Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
112. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Januar 3/13

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1648 Januar 3/13

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Warten auf einen Brief aus Schweden. Besserung des Verhältnisses zu Salvius. Wunsch nach einer
6
Unterredung mit seinem, Johan Oxenstiernas, Vater.

7
Min käre her fader varder, som jagh förmodar, så aff herr Salvii och min
8
coniuncte skriffvelser som eljest nu in particulari förnimmandes, uthi hvad
9
stat och cursu tractaten och väsandet här hoos oss ähr. Jagh kan och hinner
10
sannerligh denne gången inthet min käre her fader particularia att berätta, ty
11
jagh kan seija medh samtidh, att ifrån klockan 3 imårgon intill nu klockan 12
12
inatten jagh icke annat gjort ähn skriffvet haffver. Men jagh haffver för al-
13
tingh ventat, förähn jagh sluta ville, breffven uthur Sverige, därom migh pro
14
praesenti haffver mycket varit angeläget. Jagh måste nu sluta alt ihoop för
15
denne gången. Men medh neste post hoppas jagh att gijffva min käre her
16
fader en dröijeltes rapport om alle saker. Det kan jagh alenast en passant säija,
17
att min collega, her Salvius, migh nu gåår treffligh till handen et ultra spera-
18
tum och omgåår medh migh unge man som en gammal reff. Deus haec omnia
19
videt et retribuet suo tempore. Min käre her fader må kanskee inthet förstå
20
mina galn aenigmata eller som jagh sjelffver den höller före fantasier. Den
21
högste Gudh beskäre migh den lyckan, om Hans Gudomlige Majestät så be-
22
hageliget ähr, att jagh en gångh finge medh min käre her fader tala. Så skall
23
fuller mycket aff fåfenge impressioner evanescere, men tijden ähr nu annars!
24
Den måste man låtha så hänlöpa.

25
[vgl. Nr. 569]

26
[Osnabrück 1648 Januar 7/17]

Dokumente