Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
65. Johann Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1646 November 30/Dezember 10

2

Johann Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1646 November 30/Dezember 10

38
Vgl. Odhner S. 202 Anm. 1.

4
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 984–986; Eingangsvermerk Stockholm 1646
5
Dezember 17/27.

6
Antwort auf französisch-venetianischen Vorschlag betr. Stettin. Militärsatisfaktion. Satisfaktion
7
Hessen-Kassels. Unterredung mit Löben. Vorschlag der pommerschen Gesandten zur schwedischen
8
Satisfaktion. Wünsche der pommerschen und Stralsunder Deputierten. David von der Osten.
9
Mildenitz. Beilagen.

10
Verweis auf Nr. 31, 31 Beilage A, 44 sowie nicht spezifizierte Schreiben intill i
11
dagh otta dagar sedan. Den 24 huius bekomo vij Nr. 28, theri oss iblandh
12
annat nådigst blifver befalt att fatta then Pommerske praetensionen i två
13
punchter och thermedh gifva them keijsl:e och Churbrandenburgiske op-
14
tionen at vällja hvilkenthera the ville. Nu emedan vår skylligheet är at full-
15
föllja sådane Eders Kongl:e Maij:tts nådigste befallningh och the Frant-
16
zöske sampt Venetianiske ambassadeuren Contarini, hafvandes gjordt mig,
17
Salvio, een proposition (som jagh, Salvius, i mit sidste breef

39
Nicht ermittelt; vgl. aber [ Nr. 58 ] .
och residenten
18
Rosenhanen i itt af den 20 huius [ 20./30. November = Nr. 51 ], som och gick
19
samma gången copialiter hoos mit, Johan Oxenstiernas, hafva rördt om)
20
om Stettins cession, väntade vår enhällige declaration tilbakar, så funne vij
21
för gott at under itt sådant svar communicera them hvarpå Eder Kongl:e
22
Maij:tt ägen- och äntelige resolution beroor, eftersom vij thet och gjorde
23
andre dagen efter Eders Kongl:e Maij:tts breefs ankompst, nembl:n den
24
25 huius [ 25. November/5. Dezember ], med een sådan skrifvelsse som lit. A.
25
med mehra uthvijsar, fogandes therhoos itt breef till residenten Rosenhanen,
26
som lit. B. gifver till känna. Hvadh duc de Longueville, som allena togh emot
27
och brööt op samma vårt breef, hafver då svarat, är under lit. C och D.

28
Vij hafva och här genom Biörenklou låtit mana på the keijsl:es förklaringh
29
öfver contentementet för militien och landtgrefvinnans Furstl:e Nåde och
30
då vijsa them hvadh som var skrifvit till dem Frantzöske. The begärte och
31
finge theraff een copia. Militien meente the Eder Kongl:e Maij:tt måtte
32
sjelf afbetala, doch torde thertill finnas någon rådh, när man vore i thet
33
andra richtigh. Landtgrefvinnans Furstl:e Nådes satisfaction försköte the
34
inthet, men achtade vara bäst at Eder Kongl:e Maij:tt finge först richtigheet
35
i sin, fölljandes the Frantzöskes exempell, hvilka hafva medh een clausul

[p. 106] [scan. 162]


1
reserverat och förbehållit sigh sine allierades förnöijelsse och at thet Frant-
2
zöske skulle vara inthet, om foederatis icke skedde contentement.

3
Her von Löben var hoos oss; honom hafva vij mundteligen sagt hvarpå
4
Eder Kongl:e Maij:tt består. Han tesmoignerade sigh vara mycket bekym-
5
radh theröfver, hälst för thet evangeliske väsendet skuldh, hvilket nu
6
varande i godh förhopningh at komma på fötterne igen, lärer härigenom
7
taga een stoor skada och komma på största olägenheet. Hans herre, chur-
8
fursten , kunde inthet taga emot then förre punchten i vahlet, och medh then
9
andre fölgde inthet annat än nye motus!

10
Hvadh the Pommerske hafva haft för förslagh at jämka saken emellan Eder
11
Kongl:e Maij:tt och churfursten, thet sändes then 16 huius [ 16./26. Novem-
12
ber
] hoos mit, Johan Oxenstiernas, breef . Thet är i Munster uthkommit at
13
the Pommerske i sitt förslagh näst stiffterne Bremen och Verden syfta på
14
stiffterne Minden, Ossnabrugge sampt någre stycker af Munster, såssom
15
ämbterne Meppen, Vechte, Wildzhusen

42
An Wildeshausen hatte das Erzstift Bremen Rechte; im Zusammenhang mit dessen Abtretung
43
wird das Amt zumeist genannt; vgl. Lorenz S. 7, 150, 161, 211, 217f.
och Kloppenborg, jämväll greef-
16
skapen Höya, Diepholtz (för hvilket huus Brunssvijk Lunenborgh skulle
17
få vederlagh i stifft Hildessheim och biskop Frantz Wilhelm bekomma stifft
18
Halberstadt för Minden och Ossnabrugge), Schaumburg och Rawenssberg,
19
så att Eder Kongl:e Maij:tt måtte få them i satisfaction och propriae securi-
20
tatis caussa contentera sigh medh een alliance och simultanea investitura
21
medh churfursten och pommerske landtständernes eedh, som förslaget med
22
mehra uthvijsar. Theröfver at ofvanbem:e stiffter äre komne på tall, skola
23
i Munster allehanda discurser vara fallne. Hvadh Generini skrifver therom
24
till migh, Salvium, finnes under lit. E.

25
Deputati Pomeranici säija emot oss at theras principaler ställa till Gudh och
26
the höga hufvuderne, som sigh emellan tractera, hvem som behåller Pom-
27
meren , antingen Eder Kongl:e Maij:tt eller churfursten. Theras förnämste
28
omsorg och bekymmer är: 1) att om Eder Kongl:e Maij:tt thet bekommer,
29
landtständerne då med maneer måtte göras löös uhr then plicht och eedh
30
the äre churfursten medh förvant; 2) at theras vällfångne iura och privilegia
31
må blifva behållne och vidh macht.

32
Sedan the hafva seedt vår skrifft i Munster uthgifvin till the keijsl:e, hafva
33
the och the Stralssundiske varit hoos oss och varit bekymrade öfver någre
34
saker, förmodandes at Eder Kongl:e Maij:tt inthet skall i längden vella
35
bestå på 1) at everdeligen behålla sine guarnisoner i städerne och the ohrter
36
som nu för kriget och dess fahra äre besatte, efter thet vore två distincta
37
at hafva ius praesidii och hålla praesidium i een ohrt, när ingen nödh och
38
fahra är förhanden; 2) att licenterne, som under kriget och för krigzlasten
39
äre opkomne och införde, skole efter sluthen fridh continueras som förr;
40
3) att privilegium de non appellando skall therhän förståås som ville Eder

[p. 107] [scan. 163]


1
Kongl:e Maij:tt afskära undersåterne vägen till tribunal imperii; the för-
2
moda at Eder Kongl:e Maij:tt blifven vidh thet som the keijsl:e på then
3
punchten hafva svarat och determinerat summam appellabilem. Häröfver
4
vella the som the säija skrifteligen opsättia sitt betänckiande till nästa post
5
och bedja at Eder Kongl:e Maij:tt ville därhän dirigera sine consilia att
6
landtständerne i Pommeren, som för the keijsl:es besvär i slijka fall hafva
7
tagit sin tillflycht till Eder Kongl:e Maij:tt, må, när friden sluthes, hafva
8
at frögda sigh af thensamma och kunna säija att the och äro efter så marg-
9
fallige uthståndne besvärligheeter och unfångne contestationer om sine
10
privilegiers conservation thervidh erhallne blefne.

11
Vij göra vårt till at hålla desse deputatos i godh humeur

34
Vgl. Baltische Studien VI 2 S. 99–103; UuA IV S. 473f.
. The synes och
12
kunna medh een ringa tingh ställas och dragas till at disponera sine princi-
13
paler . Rung

35
Runge; vgl. [ Anm. 2 S. 26 ] .
hafver för 10 åhr sedan hafft itt beneficium i Marienkyrkia i
14
Stettin

36
Über die Existenz solcher Domherrenstellen vgl. Barthold S. 219.
, som han på then tijden miste och referendarius Bogisslaff Philip

37
Gemeint ist wohl Bogislaw Philipp von Chemnitz: * 9. 5. 1605 Stettin, † 17. 5. 1678 Hallsta
38
Digtuna skn.); Staatsrechtler, schwedischer Historiograph (seit 3. 1. 1644), Hofrat (1675).
39
Vgl. ADB IV S. 114–116 ; SMK II S. 95; Elgenstierna II S. 12.

15
nu hafver; kunde han nu få in eventum tillsäijelsse och framdeles, om Eder
16
Kongl:e Maij:tt behöllo heela Pommeren, få i thet quitterade beneficii ställe
17
exspectantzen på praeposituren i collegialkyrkian uthi Colbergh

40
Über die Tatsache von Praeposituren in Kolberg vgl. Barthold S. 131f.
på visse
18
conditioner, torde thet hjelpa något.

19
The hafva fåt skrifvelsse uhr Pommeren och efterrättelsse att Dawidh von
20
der Osten

41
David von der Osten, Schloßhauptmann zu Stettin; vgl. Baltische Studien VI 2 S. 106;
42
Bär S. 154 Anm. 631, 160.
skall vara reest åth Sverige medh hoot at villja gifva een och
21
annan ther i Pommeren illa an, för thet the hafva hafft betänkiande att
22
antagan iblandh capitularerne i Camin. The contestera medh höge ordh att
23
thet inthet är skeedt för någon annan orsak än för hans, von der Osten
24
inhabilitet skuldh. The sväria på statuta capituli och obligera sigh at vällja
25
och taga emot then af adell, som äre lärde, eller, ther iblandh adell inge
26
sådane funnes, graduerade personer; nu vore inthet hoos Dawidh von der
27
Osten samma qualitet, therföre hafva the för sin conscientz inthet kunnat
28
anamma honom. Mildenitz

43
Mildenitz, Wilhelm v.: pommerscher Hofrat, Direktor des Stettiner Konsistoriums, Assessor
44
am Hofgericht zu Stettin, Thesaurarius beim Camminer Domkapitel 1646–1669. Vgl. Bär ,
45
Register; Malmström S. 60; Spuhrmann S. 100f.
, som i lijka måtto och bredevidh Osten var
29
them förestält, hafva the gärna och ovägerligh emottaget, så at the icke af
30
illevillja, uthan för ofvanbem:e orsak allena hafva måst uhrsächta sigh,
31
allerunderdånigst förmodandes att Eder Kongl:e Maij:tt hafver sin reflexion
32
therpå och inthet förmärker thet medh onåder.

33
Evangelici status, som här pläga vara, äre efter handen åter hijtkomne.

[p. 108] [scan. 164]


1
Hvadh the keijsl:e här hafva uthgifvit som ytersta media reconciliationis
2
in puncto gravaminum, thet är under lit. F. Härhoos fogas itt breef ifrå
3
staden Erffurt till Eder Kongl:e Maij:tt, therpå thess deputerade

34
Bürgermeister Johann Hallenhorst, Syndikus Rudolf Geisler; vgl. APW [ III D 1 S. 353 ] .
i aller-
4
underdånigheet vänta E. K. Maij:tts allernådigste svar hijt tilbakars igen.
5
Inkomne aviser äre under lit. G.


6
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


7
A: 987 Johan Oxenstierna und Salvius an die französischen Gesandten. Osnabrück 1646 November
8
25/Dezember 5 [Nr. 57]

9
B: 988–988’ Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1646 November 26/
10
Dezember 6 [Nr. 58]

11
C: 989 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 November 27/Dezember 7 [Nr. 59]

12
D: Schreiben Longuevilles fehlt.

13
E: 990–991’ Generini an Salvius [Ausfertigung]. Münster 1646 Dezember 7

14
F: 992–999 Erklärung der kaiserlichen Gesandten in puncto gravaminum. Münster 1646 Novem-
15
ber 30

16
G: Schreiben der Stadt Erfurt an Königin Christina fehlt

17
1000 G. Fürstenhäuser an G. Keller [Ausfertigung]. [Nürnberg] 1646 November 13/23

18
1001–1023 Avise

Dokumente