Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
375. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Fånö 1648 September 22/Oktober 2

7
[ 362 ] / 375 /–

8

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


9
Fånö 1648 September 22/Oktober 2

10
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 524–527’; Eingangsvermerk Münster 1648 Oktober
11
10/20; Druck: Gjörwell II S. 516–519.

12
Bestätigung des Briefs vom 7. September aus Hamburg. Mahnung zur Geduld in Ungelegenhei-
13
ten , besonders in denen mit Salvius. Klage Pfalzgraf Christian Augusts von Sulzbach über die
14
seinem Vater und ihm von pfalz-neuburgischer Seite zugefügten Ungerechtigkeiten, mit der Bitte
15
um Aufnahme seiner Sache in den Friedensvertrag. Rückkehr Karin Oxenstiernas nach schwerer
16
Seefahrt nach Kalmar. Reise ihres Bruders Erich zur Hochzeit nach Åbo.

17
Din schrijffvelse uthur Hamburg aff den 7. huius fick jag i afftons seendt,
18
som var den 22. eiusdem, här på Fånöö, dijt jag förreest ähr, at begijffva mig
19
en veka 3 eller 4 uth på landedt, lempnandes min hustru, Din moder, medh
20
våre barnebarn i Stockholm quar för hennes ålderdom och däraff följande
21
svagheeter, så och denne vederlekens skuldh. Din schrijffvelse var mig kär, at
22
jag sijr Dig och Din hustru må väl, och önskar aff hjärtadt, at det så länge
23
blijffva motte.

24
Fuller kan jag troo, at Du vedh denne tractaten tjötnar, serdeles för Din socii
25
skuldh. Men så moste och sådane vedervertigheter ståås uth. Och ändoch so-
26
cietas calamitatum föga tröst med sig förer, lijkväl må Du gijffva Dig tillfreds.
27
Du äst inted ensammen. Och sådane förtreet och olägenheter gripa fuller
28
kring sig. Huru nu alt löper vedh fredztractaten i Osnabrygge, hörer jag fuller
29
aff gemene adviser, men efter Hennes Majestät, drotningen, ähr för någre och
30
14 dagar sedhan reest ifrån Stockholm till Ubsala och dädhan till Salebergedt,
31
så at publike breffven ähro dijt gongne, hvarföre hafver jag ähnnu den sijdste
32
posten inted hafft, uthan vill förventa, hvadh desse sijdste bringa.

33
Nähr jag reeste för 3 dagar sedhan ifrån Stockholm, var den unge phalzgreff-
34
ven ifrån Sulzbach hoos mig. Beklagede sig öfver den orätt hans faderbroder,
35
hertigen af Neuburg, hans her fader först ochså honom sampt hans bröder
36
gjordt hafver och ähn gör; ded mig fuller aff long tijdh ähr vetterligt. Enkan-
37
nerligen sade han mig, ded han och hans bröders restitution vore för ett åhr
38
sedhan, nähr Trautmansdorff var i Osnabrygge, genom Din flijt förmedelst

[p. 708] [scan. 254]


1
en special paragraphum insererat i det almenna fredzinstrumented, men se-
2
dhan förmedelst de keijserskes och stendernes enträgenheet uthslutet. Efter
3
han nu såg sit praeiudicium däraff, ty hafver han däröfver supplicerat till
4
Hennes Majestät, vår drotning, och bedet mig recommendera sin sak till Dig,
5
om möijeligt vore, at ähnnu erholla inclusionen i instrumented, eller ju en
6
specialdeclaration, på ded hans saak icke motte skjutas på långa benken. Så
7
ändog jag icke veet de omstendigheter heller orsaker till ded ene eller ded
8
andhra, lijkväl ähr mig ded vetterligt, at salige konungen enkannerligen tog
9
sig phalzgreff Augusti

36
August Pfalzgraf zu Sulzbach, * 2. November 1582, † 14. August 1632, heiratete 1620 Hed-
37
wig von Holstein-Gottorp ( Stammtafeln I Taf. 34 u. 35); Höllerer .
, dennes her faders, saak an, eftersom han och doo i
10
Hennes Kungliga Majestätz tjänst och på resan, och där phalzgreff Augustus
11
hadhe stått därefter, hadhe Hennes Kungliga Majestät honom insat i hela
12
förstendömed Neuburg. Och kan fördenskuldh icke latha att recommendera
13
phalzgreffven aff Sulzbachs sak Dig på ded besthe, icke at föreschrijffva Dig
14
hvadh göras skall, men att begära och förtroo Dig ded Du gör, hvadh sig göra
15
lather till hans bestha och möijeligt ähr, och enkannerligen att han motte veta
16
orsaken, för hvilken skuldh han förbijgongen ähr, där dog så månge andre
17
privati i instrumented ähre ihugkompne; ded jag begärar, Du ville mig veta
18
latha. Hvadh nu phalzgreffvens aff Sulzbachs, hertig Christian Augusti

38
Christian August Pfalzgraf zu Sulzbach, * 26. Juli 1622, † 23. April 1708, heiratete am
39
27. März 1649 Amalia von Nassau-Siegen ( Stammtafeln I Taf. 35).
, be-
19
gäran ähr, hafver jag bedet honom att settia på papper, at communicera Dig
20
hans åstundan och anlägenheter, på ded jag icke faar vilse i en saak, som jag
21
icke per expressum hafver hanterat, och fördenskuldh sender Dig här bij-
22
lagdt , at besij ded och dömat så myked bettre. Hvad sig nu göra lather, ded
23
steller jag till Dig, men om ded kunde skee, vore ded väl gjordt och at
24
önska.

25
De andra Dine medföljande breff skole alle hvar till sin ort väl bestelte
26
blijffva. Din syster Kahrijn ähr efter uthstonden myken storm och olägenheet
27
den 13. huius arriverat i Calmar, des Gudh loff medh lijff och helsan. Och ähr
28
reest neder i greffveskaped mit, at besij den ladugård jag där anstelt hafver,
29
och sedhan at begiffva sig med Gyllenankars vagn hijtup till mig. Gudh led-
30
saga henne väl medh helsan fram. Ifrån Din broder Erich hafver jag sedhan
31
den 30. Augusti ingen breff hafft. Då var han på Nynäs och ventade då efter
32
sit brullopp, som skulle ske i Åbo den 10. Septembris. Jag hoppas, näst Gudh,
33
at alt ähr väl öfverståt och han vedh denne tijdhen på resan til Reffle.


34
Beilagen in J. Ox. Slg. B: II, E 979:


35
525–526 Postulata Pfalzgraf Christian Augusts von Sulzbach. o. O. u. Tag.

Dokumente