Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
76. Biörenklou an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 November 30/Dezember 10

24
–/ 76 /–

25

Biörenklou an Johan Oxenstierna


26
Osnabrück 1647 November 30/Dezember 10

27
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 935, Nr. 10.

28
Postsachen. Allgemeines Erstaunen über die Abreise Johan Oxenstiernas. Vorstellungen der evan-
29
gelischen Stände bei den Kaiserlichen über Abänderungen des Vertragstextes und deren Be-
30
schwichtigungsversuche .

31
Hamburger Posten kom igår inmoot klockan var fem. Effter jag då var för-
32
hindret af her Scheffer och inthet var, som jag vijst, förefallet in publicis, lät
33
jag pacquetet slutes till och brefven gå till Minden, förmenandes, att the nu är
34
vehl framkomne. Så snart dagen vardt igår och thet bleff kundt i staden, att
35
Eders Grefflige Nåde och Excellentie voren bortreest, vore än löpande och
36
fragande noog! Thet ville hvar man vette, qua re et quo. Hoss mig hafva the
37
fått svar effter undfångne ordre. Nu sedan hafver jag förnummit, att i sön-

[p. 129] [scan. 185]


1
dagz effter middagen hafve doctor Leuber, Brandeburgici, Wesenbeck och
2
Fromholt, Altenborgici och Vinariensis, alt 3 Brunsvijkerne, Lawenburgicus,
3
Argentinensis och Lindawern varit hoss the keijserlige och i alle evangelico-
4
rum nampn repräsenterat, huru ille thet optages, att caesareani på catholico-
5
rum drijfvande, oachtandes förre slut, ord och lovven hafva i lögerdagz pro-
6
ponerat och sig stelt, som ville the mönstra uth een hoop sakerne af instru-
7
mento , som reeda äre accorderade och sluten. Caesariani hade förre tesmo-
8
gnerat emoot en deel af the evangeliska, att, der catholici skulle villa drijfva
9
något tilbaker, kunde och ville caesareani them öfvertyge med protocollen,
10
att hvadsom är sluttit, vore skedt consentientibus statibus catholicis. Om the
11
nu procederade theremoot och gjorde them evangeliske något under ögonen,
12
måtte thet hafva stoore consequentz med sig, än the sjelffve tänkie. Haec et
13
similia dicuntur esse proposita. Caesareani skole hafva fyrdt pa sköthet och
14
effter thet inthet ville så gå, slagit på een annan looff, förtröstandes them
15
evangeliske thermed, som hade thet enthet varit meningen i then vijdlyfftige
16
deductionen the gjorde i lögerdagz, att ändra mychit. Thet vore allena någre
17
sine och particulier saker, som ginge an någre andre. The hoppades, att man
18
skulle theruthi kunna finne en mesure och så lage, att friden theraf inthet
19
skulle hindres eller evangelici in desideriis communibus lijda något meen.
20
Caesareani ville oförtöfvet och så snart the annan gång hade talt med catho-
21
licis , komma här före med sijne declaration. Orden äre söthe! När declaratio
22
kommer i ljuset, så fåår man snart see, hurudane ögon hon hafver. Jag hafver
23
achtat vore min skyldighet, att genom een expresse låte Eders Grefflige Ex-
24
cellentie i underdånighet thette vette.

25
Empfehlung für Zacharias Rinckstadius zur Anstellung im Justizdienst, etwa als
26
Generalauditeur.

Dokumente