Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
76. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1646 Dezember 7/17

22
[ 36 ] / 76 / [ 98 ] / [ 108 ]

23

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


24
Osnabrück 1646 Dezember 7/17

37
Vgl. Odhner S. 202 Anm. 1; UuA V S. 104; Breucker S. 66, 70.

25
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1024–1027; Eingangsvermerk Stockholm 1646
26
Dezember 24/1647 Januar 3.

27
Pommern. Vorschlag der pommerschen Stände. Schreiben Generinis. Visite der brandenburgischen
28
Gesandten, Pfalz-Neuburg. Verhältnis zu den französischen Gesandten. Eingabe der pommerschen
29
Gesandten zur schwedischen Satisfaktion. Visite des mecklenburgischen Gesandten. Eingabe des
30
Bremer Administrators. Deputation der evangelischen Stände. Streit der beiden hessischen Häuser.

31
Schreiben Johan Oxenstiernas an Feldmarschall Wrangel.

32
PS: Antwort auf die Eingabe des Bremer Administrators. Schreiben d’Avauxs’ an Salvius.

33
Fem dagar förän Eders Kongl:e Maij:tts nådigste breef af den 14 passato
34
[ 14./24. November ] kom oss här den 1 huius [ 1./11. Dezember ] till handa,
35
hade vij skrifvit till dem Frantzöske och theri efter här närvarande beskaffen-
36
heet och Eders Kongl:e Maij:tts näst tillförende ankomne ordre förestält

[p. 125] [scan. 181]


1
them keijsl:e optionen att skaffa Eder Kongl:e Maij:tt antingen För-
2
pommeren medh een determinerat deel af Hinderpommeren medh chur-
3
furstens af Brandenburg consens eller och, ifall den inthet vore att nå, då
4
heela Pommeren medh Keijssarens och heela Rom. rikssens garanda, som
5
Eder Kongl:e Maij:tt förmodelig uthur vår nästföregående underdånigste
6
relation och dess bijlago[r] med mehra reeda hafven förnummit. Thet var
7
altså inthet mehr in integro och i vårt våldh att på sätt och vijs, som i thetta
8
sidst ankomne brefvet oss nådigst befalles, begära och stå på Hinder- och
9
Förpommeren cum consensu electoris.

10
Pommerske landtständernes meeningh, at hålla heela Pommeren odismem-
11
brerat ihoop, går therpå uth att Eder Kongl:e Maij:tt måtte begära och
12
nåå sin satisfaction uthom Pommeren antingen i stiffterne eller Schlessien
13
eller och i bägge tillijka, låtandes sigh, hvadh Pommeren och theruthur
14
försökte och härefter befarande osäkerheet vidhkommer, för thenne tijden
15
benöija medh een alliance och simultanea investitura medh churfursten
16
sampt landtständernes eedh och plicht; thermedh the meena Eder Kongl:e
17
Maij:tt skulle först och främpst vara och blifva i framtijden nogsampt för-
18
säkrat och thertill medh njutha dubbell satisfaction. Hvadh Eder Kongl:e
19
Maij:tt härom kan fatta för tankar, thet ställe vij till dess nådigste resolution
20
och svar.

21
Medh förre posten sändes itt Generinis breef

37
Vgl. Vincenzo Generini an Salvius. Münster 1646 Dezember 7. [ Beilage E zu Nr. 65 ] .
therom, hvilket var skrifvit
22
förän thet bleef vitterligit hvadh för resolution vij hade tagit och då svarat
23
dem Frantzöske af den 25 passato [ 25. November/5. Dezember ] . Sedan thet
24
kom uth, skrifver han, Generini, nu åter itt annat, som nu bijfogas copialiter
25
under lit. A.

26
Dee Churbrandenburgiske, grefven af Wittgenstein och Löben, hafva fuller
27
oss besökt, men icke så directe i thenne saken, then the lickväll hafva bracht
28
på taal och theri discurrerat nästan efter förra vahna och tenor. Hvadh the
29
hafva skrifvit till them här varande evangeliske finnes under lit. B.

30
Effter churfurstens resident vidh Eders Kongl:e Maij:tts hoff

39
Adolf Friedrich Schlezer; vgl. UuA V, Register.
skall hafva
31
berättat att Griessheim

40
Griesheim, Heinrich Christoph: * 4. 1. 1598 Griesheim an der Ilm; seit Ende 1646 Vertreter
41
Pfalz-Neuburgs beim Westfälischen Friedenskongreß. Vgl. ADB IX S. 665 .
gör olijka rapporter om then Nyenburgiske contro-
32
versien , så communicerade herr von Löben innelagde tvenne latinske
33
tractater med begären att the måtte komma i Eders Kongl:e Maij:tts händer
34
till efterrättelsse och information i saken.

35
Thet är mält i tvenne residentens Rosenhanens breef, thet eena till oss

43
Vgl. [ Nr. 70 ] .
och
36
thet andra till Eder Kongl:e Maij:tt in originali

44
Vgl. [ Nr. 75 ] .
(hvilka fölgde hoos sidst

[p. 126] [scan. 182]


1
öfverskrefne breef) , att duc de Longueville, unfåendes vårt breef af den
2
25 passato [ 25. November/5. Dezember ] till heela ambassaden, hafver då
3
inthet annars än väll dömbt om saken. Hvadh han, residenten Rosenhanen,
4
af den 4 huius rapporterar om samma hertigz discurser, thet finnes under
5
lit. C och under D hvadh heela legatio Gallica skrifver oss till om sitt för-
6
rättande och hvadh them tycker om Eders Kongl:e Maij:tts föreslagne
7
option. Thet är såväll i duc de Longuevilles särskilte tall emot Rosenhanen
8
som i theras samfällige breef någre förvijtelsser och praesupposita, som the
9
med foog inthet kunne oss tillmähla: ty 1) at thet klagas thet the inthet
10
kunna komma under vädret medh vår dessein och spörja inthet förtroende
11
hoos oss, är itt sälssampt besvär, alldenstundh vij ingen annan dessein böra
12
hafva eller och kunna bevijsas hafva hafft än then Eder Kongl:e Maij:tt
13
sjelf förer. Thensamma borde them vara bekändh icke allenast af alliancen
14
och i så månge åhr till vederpartens och heela Europae admiration conso-
15
cierade beständige consilier i handlingen och med vapnen, uthan eenkanner-
16
ligh här på tractaten förmedelss i Eders Kongl:e Maij:tts nampn här uth-
17
gifne publicque skrifter och med them altidh föruth theröfver håldne con-
18
certer , men i synnerheet i then sidsta vår skrifvelsse af den 25 passato
19
[ 25. November/5. Dezember ] , theri Eders Kongl:e Maij:tts declaration in
20
puncto satisfactionis är nog cathegorice uthsatt. Vij see inthet mehra feela
21
till at öppa vårt förtroende emot them än att vij läggia fram för them vår
22
instruction! 2) Att vij inthet blifva vidh afskeedh och hveeka ifrå thet eena
23
förslaget till thet andra vill thermedh bevijsas att vij skulle hafva i Munster
24
declarerat oss det Oderen kunde blifva satt för termino emellan Eder
25
Kongl:e Maij:tt och churfursten, thet vij sidermehra i oftabem:e vår
26
skrifvelsse af den 25 passato [ 25. November/5. Dezember ] återkallade eller
27
kanskee innuerar hertigen på the Pommerske deputerades sidst gifne för-
28
lagh . Thetta seenare är inthet kommit ifrå oss, eij eller hafva vij thet någor-
29
städes föreslagit som een proposition och föga talt therom emot andre hvadh
30
oss tyckte, alldenstundh vår ordre obligerar oss fast annars. Att Oderen
31
skulle blifva terminus är af them Frantzöske proponeerat och åtskillige
32
gånger drifvit. Vij hafva theremot contesterat att vij salvo mandato Vestrae
33
Maiestatis thet inthet kunde eftergifva, remonstrerandes therhoos theraf
34
fölljande inconvenientier, som rapporterne, efter handen gjorde, såväll i
35
thetta som alt annat skola kunna gifva vittnessbördh om. Vij hafve altså i
36
thenne passu inthet hveekat eller dragit oss tillbakar. Ja, efter vij på the
37
Frantzöskes eenträgne åliggiande, emedan vij vore både ihoop i Munster,
38
månde oss emot them i förtroende låtha märkia att stifftet Camin kunde på

[p. 127] [scan. 183]


1
visse sätt cederas, hafve vij efter Eders Kongl:e Maij:tts ankomne ordre
2
af den 7 passato [ 7./17. November ] , när vij skulle oss ändteligen förklara,
3
mäst i respect af the Frantzöske, att the icke skulle hafva orsak at vijta oss
4
före thet vij äre ostadige och hveekande, uthan meer at the, märkiandes vår
5
realitet, skulle theraf taga orsak at desto mehr arbeeta på E. K. M:tz bästa,
6
då strax uthelåtit och gåt stifft Camin förbij. Thetta oachtadt skylla the oss
7
3) att vij nu augmentera vårt postulatum mycket mehr än förr. Thet vij
8
begära een penningesumma, skeer till at erhålla någon compensation för the
9
styckerne som Eder Kongl:e Maij:tt, såframpt churfursten togo vidh thet
10
förre förslaget, på een tijdh måste mista, villjandes vij försökia at antingen
11
få samma post penningar eller och landh i dess ställe igen. Huru vijda 4) thet
12
är funderat, at vij medh våre rapporter och förslagh äre orsak till att vij få
13
nye ordres och at saken här theraf förvirrar och the Frantzöska thermedh
14
förlohra sin credijt, thet ställes i underdånigheet till Eders Kongl:e Maij:tts
15
ägen dijudication. Vår plicht fordrar och kräfver at vij efter bästa förståndh
16
och förmögenheet icke allenast vigilera här till Eders Kongl:e Maij:tts
17
tjenst, uthan gifva om sakerne troovärdige rapporter. Om vij stundom säija
18
vårt ringa sentiment är thet alt underkastat Eders Kongl:e Maij:tts aller-
19
nådigste gottfinnande och therpå fölljande resolutioner och ordres. Och
20
hoppas vij hafva fölgt them i thet närmaste och Eders Kongl:e Maij:tts
21
sidst ankomne resolution

43
Vgl. [ Nr. 36 ] .
at föreställa the två punchter så sammanhängt
22
medh våre förre skrifter att the keijsl:e inthet hafva hafft at säija therpå,
23
fastmindre vij väntat at the Frantzöska thet skulle göra medh then ijfver
24
och passion som nu är skeedt.

25
Hvadh anlangar Eders Kongl:e Maij:tts förslagh, så hafva the Frantzöska
26
suggererat och pousserat oss till thet rådet at före inn then efterste clausulen
27
i propositionen vij gjorde then 10 passato [ 10./20. November ] i Munster,
28
nembl:n quod si supradictus proxime interessatorum consensus omnino
29
denegetur, liberum etc., och vij öfverlagt och befunnit att thet vidh så fatta
30
saker och churfurstens närvarande contenance skulle kunna värka något,
31
sättiandes thet omsijder in efter theras förslagh, som sidermehra befinnes
32
instämma och är confirmerat medh och af Eders Kongl:e Maij:tts nådigste
33
ordre. Nu synes the falla theremot. Vij disputera inthet theras rationes, uthan
34
ställe them och heela saken under E. Kongl:e Maij:tts mogne rådh och
35
betänckiande, eftersom thet och synes vara een saak af consideration, hvilken-
36
thera deelen skulle vara bättre: antingen låtha nöija sigh med een deel con-
37
sentientibus interessatis än taga större emot theras villje och cession. Vij ville
38
inthet underlåtha at påminna them Frantzöska at när the för Frankrijkes och
39
the nys inkrächtade conquesterne inmoot Rhenen bättre säkerheet skuldh
40
begärte och stodo efter Brisach och Philipzburg, tesmoignerade the at the
41
hällre skulle villja föra krigh i 20 åhr vijdare än släppa så importante ohrterne

[p. 128] [scan. 184]


5
uhr händerne igen. The kunna för samma orsak skuldh inthet undra att
6
Eder K:e Maij:tt och i cessionen åth churfursten seer på sin ägen och sine
7
allierades säkerheet. Vij ämna svara them på brefvet och thet inrätta som
8
saken sigh bäst skickar och thet nu tjenar.

9
Uthi sidste brefvet

36
Vgl. [ Nr. 65 ] .
bleef något rördt om the Pommerske deputerades
10
insagor emot vår proposition. I går gafve the them skriffteligen in, them
11
vij läggia härhoos under lit. E, underdånigst bedjandes at Eder Kongl:e
12
Maij:tt ville taga them uthi berådslagh och therpå sigh nådigst förklara

37
Vgl. Baltische Studien VII S. 120–126, Beilage Nr. 33 S. 168–211.
.

13
Vij märckia at the fyre punchterne skräckia och förföra landtständerne
14
mycket, och licenternes continuation skall opväckia åtskillige opponenter
15
här på tractaten.

16
Then Mecklenburgiske

38
Dr. Abraham Kayser.
, nu nyligen hijt igenkommen, hafver fuller varit
17
här hoos oss, men inthet talt om Wissmar. Uthan tvifvell töfva the och afsee
18
huru thet aflöper medh churfursten. Thet eendeste han här hoos oss före-
19
brachte var een berättelsse hurusom Eder Kongl:e Maij:tt hafven sändt
20
residenten Hallenum

39
Hallenus, Johann, vorpommerscher Assistenzrat und schwedischer Resident zu Stralsund; vgl.
40
Kopie der schriftlichen Resolution für Hallenus. Schwerin 1646 Oktober 31/November 10 –
41
DG A I, Legat . fol. 1043–1045’; Elgenstierna I S. 739; Malmström (u. a.) S. 80.
till Schwerin, och communicerade här hooslagde copier
21
under lit. F, G hvadh thervidh var passerat, ömkandes sin herre och hans
22
närvarande tillståndh på thet högste, såssom then ther gärna gjorde Eder
23
Kongl:e Maij:tt alt thet möijeliget vore till tjenst och behag, men beskaffen-
24
heeten vore sådan at Hans Furstl:e Nåde hade nappast maaten at äta, fast-
25
mindre at nu (emedan Eder Kongl:e Maij:tt hade ther starka guarnisoner
26
och drager anseenlige contributioner aff landet, som uthan dess är af marcher
27
förödat) betala sine skulder, hälst them som Hans Furstl:e Nåde medh ingen
28
billigheet kan stringeras till, uthan hvadh som eftergifves, skeer deels i then
29
regard at Lewitzou

42
Lewitzou, Amt, schwedischer Oberstleutnant; vgl. Kopie der schriftlichen Resolution für Hallenus.
43
Schwerin 1646 Oktober 31/November 10 – DG A I, Legat fol. 1043–1045’.
är i Eders Kongl:e Maij:tts tjenst, deels at undvijka
30
thee hoot och trungh som inmängies, bedjandes at vij ville intercedera för
31
Hans Furstl:e Nåde, at executionen, som skall vara å förde [färde], måtte
32
för Gudz skull inställes.

33
Erkiebispens aff Bremen secreterare

44
Schneidbach, Ludwig: Sekretär bei der erzstiftisch-bremischen, später bei der Glückstädter
45
Kanzlei; vertrat Adm. Friedrich 1646 und 1647 bei den Friedensverhandlungen in Osnabrück
46
und Münster; wurde nach dem Regierungsantritt Friedrichs III. von Dänemark einer der Räte
47
der Glückstädter Regierung. Vgl. Lorenz S. 98 Anm. 5 und ab S. 98 passim.
brachte oss i förgår itt breef, som
34
copian under lit. H

48
Vgl. Konzept: RGK III 11/7 Nr. 269; vgl. auch Lorenz S. 152.
gifver till känna. I lijka måtto hafver han skrifvit till
35
ständerne, som lit. I

49
Entwurf Reinkingks o. O., o. D. RKG III 11/7 Nr. 353; Reinkonzept N 260; Druck:
50
Meiern III S. 762f. mit drei Beilagen. Vgl. Lorenz S. 151f.
uthvijsar.

[p. 129] [scan. 185]


1
Evangelici status hade den 4 och 5 huius [ 4./14. und 5./15. Dezember ] een
2
anseenlig deputation hoos oss, then före gången at berätta dät the keijsl:e
3
slå före att tractatus gravaminum måtte åter reasumeras här emellan stän-
4
derne och at then keijsl:e Dr. Vollmar medh någre catholiske vore väntandes
5
hijt, begärandes vårt sentiment theröfver. Vij frågade them hvadh them
6
sjelfva therom tyckte, om icke the keijsl:e skulle therunder sökia någon
7
separation? Then förre gången kunde the inthet cathegorice therpå svara,
8
uthan begärte dilation till andre dagen, sedan the hade hållit samtaal therom
9
in loco ordinario. Therefter brachte the oss till svar att the fuller troo thet
10
the keijsl:e och catholiske gärna skulle see chronan Sverige och the evan-
11
geliske separerade och therhän vände alle artificia, hvilket kunde vara itt
12
betänckiande at hällre hålla sigh till universaltractaten och vårt instrumen-
13
tum , lijtandes på at å Eders Kongl:e Maij:tts vägnar vij skulle kunna uth-
14
värka och bringa saken i it gott postur. Men efter alle saker nalkas till sluuth
15
och the catholiske nu tesmoignera lust at komma hijt till handelss, så vore
16
theras meeningh att man skulle kunna träda ihoop med them på efter-
17
fölljande cautioner: 1) att the inthet ville någon puncht företaga eller och
18
låtha komma till ändteligit sluuth uthan plägadh communication och erhållen
19
gottfinnande af oss och 2) att om the skulle kunna komma till een ändtelig
20
förlijkningh i hecla saken, skulle then äntå achtas pro non conclusa, sålänge
21
alle andre saker, eenkannerligh Eders Kongl:e Maij:tts satisfaction, vore
22
richtigh. Vij |:kunnandess med intet maneer läggia oss emot deres före-
23
hafvande , utan varandes i then meningh att sjelffve materien skall kunna
24
suppeditere oss medell till gouvernera samma deres handell effter E. M:tz
25
ähra

30
Die wörtliche Aufschlüsselung lautet: Vij |:kunnandes mit kein maneer läggia uns gegen
31
ihr vorhaben, sondern varandes i then meynung, at sjelfve materia soll können suppe-
32
ditiren uns mittel zu gouverneuren samma ihr handlung nach Euwer May:t interesse:|.

33
Schlüssel: Gedruckter deutscher Text und Einzelbuchstaben von 4: f bis 110: v (vgl. Geheim-
34
schlüsselsammlung ).

35
4058 (muta), 471 (muta), 115 (muta), 87: k, 98: v, 36: n, 101: n, 106: a, 73: n, 86: d,
36
107: e, 80: s, 27 (muta), 54 (muta), 197: mit, 2515: kein, 2250: man, 8: e, 45: e, 47: r,
37
353 (muta), 83: l, 104: ä, 35: g, 100: g, 17: i, 106: a, 171: uns, 218: gegen, 205: ihr, 168: vor,
38
2875: haben, 181: sondern, 99: a (wohl 94: w oder 98: v gemeint), 99: a, 84: r, 71: a, 73: n,
39
86: d, 82: e, 80: s, 30 (muta). 108: i, 25 (muta), 59 (muta), 37: t, 31: h, 45: e, 36: n,
40
2187: meynung, 34: a, 37: t, 56 (muta), 23 (muta), 43: s, 64: i, 82: e, 46: l, 78: f, 94: w,
41
107: e, 2214: materia, 179: soll, 13: k, 77: ö, 36: n, 73: n, 45: e, 101: n, 118 (muta), 80: s,
42
33: v, 18: p, 93: p, 107: e, 86: d, 17: i, 37: t, 64: i, 47: r, 8: e, 101: n, 112 (muta),
43
171: uns, 2165: Mittel, 157: zu, 2973: Gouverneur, 82: e, 101: n, 6: s, 34: a, 42: m, 79: m,
44
99: a, 205: Ihr, 2861: Handlung, 196: nach, 3423: Euwer Mayt., 2597: interesse, 2435 (muta),
45
463 (muta), 627 (muta).
:|, hafva tesmoignerat att Eder Kongl:e Maij:tt inthet hällre seer än
26
at theras tvistige saker må blifva afhandlade, och förthenskuldh oss inthet
27
ogärna förnimma at the sjelfva betrachta saken och ämna theri gå med
28
varsamheet; när the begära vårt sentiment, ville vij thet efter vårt förståndh
29
gärna meddela. Nu i dagh hafva the delibererat de modo tractandi.

[p. 130] [scan. 186]


1
Hvadh then Hessiske gessandten Schäffer rätt nu communicerade om then
2
Darmstadiske saken, först om Hertigh Wilhelms af Weijmar underhand-
3
lingh

37
Wilhelm, Hg. von Sachsen-Weimar: * 11./21. 4. 1598 Altenburg, † 17./27. 5. 1662; folgt
38
1605. Vgl. ADB XLIII S. 180–195 ; Isenburg I T. 46; zu dessen Vermittlungsbemühungen
39
vgl. Weber , Kapitel: Erfolglose Verhandlungen (S. 126–139) sowie S. 194–196 (die von Hg.
40
Wilhelm vorgeschlagenen Waffenstillstandsbedingungen).
och sedan duc de Longuevilles resolution, gifvin then Darmstadtiske
4
gessandten Dr. Schutze, thet lägges copialiter under lit. K och L. Schäffer
5
begärer at vij ville, när bem:e Darmstadiske kommer hijt till oss, con-
6
formera oss i then saken medh them Frantzöska, hvilket vij, såvijda thet
7
kommer öfvereens med Eders Kongl:e Maij:tts nådigste ordre till oss,
8
achta göra.

9
Till feldtmarskalken her Wrangell hafver jagh, Johan Oxenstierna, skrifvit,
10
förän Eders Kongl:e Maij:tts breef kom, ungefär på thet slaget som E.
11
Kongl:e Maij:tt nådigst befaller, at förtrösta officerarne om theras dona-
12
tioners conservation. Vij hafva nu nyligen inge breef hafft uhr armeen.

13
Hvadh aviserne medbringa finnes under lit. M.

14
P.S.:

15
På thet som ofvantill är mält om erkiebispens af Bremen secreterares före-
16
bringande och brefvets innehåldh bleef svarat at vij inthet viste af något
17
breef som skulle vara afgångit till E. K. M:t, eij heller kunde vij see at
18
något skulle vara passerat på E. K. M:tts sijda emot then Nordiske freden

41
i. e. der Friede von Brömsebro vom 13./23. August 1645; vgl. Lorenz S. 57–66.
;
19
vij ville lickväll sådant referera till E. K. M:tt.

20
Hvadh jag, Salvius, rät nu fick för it breef från d’Avaux, finnes copialiter
21
under lit. N.


22
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


23
A: 1028–1029 Generini an Salvius. Münster 1646 Dezember 12

24
B: 1030–1033 Die kurbrandenburgischen Gesandten an die Gesandten der evangelischen Stände.
25
o. O., o. D.; Vermerk: Pr. 1. Dezember 1646, dict. seq. d. per Magdeburg

26
C: 1034–1035’ Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius. Münster 1646 Dezember 4/14
27
[Nr. 70]

28
D: 1036–1037 Die französischen Gesandten an die schwedischen Gesandten. Münster 1646
29
Dezember 14

30
E: fehlt; vgl. Baltische Studien VII, S. 168–187 mit Beilagen S. 188–211; vgl. auch
31
Anm. 2 S. 128

32
F: 1043–1045’ Mecklenburgische Resolution für Hallenus. Schwerin 1646 Oktober 31/November 10

33
G: 1038–1038’ Bericht von der Audienz des schwedischen Abgesandten J. Hallenus beim Hg. von
34
Mecklenburg. 1646 November 2/12

35
H: 1039–1040 Adm. Friedrich von Bremen an die schwedischen Gesandten. Flensburg 1646
36
November 22/Dezember 2

[p. 131] [scan. 187]


1
I: 1041–1042 Adm. Friedrich von Bremen an die Gesandten der evangelischen Stände. Flensburg
2
1646 November 16/26

38
Vgl. Anm. 8 S. 128.
; pr.: Direct. Magdeb. 1646 November 26/Dezember 6; dict.:
3
Osnabrück 1646 November 29/Dezember 9; vgl. Meiern III, S. 762f. mit Beilagen
4
S. 763–765

5
K: 1046–1047 Lgfin. von Hessen-Kassel an Hg. Wilhelm von Sachsen-Weimar. Kassel 1646
6
November 23/Dezember 3

7
L: 1048–1049 Protokoll der Resolution Longuevilles für die Gesandten von Hessen-Darmstadt.
8
1646 Dezember 1/11

9
M: Avise

10
1052 Conclusum in dem evangelischen rath Münster 1646 November 12/22; vgl.
11
Meiern III, S. 415

12
1053–1053’ Avise

13
1054–1056’ Einigungsvorschläge evangelischer Stände und katholischer Stände [ Prinzipalisten ]
14
in puncto gravaminum. Osnabrück 1646 November 9; vgl. Meiern III, S. 412

15
1057 Avise

16
1058–1059 Die Gesandten der evangelischen Stände in Münster an die Gesandten der evan-
17
gelischen
Stände in Osnabrück. Münster 1646 November 11/21; vgl. Meiern III, S. 412–414
18
1060 Instruktion des Mgf. Christian von Brandenburg-Kulmbach

39
Christian, Mgf. von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth: * 30. 1. 1581, † 30. 5. 1655, folgt zu
40
Bayreuth 1603. Vgl. Isenburg I T. 65.
für seine Gesandten [ Aus-
19
zug
]. o. O., o. D.

20
1061–1074 Avise

21
1075 ( 12 Seiten ) Endliche erklärung der herrn catholischen in puncto gravaminum,
22
wie dieselbe den hern evangelischen solche ubergeben [ Druck ]. Münster 1646 Novem-
23
ber
30; vgl. Meiern III, S. 435–442

24
1076 ( 38 Seiten ) Dissertationis Lucii Veronensis de successione in iura et ditiones
25
Juliae, Cliviae, Montium etc. brevis et solida refutatio [ Druck ]. 1646

26
1077 ( 28 Seiten ) Responsio serenissimi septemviri Brandenburgici ad serenissimum
27
ducem Neoburgicum. E Teutonico Latine versa. De conventione quam vocant
28
provisionali annorum 1629 et 1630 super partitione provinciarum Cliviae, Iuliae,
29
Bergae et caeterarum ad istas pertinentium ditionum [ Druck ]. 1646

30
N: 1050–1051 D’Avaux an Salvius. Münster 1646 Dezember 18

Dokumente