Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
190. Biörenklou an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 März 25/April 4

14
–/ 190 /–

15

Biörenklou an Johan Oxenstierna


16
Stockholm 1648 März 25/April 4

17
Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 935; Eingangsvermerk: Osnabrück 1648 April 10/20.

18
Weiterer Aufenthalt in Stockholm bis zur Resolution der Königin zur Absendung Burgdorffs an
19
Kursachsen. Vorbereitungen zu Johan Oxenstiernas Hochzeit. Familiennachrichten.

20
Thet är ännu lijcka när med mijn afresa. Jag hafver all mijn expedition uthe
21
och i mijne händer, hvad Münstriske commissionen angår så och andre mijne
22
privata. Sedan Hennes Majestät föll therpå, att ville något skrifva till legatio-
23
nem om Bergzdorffz negotiation i Lichteberg och Eders Grevlige Excellens
24
her fader hafver therpå arbetet, är jag i 3 veckor oppehållin therföre. Bijlagen,
25
som fölgde sidste brefvet och var electoris Saxoniae resolutio data Borgzdor-
26
fio , gifver bättre ljuss i saker. Nu är (så frampt Hennes Excellentie inthet är
27
efter klochan 3 inkommin) Eders Grevlige Excellens her fader uthe på Ridbo-
28
holm , som gissungerna gå, att giöre nogre begynnelsse på ett gifftermål. Haec
29
coniectura communis. Eders Grevlige Excellens får uhr tvifvel bättre effter-
30
rettelsse therom. Jag hafver sedt af tvenne breff uhr Osnabrüg, som äre hijt
31
skrefne, det Eders Grevlige Excellens giör een facit, att ther hålle sitt bröl-
32
lopp , efter Eders Grevlige Excellens preparerer huset och annat thertill. Gud
33
gifver thet vore rede skedt! Jag kan inthet tillfyllest uthskrijfa huru icke alle-
34
nast Kongliga Majestätt sjelff och hele hoffvet vele hvar man assincere Hen-
35
nes Grevlige Nåde, fru Margrete Brahe, som och nu är fulkomlige restituerat.
36
Igar notificerade residens Danicus åt Hans Konglige Majestät regis Danicae
37
död och gaff fram senatus Danici breff, temelig vähl och contrefaist stält.

[p. 355] [scan. 411]


1
Feltmarskalke her Kagge

33
Lars Kagg, * 1. Mai 1595 Källstorp, † 19. November 1661 Stockholm, Hofdienst bei Königin
34
Christina, Teilnahme an mehreren Feldzügen, 1626 Kommandant von Dirschau, 1628–1633
35
Obrist des Jönköping-Regiments, 1632 Kommandant und Gouverneur von Magdeburg, 1633
36
Generalmajor, 1634 Kommandant von Regensburg und in der Oberpfalz, 1635 Generalmajor
37
in Preußen, 1636 Kriegsrat, 1641 Reichsrat, 1643 Generalleutnant, 1648 Feldmarschall, 1651
38
Freiherr, 1653 Graf, 1660 Reichsmarschall ( SBL XX S. 563–569).
är nu på fötterne igen, men hafve inthet än gått uht.
2
Bielke Stuernes fru hafver varit in summo vitae discrimine af messlingen och
3
kommer sig nu före. Feltherren är något sjuk. I tijsdagz steg greff Gustaff
4
Leijonhufdz bröllopp på slottet. Ther vore the lustige och glade. Rijksadmi-
5
ralen var teleme, och greff Magni svide för ljuden. Om mijn resa troo jag nu
6
inthet något seija. Jag tror liqvell att jag inthet blifver länge oppehållin, sedan
7
Eders Grevligen Excellens her fader komme igen.

Documents