Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
484. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Münster 1648 Dezember 24/1649 Januar 3

5
–/ 484 /–

6

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


7
Münster 1648 Dezember 24/1649 Januar 3

8
Ausf.: DG 13 fol. 1395–1399; Eingangsvermerk Stockholm 1649 Januar 11/21.

9
Drängen der Stände auf Auswechslung der Ratifikationen, wogegen die Schweden die vorherige
10
Erfüllung der Exekutionsauflagen fordern. Angebot der Stände von 16 Tonnen Gold für die
11
schwedische Miliz. Ihr Verweis auf die übermäßige Belastung durch die französische Armee.
12
Französische Ablehnung der Ständedeklaration wegen der unter die französischen Satisfaktionen
13
fallenden Reichsstände. Absendung Gustaf Hanssons an Pfalzgraf Carl Gustav. Gefahren für
14
Schweden bei weiterer Hinauszögerung der Ratifikation. Drohungen der Stände, sich notfalls
15
dem Kaiser und Spanien in die Arme zu werfen, um die französische und die schwedische Armee
16
zu vertreiben.

17
Sedan Eders Kongliga Maijestättz och then Fransösche ratificationerne, som i
18
vårt sidste af den 16. huius

38
Der Bericht ist nicht erhalten.
är mäldt om, kommo hijt, hafva stenderne,
19
enkannerligen den 19. och 20. huius, låtitt oss genom sin vanlige deputation
20
besökia och begära, att commutatio ratificationum måtte skie och altså friden
21
bekåmma sin fulkomblige effect. Om thet skiedde, skulle stenderne, som äre
22
uthi krafft af fridzslutet obligerade till att praestera något, thet giöra mädh
23
större hugh och villje, sedan the hadhe fastare grundh och fidem publicum,
24
att gå och giöra effter.

25
Vij tesmognerade moot bemälte deputation then förre gången, det vij inthet
26
heller sågo, än (fast thet voro then dagen) kunna mäd maner träda till uthvex-
27
lingen . Men effter vij befunne een hoop hinder än liggia i vägen, som lichvel
28
effter pacternes klare bokstaf och innehåld och sjelfve tractatens natur böre
29
vara undanrögde och stälte i execution, såsom bland annatt restitutio ex
30
capite amnistiae et gravaminum, theruthi intill nu föga vore gjordt, så tyckte
31
oss, att ständerne gjorde bättre för sigh och sitt fäderneslandz säkerheet, om
32
the vände sijne råde och kraffter till fridens fullkomblige execution effter pac-
33
ternas tenor och anledelse. Instrumenta, som vore af allesijdes plenipotenti-
34
arier underschrefne, gofvo them, som något skole praestera, nogsampt starkt
35
och krafftigt fundament att gå effter, aldenstund thet är skiedt och förrättatt

[p. 880] [scan. 426]


1
sub necessario rato och the fornembste ratificationerne äre nu inkomne och
2
framstedde. Så emädan ständerne lichvel så högt pousserade på commutatio-
3
nen , sadhe vij, att vij ville communicera och öfverläggia then saken mäd greve
4
Servient och them mäd thet förste svara therpå.

5
Sedan vij nu hade mäd greve Servient och then Hessische öfverlagt saken och
6
jämfördt the besvär och hinder, som på både sijder än syntes vara i vägen för
7
oss, sampt then fara och förfång, som lätteligen måtte tillvexa heela fridzver-
8
ket , om man skulle praecipitera extraditionen, förän thet, som bör föregå,
9
vore praesterat; fans för gått att vij skulle fatta vår meening på papper och
10
förmedelss then förklara oss emot ständerne, det chronorne legationer vore
11
redebogne, att uthvexla ratificationerne, män kunde thet inthet väl giöra,
12
föränn instrumentis vore skiedt ett nöije i the stycker, som bör gå föråth;
13
efftersom vår och greve Servientz schrifftelige declarationer thet i bokstaffen
14
under A und B mäd mehra uthtryckia och innehålla. Samma schriffter äre väl
15
uthgifne, vårt den 21. huius och greve Servientz igår. Nu deliberera ständerne
16
theröfver.

17
Hvadh restitutionen ex capite amnistiae et gravaminum vijdkåmmer, äre
18
ständerne i then meningen, att hon skall kunna äfvensåvähl praesteras effter
19
som för commutationen. När ratificationerne äre vexlade och the altså hafve
20
friden i händerne, vela alle vara emot them, som sätter sigh emot slutett, för-
21
klarandes hånom för een fredebrytare, om han icke giör och håller thet, som
22
instrumenta pacis förmå. Vij hafve heremot repraesenterat 1., att rooten af all
23
oroo i Tyskland stodo och häfftade mästedeels i thesse två puncter; 2. the och
24
hafva kåstatt oss här på tractaten mäste tijd och arbete; 3. the vore förmedels
25
pacterne icke allenast bijlagde, uthan och modus exequendi banat. 4. Om
26
man ginge ifron then vägen, voro fara värt, att the som böra restitueras, skulle
27
kunna kåmma till sitt intent och consequenter friden theraf få een stööt, eff-
28
tersom man klarligen hade att see mäd phaltzgrefven af Sultzbach och staden
29
Aussburg. Dett restituturi sökia ther uthflychter, vijsandes vij them, hvad oss
30
var communicerat och nu fogas här hoos under C om Sultzbachische restitu-
31
tionens difficulteter, under D, hvadh episcopus Constantiensis, såsom uth-
32
schrifvandhe förste i then Swabische creijtzen och altså executor pacis, gifva
33
then catholische magistraten i Aussburg för praejudicerlige råd och förslag, ja
34
praelaterne och andra, som här och thär interessera uthi restitutionen, önska
35
allena, att the kunne vinna een månatz tijd och så länge hafva inne possessio-
36
nen , tilldes commutationen är skiedde. Uthan all tvifvel håppas the sedan
37
finna råd och meddell, att blifva thervid. Om thesse och andre slijke påmin-
38
nelser kunna någott gälla, lärer tijden.

39
Anlangande militiens satisfaction och eenkannerlig thet, som i rede pennin-
40
gar bör praesteras till första terminen, hafva ständerne låtitt sigh märkia, att
41
the håppas nu kunna kåmma uth mädh 16 tönner gull, ja, kanskie, the finna
42
och råd för heela summan. The föregifva, att then störste besvärligheeten,
43
som ständerne hafva mäd penningernes sammanskaffande, finnes i the öfre
44
creijtzerne, ther the Fransosche armeen ligger och inthet nöjer sigh mädh så-

[p. 881] [scan. 427]


1
dant tractament som Eders Kungliga Majestätz militie eller som the Fransö-
2
sche för hafva nutitt, uthan pressa nu mychitt mehra af landet, giörandes thet
3
incapabelt, att praestera sitt contingent till Eders Kungliga Majestätts solda-
4
tesque .

5
Vij hafve remonstrerat greve Servient thetta mäd thess inconvenientier och
6
ther hoos anhållett, att mareschal de Tourene måtte quittera och retirera sigh
7
uthur samme creijtzer, efftersom the äre deputerade soli militiae Suedicae.
8
Graf Servient tesmognerar, det Frankrijke gerna unner Eders Kungliga
9
Majestättz soldatesque sin vehlförtjände contentement, efftersom han och sei-
10
jer sigh hafva schrifvit till Touraine och rådt hånom, att hvar han kan, befor-
11
dra then saken och icke låta then på någott sätt förhindras. Män att militia
12
Gallica skule antingen heelt och hållett retirera sigh uhr samma creijtzer eller
13
och låta sitt oppehålle och entretenement förminskas, håppas han det vij in-
14
thet skulle finaliter begära. Sålenge friden och i synnerheet executio pacis
15
syntes så tvikachtigh och tröög, vore inthet rådeligit, att chronornes armeer
16
drager sigh vidt från hvarandra. Then Fransösche armeen, hafvandes trooli-
17
gen och tappert coopererat mäd then Svensche, att bringa alt till slut och vore
18
af sidste tåget ini Beyern mychitt af sigh kåmmin, praetendera fuller icke nå-
19
gon satisfaction, uthan allena att få roo och hvila sigh i sijne egen quarteer,
20
sålänge tijden kåmmer, att hon effter pacterne våld och mäd säkerheet kan
21
marchera, hållandes för raisonabelt, att hon njuter sitt underhåld af samma
22
quarteer, efftersom greve Servient inthet hafver i tractaten velat tillåta nogon
23
moderation i contributionerne. Effter thet är i thesse dagar schrifvit, som
24
ginge een god deel af Eders Kungliga Majestättz armee op i the öfre creijt-
25
zerne , ther then Fransösche armeen ligger, vill greve Servient, som theraf be-
26
farar någon inconvenientz, sända een expresse till her generalissimi Förstlige
27
Nåde, at förkåmma sådant. Ibland the obstacula, som greve Servient hafver
28
opsatt och finnes på Frankrijkes sijda, tyckes thet fjerde, som angår ständer-
29
nes bref till kungen i Frankrijke och theruthi fogade declaration, här hoos
30
fogatt sub littera E och F, vara then svåreste.

31
Evangelici status vore then 21. huius mäst alla hoos oss och bode, att å Eders
32
Kungliga Majestättz vegnar vij ville repraesentera greve Servient, det han icke
33
måtte sökia att annullera ofvanbemälte ständernes declaration. Ständerne
34
kunde inthet gifva bårt sijne mädhständer, och thet som Frankrijkett praeten-
35
derar , löper icke allenast emot alla foedera, som Frankrijkett hafver hafft mäd
36
Sverige och ständerne, uthan Frankrijkes propositioner och contestationer
37
sampt thetta slutett. Greve Servient invänder theremot 1. perspicua verba
38
pactorum; 2. Status böre tala mädh the keijserlige, som hafva thet för anord-
39
natt åth Frankrijkett och skaffa Frankrijkett aequivalent; 3. Thet som fallet i
40
Frankrijkes satisfaction på thet sättett, är inthet mehr moot foedera och pro-
41
positiones och thetta slutett, än hvadh Eders Kungliga Majestätt och andra
42
genom thenna friden tillaccorderas; 4. Eders Kungliga Majestätt hafver inter-
43
esse theruthi, att ständernes skääl, som the i declarationen bruka, nembligen
44
att thet ene ståndet inthet kan bårtgifva, hvadh then andra tillkåmmer, icke

[p. 882] [scan. 428]


1
må i thetta fallett finna rum, efftersom thet kunde mäd tijden brukas emoot
2
Eders Kungliga Majestätt, när så kåmmer till pass. Nos: Hvadhsom Eders
3
Kungliga Majestätt hafver fått till satisfaction och andre loco aequivalentium,
4
thet vore skiedt scitu, consilio et consensu tam Imperatoris quam statuum.
5
Ständerna besvära sigh, att thetta inthet är them vordet communicerat och
6
ingen deliberation theröfver stält. Ille: Status hafva hemstelt the keijserlige,
7
att tractera mäd chronornes plenipotentiarier om satisfactionibus. Status
8
hafva och hvar icke mehr, lichvel tacite consenterat till thetta, effter the uthi
9
desse åhren, sedan alt är vordet slutitt och rychtbart, inthet hafva sagdt
10
theremot.

11
Vij expedierade Gustav Hansson härifrån till her generalissimi Furstlige Nåde
12
den 20. huius och håppas, att han skyndar sigh thet snareste han kan.

13
Eders Kungliga Majestättz allernådigste bref af den 2. huius

43
Das Reskript ist nicht erhalten.
och the theri
14
infattadhe nådigste påminnelser och ordres skole effter vår plicht hörsam-
15
ligen blifve tagne i acht.

16
Effter nu the keijserlige, som förr är vordet berättatt, och ständerne nästan
17
dageligen trängia hoos oss på commutationen ratificationum, vij och nu för-
18
nimma af the bref, som på stunden kåmmo in ifrån armeen, det tractaten i
19
Prag inthet är kåmmin till något slut och altså ingen förlijkning är gjorder om
20
restitutione locorum och exauctoratione militiae, så är inthet vissare för oss,
21
än att häreffter vänta, det alle man läre liggia oss an och mädh all macht
22
poussera på extraditionen. Och ifall vij inthet skulle villa thertill förstå, uthan
23
förbära sådana rationes, som i ofvanbemälte schrifft äre författade, eller andre
24
desslijke, är trooligitt, att the then hereffter skole mindre achta än förr,
25
aldenstundh thet sprides her uth, som hadhe våra mädh flijt sökt uthvägar, att
26
hindra slutett af tractaten i Prag, att hafva tijd och tillfälle, att bättre pläga
27
Svensche och Fransosche militien öfver heela Tyschlandh. Eders Kungliga
28
Majestätt hafve förmodelig af bijlagen under A intagit och förnummit, hvadh
29
skäl och orsaker vij härtill hafve hafft, att tillijka med greve Servient innehålla
30
ratificationes, nembligen effter thet, som böör skee och praesteras för samma
31
commutation, inthet är i alle sijne stycker än fullkommett. Thertill kåmmer
32
2. Eders Kungliga Majestättz particularinteresse, som tyckes theri stå, att man
33
vinner på några måner tijd, att häruthe underhålla Eders Kungliga Majestättz
34
militie, intilldess öppenvattnett blifver, att hon kan beqvämmare öfverföras.
35
Att nu differera ständernas begäran mäd commutationen, hafver och sijne ra-
36
tiones , såsom bland andra 1., att Eders Kungliga Majestätt, hafvandes Keijsa-
37
rens och ständernas ratification på frijden, kunde på tillstundande rijkzdag
38
deste bättre fatta sijne consilia. 2. Eders Kungliga Majestättz militie finge
39
thermäd rumare quarteer, aldenstund Tourenne, Lamboy och the Hessische
40
måste på thet fallet marchéra och danka af. Hvaraf fölgde till thet 3., att stän-
41
derne kunde snarare och mäd bättre lijsa kåmma till att skaffa satisfactionem
42
militiae Suedicae tillsamman. The inconvenientier, som vij deels skrifft- deels

[p. 883] [scan. 429]


1
mundteligen hafva anfördt emot ständerne, och icke uthan orsak, stå at befara
2
mäd restitutione ex capite amnestiae och andre saker, kunde man 4. för-
3
kåmma mäd een ny recess

41
Vgl. Oschmann S. 135; ähnlich auch in den Berichten vom 7./17. Januar und 4./14. Februar
42
1649.
, huru och på hvadh sätt thet ene och andre, com-
4
mutatis tam ratificationibus, stodo till att effectuera. Ja uthi samma recess
5
kunde man och 5. föraccordera Eders Kungliga Majestättz öfverblefne militie
6
ett nödtårfftigt underhåll på några måner. Thesse äre the rationes, som vij
7
hafva pro et contra commutationem ratificationum. Som vij pro praesenti be-
8
finna sakerne, kunne vij icke annars dömma, än att thet skulle vara bättre och
9
tryggare, att uthlefverera än längre behålla ratificationerne inne. Vij hafve
10
lichvel, som ofvantill är mäldt, för gått funnitt, att förmedelss schrifften un-
11
der A tillijka mäd greve Servient repraesentera heela conventen the rationes
12
vij hafve, att praetendera plenariam omnium executionem ante ratificationum
13
extraditionem. Skulle the keijserlige och ständer åter falla oss ann, vele vij
14
effter vårt ytterste förstånd tillsee, hvadhsom oss anstår att giöra i thenne
15
saken. Skulle ständerne föreslå expedientia, och vij them oachtandes opinia-
16
strera och bestå allena på the rationes, som här åfvantill äre införde emot
17
extraditionen, vore först och främbst Eders Kungliga Majestätt uthi ovissheet,
18
om thet blefve fridh eller inthet. Ständerne häruthe blifva och under the svåra
19
inquarterningar och exactiones aldeles utsugne och incapable gjorde, till att
20
framdeles gifva någott, så att man måste befara, det vij förlora både satisfac-
21
tion och affection tillijka.

22
Thet discoureres och talas nu blandh een part, att förrän the skulle länge
23
sådant uthstå, som the nu måste lijda, vore bättre, att the i tijd slogo sigh till
24
Keijsaren och Spanien och verfvade folck för the penningar, som ärnas till
25
Svensche militien satisfaction. Hvadh hoos oss vijdare kan anmodas och vij
26
therpå fatta för resolution, thet vele vij underdånigst berätta härnäst.


27
Beilagen in DG 13:


28
A: 1400–1403’ Legationis Suedicae declaratio super postulato de commutatione ratihabi-
29
tionum . Münster 1648 Dezember 21/31 (Beilage C zu Nr. 180)

30
B: 1404–1405 Erklärung des französischen Gesandten wegen der Ratifikation des Friedensver-
31
trages . [Münster 1648 Dezember 23]/1649 Januar 2

32
C: 1406–1410 Erklärung Pfalzgraf Christian Augusts zu Sulzbach wegen der Restitution.
33
o. O. u. Tag

34
1: 1411 Die pfalz-neuburgischen Statthalter, Hofmarschall und Geheime Räte an die fürstlich
35
pfalz-sulzbach’schen Hofmeister und Räte. Neuburg 1648 November [17]/27

36
2: 1412 Erklärung der fürstbischöflichen Regensburgischen Hofkanzlei, des Hofrats und Secre-
37
tarius [?] sowie des Domkapitels in der Restitutionssache des Zacharius Quetzen. Regensburg
38
1648 [November 25]/Dezember 5

39
3: 1413 Anweisung des bayerischen Generalfeldmarschalls Enkevort

43
Adrian von Enkevo(o)rt, † 1663 Wien, kaiserlicher Feldzeugmeister; Hinweise: APW [ II C 3 S. 611 Anm. 2. ]
, die pfalz-neuburgischen
40
Besitzungen zu verschonen. Lengefeld bei Amberg 1648 [November 22]/Dezember 2

[p. 884] [scan. 430]


1
Einquartierungsanweisung für das Buschwitz’sche Regiment in der Stadt Weiden. Schwan-
2
dorf 1648 [November 23]/Dezember 3

3
1413–1413’ Quartieranweisung des Freiherrn Solidor von Braccolini. Schwandorf 1648
4
[November 22]/Dezember 2

5
4: 1414 Enkevort an die pfalz-sulzbach’schen Räte und Beamte, auch Bürgermeister und Rat
6
zu Sulzbach. Schwandorf 1648 November [20]/30

7
5: 1415 H.B. Schäffer an die pfalz-sulzbach’sche Kanzleidirektion, auch Bürgermeister und
8
Rat zu Sulzbach. o. O. u. Tag

9
1415–1415’ Designation der beim Generalstab Enkevorts befindlichen Offiziere und Be-
10
diensteten . Schwandorf 1648 [November 21]/Dezember 1

11
6: 1416 Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm zu Neuburg

38
Wolfgang Wilhelm Pfalzgraf zu Neuburg (1578–1653), heiratete 1613 Magdalena, eine Toch-
39
ter Herzog Wilhelms V. von Bayern und trat 1614 zur katholischen Kirche über; Hinweise:
40
APW [ II C 3 S. 191 Anm. 1. ]
an Johann Caspar Gunderman. Düsseldorf
12
1648 November [4]/14

13
1417–1417’ Deduktion wegen der pfalz-sulzbach’schen Restitution. o. O. u. Tag

14
1418–1418’ Franz Johann, Fürstbischof zu Konstanz

41
Franz Johann von Prasberg (bei Gams : Franz Johann Voigt von Altensumerau), seit 1641 Ti-
42
tularbischof von Megara und Weihbischof zu Konstanz, 6. Februar 1645 zum Fürstbischof von
43
Konstanz gewählt, † 7. März 1689 ( Gams S. 272; HC IV S. 161).
, an Bürgermeister und Rat der
15
Reichsstadt Augsburg, auch die Bürgerschaft Augsburger Konfession. Reichenau 1648 De-
16
zember [3]/13

17
1419–1419’ Die Gesandten der Reichsstände an Königin Christina. Dictatum Münster
18
1648 September [18]/28

19
1420–1420’ Erklärung der Reichsstände wegen der französischen Satisfaktion. Osnabrück
20
1648 August 12/22

21
1421–1421’ Erklärung der schwedischen Gesandten wegen der hessen-kasselischen Satisfak-
22
tion . o. O. u. Tag

23
1422–1424’ Kurfürst Carl Ludwig von der Pfalz an die Gesandten der Reichsstände. Lon-
24
don 1648 Dezember [12]/22

25
M: 1425–1425’ wie vor

Dokumente