
35
sedan, men äre inthet komne till handelss, efter the inthet hafva någon

[p. 9] [scan. 65]


1
fullmacht. I dagh reeste grefven aff Wittgenstein och her von Löben

32
Löben, Johann Friedrich, Frh. von: * 1595, † 1667 (1666 – nach UuA ), kurbrandenburgischer
33
Bevollmächtigter beim Westfälischen Friedenskongreß. Vgl. ADB XIX S. 39f. ; UuA IV
34
S. 348.
härifrå
2
till Bijlefäldt

35
Zur Reise nach Bielefeld vgl. Breucker S. 62, auch Baltische Studien VI S. 40f.
att ther mötha churfursten i morgon. The hafva altidh stådt
3
therpå att the inthet behöfde någon specialfullmacht, meenandes thet vara
4
nogh att the vore plenipotentierade till generaltractaten och hade een synner-
5
ligh instruction till thenne particularhandlingen medh oss. Thetsamma låthe
6
the i dagh säija oss och therhoos, att ifall vij ville hafva fullmacht af them
7
desidererade the thetsamma af oss igen. Thertill vij svarade att vij fuller
8
inthet sättia något misshopp till theras, the Brandenburgiskes, persohner
9
och therföre begära någon fullmacht, vettandes att the ähre fullmächtige
10
som the andre churfurstl:e hijt till tractaten. Men effter churfursten hafver
11
föreslagit och Eder Kongl:e Maij:tt bevilljat at ingå een particulartractat,
12
så ville thertill behöfvas een particularfullmacht. På vår sijda och för våre
13
personer höllo vij een sådan vara öfverflödigh, efter heela thenne conventen
14
viste att Eder Kongl:e Maij:tt haden låtit begära heela Pommeren och
15
reeda fåt Keijssarens consens therpå, jämväll att churfursten offentligen
16
hafver contesterat sigh inthet vella cedera af sin praetension. Nu sedan the
17
tesmoignera een annan resolution, så synes fullmachten vella vara af nöden.
18
Om the änteligen stodo på vår fullmacht, ville man therom skrifva och
19
imedlertijdh, och när theras kommo, tänkia på rådh i thenne saken att
20
sjelfva värket icke må förthenskuldh oppehållas.

21
Uthi sine discurser låthe the Brandenburgiske höra sigh att the i sin instruc-
22
tion inthet hafva hafft någre andre gradus än the tree som i vårt förra
23
breeff äre optecknade effter theras ordh

36
Vgl. APW [ II C 2 Nr. 209 S. 513 Z. 25ff. ] ; auch Breucker S. 62.
. Om något hade kunnat efterlåtas,
24
meente the, thet vara rästen inmoot Oderen

37
Geht man vom dritten Grad der Instruktion aus, den die brandenburgischen Gesandten den
38
Schweden mitgeteilt hatten (vgl. APW [ II C 2 Nr. 209 S. 513 Z. 30ff. ] ), konnten darüber hinaus
39
abgetreten werden: alle Ämter östlich der Linie Rügen, Barth, Demmin, Treptow bis zur Oder,
40
d. h. der größte Teil Vorpommerns mit Stralsund, Greifswald, Anklam, Gartz.
. Men at churfursten skulle
25
släppa Wolgast

41
Wolgast: Ort in Vorpommern; möglicherweise hier mit Wollin verwechselt, da der in Frage
42
kommende Ort zusammen mit Greifenhagen zu den Orten zu rechnen ist, die zwar zu Vor-
43
pommern gehören, aber uthmedh Oderen, d. h. am östlichen Oderufer, liegen.
, Griffenhagen

44
Greifenhagen, Ort an der Reglitz, einem östlichen Oderarm, zu Vorpommern gehörend.
och andre platzar, som höra till För-
26
pommeren och liggia uth medh Oderen, thet höllo the vara ogörligit, fast-
27
mehra att vij ville tala om Stettin och något som hänger vidh Hinder-
28
pommeren . Ja, the låthe höra sigh att churfursten, märkiandes dät Eder
29
Kongl:e Maij:tt ville behålla något vidh Oderen, måtte häller låtha thenne
30
tractaten fahra och befalla Gudh saken än angå och slutha thensamma medh
31
sin ägen stats skada. Vij hafva efter slijka discursers art them svarat och i

[p. 10] [scan. 66]


1
något låtit oss höra emot them allenast discursevijs igen, tesmoignerandes
2
oss vara färdige att tractera och hoppas thet kunna göra och slutha till
3
begges contentement, såframpt Hans Churfl:e Durchl:tt icke söker att gå
4
Eders Kongl:e Maij:tts säkerheet altför när, som lickväll bör hoos Hans
5
Churfl:e Durchl:tt komma i consideration för thet allmänna evangeliske
6
väsendets skuldh. Thet står nu therhän hvadh the bringa för resolution
7
medh sigh

30
Vgl. Odhner S. 193; UuA IV S. 463f.
.

8
Så mycket vij förnimma icke allenast uhr Munster uthan af Generalstaternes
9
ägne rapporter till Haagh (hvilka residenten Spiringh

31
Spiering, Pieter, geadelt Silfvercrona (1636): † Februar 1652 in Den Haag, Spiering trat in
32
schwedischen Dienst und war Initiator des Lizentenwesens in Preußen, den schwedischen Ostsee-
33
provinzen und Deutschland; 1636 wurde er Finanzrat, 1637 Resident in den Generalstaaten
34
und 1640 als Nachfolger Camerarius’ schwedischer Prinzipalvertreter in den Vereinigten Nieder-
35
landen . Vgl. SMK, VII S. 15 (unter Silfvercrona, P.); Odhner S. 43f., 48, 82f.
och Appelbohm

36
Appelboom, Harald: * 1612 Söderby, † 8. 3. 1674 Den Haag, wurde 1642 Korrespondent der
37
schwedischen Regierung in Amsterdam. Vgl. SMK I S. 118; Palmstierna S. 72.

10
uthan tvifvell sända till Eder Kongl:e Maij:tt), så äre the Munsterske
11
tractater, såväll emellan Frankrijke och Keijssaren som Frankrijke och Spag-
12
nien sampt Gen:staterne, hvar icke reeda slutne, lickväll på brädden at
13
sluthas. Thee Churbrandenburgiskes sinkesamheet medh fullmachten hin-
14
drar oss något, och the keijssl:e låtha sigh inthet höra.

15
The evangeliske drifva therpå att vij måtte reesa öfver till Munster att tala
16
medh legatione Gallica om rikzsakerne. Thet står nu therhän hvadh vij i
17
morgon, efter brefvens ankompst uhr Sverige, taga för resolution.

18
Thet som Eder Kongl:e Maij:tt i sitt sidste breef af den 26 passato [ 26. Sep-
19
tember
/6. Oktober ]

38
Fehlt in APW II C 2. Vgl. Odhner S. 192.

39
Im folgenden wird der Wortlaut dieses Schreibens wiedergegeben:

40
Königin Christina an J. Oxenstierna und Salvius.

41
Stockholm 1646 September 26/Oktober 6

42
Kopie (von der Hand L. Canthers): RR fol. 1771–1773

43
Till commissarierne i Osnabrugg, angående landtständernes i Pomern congresser och
44
capitularers installerande i capitulo Caminensi.

45
Vår synnerlige ynnest. Tvenne Eder skrifvelser de dato den 31 augusti och 7 septembris
46
[ 31. August/10. September und 7./17. September

53
b Vgl. APW [ II C 2 Nr. 186 ] .
] äre oss tillijka medh ordinarie posten

[p. 11] [scan. 67]


1
väl öfverantvardade vordne, trogne män och commissarier till fridztractaten, och för-
2
nimme vij deraf hvadh till den tijden hoos Eder var passerat, eenkannerligen at dee
3
Frantzösiske gesandterne vore till Eder och Osnabrügg förvändtandes, fördenskuldh
4
vij och åstunde att erfahra hvadh Eder emellan förelöper och huru sakerne efter deres
5
öfverkompst sigh anlåtha vele. Vij vete vidh denne gången inthet synnerliget at
6
påminna, uthan referera oss på vår instruction, Eder förr dette gifven, och deropå
7
folgde åthskillige ordres, i synnerheet och sasom pro extremo at bruka, sedan I medh
8
bäste mesnage hafve gådt per gradus, det bref och forklaringh vij Eder af den 19 passato
9
[ 19./29. August ] tillskicka monde; af hvilcket vij och nu sände Eder een doublett i cifren
10
afsatt på den oförmodelige händelse at sjelfve brefvet icke vore kommet till sin ohrt.

11
Elljest, hvadh dee Pomerske landtständernes begäran angår, at måge komma ihopa till
12
deliberation öfver det som deres deputerade skrifva ifrån Osnabrügg om Pomern.
13
Så endogh vij fuller icke hafve sådane congresser, när dee hafva een nödhtarftligh
14
orsaak, förbudet, kunne och fuller lijda at be:de ständer ordentligen och medh vår
15
förordnade regeringz samtycke komma tillsamman, dogh så at emädan vij för denne
16
tijden hafve i våre händer ducalem administrationem och belli directorium, sampt efter
17
alliancen och sampt för den fordomb Pomerske regeringen afgångh och undvijkelse
18
uthur landet, det då sådane congressen blifva rätteligen anstält medh föregående consens
19
af vår förordnade regeringh, och sedan at medh den alt förtroligen communiceres, men
20
at få generaliter dertill bevillja, och enkannerligen efterlåta dem at holla communication
21
och conference medh churfursten af Brandeburg, det kunne vij uthan hazard af vår
22
staat medh ingenskähl giöra, see icke heller nogon necessitet och synnerligh nytte eller
23
fördeel för ständerne i den saken, ty der lähnet oss af Keijseren opdrages och vij medh
24
fridztractat blifva detsamme öfver Pomern mächtige, så hafve dee icke at tvifle det vij
25
ju oss öfver landzens frijheet och privilegien således skole förklara at dee kunne medh
26
oss vara content och tillfridz. Der dee och vele sakerne rätt öfverläggia efter tijdernes
27
vilckohr hafve dee icke orsaak än att rätt döma om vare procedeurer. Skulle och
28
tractaten annorlunda slå uth eller komma till een ruptur, så vore desse deres congresser
29
inthet nyttige, men kanskee oss och dem sjelfvom till skada. I vele fördenskuldh dehor-
30
tere dem från alle sådane consilier som reta op suspicioner och förorsaka mehre ondt
31
än proufitera in utrumque eventum. Samme skähl hafver det och med churfursten af
32
Brandeburg, som begärer at pläga communication medh landtständerne i Pomern öfver
33
det som i Osnabrügg kommer i berådslagh, sampt honom och dem inbördes angåår,
34
det vij vidh denne tijdens conjunctur för ingen deel kunne consentere, uthan I hafve
35
sådant genom andre orsaker, som kunne komma till pass och gälle hvadh dee gälla
36
kunne, at excusere och declinere.

37
Det andre, at be:de landständer motte installere nogre visse capitularer i capitulo
38
Caminensi, så ehuruväl vij hafve dem sådant för dette tillåtet medh condition och oss
39
iura ducalia förbeholdne, så förnimmer vij lijckväl at dee till contrarium af vår rätt
40
sampt be:de vår resolution och tillståndh hafve dertill förordnat nogre suspecte och
41
vår stat illa affectionerade personer, och iblandh dem eenkannerligen Philip Horn,
42
fördenskuldh vij och inthet kunne annars än läggie oss deremoot och så mycket mehre
43
hindra hvadhsom oss kan vara till mehn och förfångh. Det kan fuller vara skähl att
44
dee tala om deres privilegier, men så moste dee och tillstå oss hvadh een hertigh af
45
Pomern medh rätta tillkommer, föruthan det och vij sittia deri medh svärdet och vele
46
inge andre hafva under vår protection än dee vij kunne förlåtha oss opå.

47
Hvadh elljest tractaten berörer tilltroo vij Eder dexteritet och försichtigheet at gå
48
deruthinnan det bäste I kunne och som I pröfve lända till vår och rijckzens tjenst och
49
nytta.

50
PS:

51
Sicherung der Donationen schwedischer Militärs in Hinterpommern.
(som med doublettet af den 19 dito [ 19./29. September =
20
Nr. 192 ] är hijtkommit) nådigast befaller at remonstrera them Pommerske
21
är nu och tillförende skedt. Thetsamma oachtadt hafva the leegat oss an
22
och anhållet om een skrifvelsse till regeringen i Hinderpommeren, hvilket
23
vij och hafva måst göra och then inrätta som copian under lit. A thet
24
uthvijsar. Vij hoppas at then inthet skall vara emot Eders Kongl:e Maij:tts
25
intention och at öffvercommendanten och assistentzråden therpå inthet skole
26
något praeiudicerligit tillåtha.

27
The refomerade hafva föreslagit och begärat att Eder Kongl:e Maij:tt till
28
att consolidera protestantium stridigheeter nådigst behagade at ungefär på
29
sätt, som copian under lit. B innehåller, låtha förfärdiga een skrifft och then

[p. 12] [scan. 68]


1
här af oss och protestantium statuum gessandter underskrifvas. Vij hafve
2
inthet ännu hördt them af vår religion. Hoppas thet kunna göra till nästa
3
post och theras sentiment Eder Kongl:e Maij:tt i underdånigheet före-
4
bringa .

5
Hvadh anlangar condominii

25
Gemeint ist das condominium Wismarense. Vgl. Dickmann S. 320.
explication, meena the Altenburgiske

26
August Carpzow und Wolfgang Konrad von Thumbshirn.

27
Carpzow, August, Dr.: * 4. 6. 1612 Colditz, † 19. 11. 1683 Coburg. Vgl. ADB IV S. 10 ;
28
APW [ II C 2 S. 57 Anm. 1 ] ; Dickmann S. 344.

29
Thumbshirn, Wolfgang Konrad von: Bevollmächtigter von Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg,
30
Henneberg; vgl. Dickmann S. 344 und Register.
och
6
Weijmarske

31
Dr. Georg Achaz Heher: * 30. 12. 1601 Nürnberg, † 22. 5. 1667 Rudolstadt. Vgl. ADB XI
S. 291 ; APW [ II C 2 S. 99 Anm. 3 ] .
att thet skall vara nästan så fatt som ius ganerbinatus

33
ius ganerbinatum: Ganerbschaftsrecht (Ganerbe: ahd. geanervo, lat. coheres = Erbbeteiligter,
34
Mitanerbe).
, som
7
oppe i rijket mycket är i bruk, nembl:n att Eder Kongl:e Maij:tt och
8
hertigen af Mecklenborgh blifver pro indiviso condomini öfver Wissmar
9
stadh, hampn och alle theras pertinentier, så at bägge toge staden, commen-
10
danten och guarnisonen i eedh och plicht, bägge boore lijka opp och bytha
11
inkompsterne, betalade guarnisonen och nyttjade hampnen med annat slijkt.
12
Om Eder Kongl:e Maij:tt, befarandes igenom een slijk aequalitet någon
13
osäkerheet antingen i hampnen eller in i guarnisonen, funne häri betänkiande,
14
meente the at man slijkt kunde medh conditioner limitera.

15
Die Lgfin. von Hessen-Kassel

35
Amalie Elisabeth, Lgfin. von Hessen-Kassel: * 29. 1. 1602 Hanau, † 8. 8. 1651 Kassel,
36
Tochter des Gf. Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg, vermählt mit Lgf. Wilhelm V.
37
von Hessen-Kassel am 21. November 1619, folgt ihrem Gatten in der Regierung 1637. Vgl.
38
ADB I S. 383–385 ; NDB I S. 237 ; Isenburg I T. 98f.; vgl. auch Dickmann ; Weber .
bittet um wirksamere militärische Unterstützung
16
durch schwedische Truppen. Die Belagerung Augsburgs durch die schwedische Armee
17
soll aufgehoben worden sein

39
Entsetzung der Stadt Augsburg durch Ehg. Leopold Wilhelm am 12. Oktober 1646; vgl.
40
Egloffstein S. 132; Riezler S. 601f.
.


18
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] :


19
A: 698–699’ Johan Oxenstierna und Salvius an Oberkommandanten und Assistenzräte der schwe-
20
dischen Regierung in Hinterpommern betr. Ersuchen der pommerschen Gesandten um Geneh-
21
migung eines Ständetages in Pommern

41
Zum Problem der Ständetage vgl. Malmström S. 107.

42
Oberkommandant war Oberst Arvid Forbus (vgl. Malmström S. 88).

43
Assistenzräte in Hinterpommern waren Johan W. Lillieström, Dr. Friedrich Bohlen und Dr.
44
Sebastian Hempel; die vorpommerschen Assistenzräte waren der Stralsunder Resident Hallenus
45
und Erskein. Vgl. Malmström S. 80, 88f.

13
Zum Problem der schwedischen Herrschaft in Pommern und der Verwaltung dieses Territoriums
14
vgl. Malmström .

15
Forbus, Arvid: *15. 1.1598 Borgå skn., Finnland, † 29. 5. 1665 Stettin, 1641 Oberkomman-
16
dant in Vorpommern, 1646 Generalmajor, 1648 Gouverneur von Pommern. Vgl. SMK II S. 550.
17
Hempelius, Sebastian, Dr. iur.: * 6. 11. 1593 Guhrau, † 23. 6. 1650 Stettin, 1621 pommeri-
18
scher Hofrat; Vizeassistenzrat, wurde Präsident des hinterpommerischen Hofgerichts. Vgl.
19
Elgenstierna III S. 559.

20
Lillieström: vgl. [ Anm. 1 S. 62 ] .

21
Bohlen: vgl. Anm. 1 S. 276.
, schwedische Bereitschaft zu Partikularverhandlungen
22
mit Brandenburg, fehlende brandenburgische Vollmacht. Osnabrück 1646 Oktober 18/28

23
B: 700–701 Vorschläge der Reformierten; incipit: Omnibus ac singulis utriusque nominis
24
evangelicis notum facimus

[p. 13] [scan. 69]


1
C: 702–702’ Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius. Münster 1646 Oktober 13/23 [ Nr. 1 ]

2
703–703 a Rosenhane an [ Biörenklou ] betr. kaiserlichen Siegestaumel aus Anlaß der Ent-
3
setzung
Augsburgs; französisch-spanische Verhandlungen vor dem Abschluß; Reise Magnus
4
de la Gardies

22
De la Gardie, Magnus Gabriel, Gf.: * 15. 10. 1622 Reval, † 26. 4. 1686 Venngarn ( Stock-
23
holm län); Günstling der Königin Christina, die ihn im Frühjahr 1646 gegen den Widerspruch
24
Axel Oxenstiernas als Gesandten nach Frankreich schickte. De la Gardie sollte in Paris die
25
schwedischen und französischen Interessen, die bei den Friedensverhandlungen vor allem im Hinblick
26
auf das Verhältnis zu Bayern differierten, ausgleichen. Vgl. APW [ II C 2 S. 449 Anm. 1, 2 ] ;
27
SMK II S. 233–235 (unter De la Gardie, 4); Fåraeus ; Heimer ; Sven Stolpe S. 79–92, 99f.
. Münster 1646 Oktober 15/25

5
704 Kg. Gustav II. Adolf

28
Gustav II. Adolf, Kg. von Schweden: * 9./19. 12. 1594 Stockholm, † 6./16. 11. 1632 Lützen,
29
folgt 1611. Vgl. ADB X S. 189–212; SMK III S. 155–159; die Biographie von M. Roberts
30
sowie Sven Stolpe S. 39ff.; Steinberg ; Wedgwood .
an das Domkapitel zu Magdeburg. Frankfurt/Main 1632
6
Februar 27/März 9

7
705 Adm. von Magdeburg

31
August, Hg. von Sachsen-Weißenfels, Adm. zu Magdeburg (1628): * 13. 8. 1614 Dresden,
32
† 4. 6. 1680 Halle. Vgl. ADB I S. 680f. ; NDB I S. 450 ; APW [ II C 2 S. 7 Anm. 1 ] .
an die schwedischen Gesandten; betr. Empfehlung der erzstiftischen
8
Gesandten

33
Konrad von Einsiedel, Johann Krull.

34
Einsiedel, Konrad von: * 9. 5. 1597 Torgau, † 8. 2. 1668 Halle/Saale; geheimer Rat. Vgl.
35
APW [ II C 2 S. 361 Anm. 1 ] ; APW [ III D 1 S. 350 ] .

36
Krull, Johann: * 20. 2. 1610 Halle/Saale, † 21. 11. 1668; Syndikus des Domkapitels zu
37
Magdeburg (1640), Offizial (1641), Dr. iur. (Jena 1643), seit 1645 beim Westfälischen
38
Friedenskongreß, wo er das Direktorium unter den evangelischen Ständen führte. Vgl. APW [ II C 2 S. 31 Anm. 3 ] .
. o. O., o. D.

9
706–707 Instruktion Axel Lillies

40
Lillie, Axel, Gf.: * 23. 7. 1603 Berga (Kalmar län), † 20. 12. 1662 Lövstad (Östergötland
41
län); Vizegouverneur in Vorpommern und Kommandant von Stralsund (1639–1641), Gouverneur
42
von Hinterpommern (1641–1643), Vizegouverneur von Gesamtpommern (1643), General-
43
gouverneur von Gesamtpommern (1648 und 1652–1655), Reichsrat (1648), Kriegsrat (1651),
44
Kammerrat (1652), Feldmarschall (1657). Lillie erwarb sich im Krieg großen Reichtum, den
45
er zu einträglichen Geschäften mit der schwedischen Krone benutzte, wodurch er einer der bedeu-
46
tenden Gläubiger der Krone wurde. Vgl. SMK IV S. 587.
für Rudolph Godtfriedt Reichen betr. Banérs

47
Banér, Johan: * 23. 6. 1596 Djursholm, † 10. 5. 1641 Halberstadt; schwedischer Reichsrat
48
(1630), Feldmarschall (1634). Vgl. SMK I S. 178 (unter Banér, 7); Steckzén .
Erbe.
10
Leipzig 1646 September 12/22

11
708–708’ Lennart Torstenson

49
Torstenson, Lennart: * kurz nach dem 17. 8. 1603 Forstena, † 7. 4. 1651 Stockholm; Reichs-
50
zeugmeister (1634), Reichsrat, Feldmarschall, Generalgouverneur von Pommern (1641), Graf
51
(1647). 1646 scheidet Torstenson aus dem aktiven Militärdienst wegen Krankheit aus. Vgl.
52
APW [ II C 2 S. 3 Anm. 4 ] ; SMK VIII S. 19f.
an Adm. von Magdeburg betr. Banérs Erbe. Salzwedel 1646
12
August 26/September 5

[p. 14] [scan. 70]


1
709–712’ Summarische anzeige und information, warumb das evangelische dom-
2
capitul zu Magdeburg bey seinem ambt Egelen

26
Egeln, Ort südlich Wanzleben, nordöstlich Staßfurt; vgl. Steckzén S. 140, 208, 235.
und andern güthern billig zu
3
schützen und derselben via facti nicht zu entsetzen sey; betr. Banérs Erbe. o. O., o. D.

4
713–716 Unvorgreiffliche resolution, wasgestalt auf nachfolgende puncten mit denen
5
protestirenden zu einem endlichen vergleich zu gelangen; incipit: Ad 1. Nach recht
6
und gutachten fürtrefflicher theologorum et politicorum. o. O., o. D.

7
717 Billerbeck an G. Keller

27
Keller, Georg: Sekretär Salvius’, „Lehn- und Gerichtssecretarius“ in Bremen; vgl. Bertil
28
Boëthius S. 102 Anm. 2.
[ Ausfertigung ] . K [ öln ] 1646 Oktober 22

8
718 G. Fürstenhäuser

29
Fürstenhäuser/Forstenheuser, Georg: Generalzahlmeister in schwedischem Dienst, schwedischer
30
Korrespondent in Nürnberg; F. signiert mit 1517. Vgl. Palmstierna S. 97; Sondén .
(1517) an G. Keller [ Ausfertigung ] . [ Nürnberg ] 1646 Oktober 9/19

9
719–725 Avise

10
725–725’ Ehg. Leopold Wilhelm

31
Leopold Wilhelm, Ehg. von Österreich: * 6. 1. 1614 Graz, † 20. 11. 1662 Straßburg; zweiter
32
Sohn Ks. Ferdinands II., Bf. zu Passau und Straßburg (1625), Halberstadt (1626), päpstliche
33
Ernennung zum Koadjutor des Erzstifts Bremen (1629), päpstliche Provision zum Adm. von
34
Bremen (1635), Bf. zu Olmütz (1637), Breslau (1655), Generalissimus des kaiserlichen Heeres
35
(1639–1646), spanischer Generalgouverneur in den Niederlanden (1646). Vgl. ADB XVIII
S. 402–404 ; APW [ II C 2 S. 80 Anm. 1 ] ; Lorenz S. 18f.
an Trauttmansdorff

37
Trauttmansdorff, Maximilian, Gf. von: * 23. 5. 1584 Graz, † 5. 6. 1650 Wien; einer der
38
entscheidenden Widersacher Wallensteins, schloß 1635 den Prager Frieden, kaiserlicher Prinzipal-
39
gesandter beim Westfälischen Friedenskongreß. Vgl. ADB XXXVIII S. 531–536 ; APW [ II C 2 S. 1 Anm. 1 ] .
. Feldlager bei Augsburg 1646
11
Oktober 15

12
725’–726 Avise

13
727–728’ Bericht aus Osnabrück. 1646 September 24/Oktober 3

14
729–733’ Bericht aus Münster. 1646 September 28 und 29

15
734–735 Bericht aus Münster. 1646 September 23

16
736–736’ Articulus primus et secundus satisfactionis Gallicae in forma; incipit: Cum
17
Imperii ordines e re communi esse censuerint

18
737–753 Avise

Dokumente