Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
288. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 August 2/12

25
[ 272 ] / 288 / [ 301 ]

26

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


27
Osnabrück 1647 August 2/12

28
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 7 ] fol. 1–2’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 August
29
19/29.

30
Lamberg, Krane und Gesandte der evangelischen Stände nach Osnabrück zurückgekehrt. Erskein
31
in Osnabrück angelangt; Verhandlungen über satisfactio militum wegen ungeklärter militärischer
32
Lage verschoben. Bayern und causa Palatina. Gespräch zwischen J. Oxenstierna und Königsmarck
33
betr. Abberufung des Generalleutnants zur Hauptarmee. Entschädigung Mecklenburgs. Präten-
34
tionen des Hofmarschalls.

[p. 535] [scan. 591]


1
Eder Kongl:e Maij:tt skrefve vij i dagh otta dagar sedan underdånigst och
2
särskildt till effter vij hade da på någre dagar varit åtskilde, then eena här
3
och then andre i Münster. Sedan äre the keijsl:e, grefven af Lamberg och
4
Crane sampt mäst alle evangeliske, som pläge vara här, igenkomna. Vij
5
hafva inthet än talt med them keijsl:e.

6
Her Erskein, sedan han hade i sin reesa ifrå hufvudharmeen besökt general
7
Königsmarck, kom den 30 passato [ 30. Juli/9. August ] hijt. Vij hade som i
8
går ämnat begynna at specialius tala med them keijsl:e om soldatescans con-
9
tentement . Men effter inkomna aviser brachte med sigh at feldtmarskalken
10
her Wrangell var temmeligen engagerat med Keijsaren op vidh Eger, och
11
the keijsl:e ville här uthsprijda at theras parthij hade reeda vunnit någon
12
avantage, höllo vij för rådsammare at spare thet på någre dagar. The hafva
13
sigh nu sjelfva anmält, och therföre komma vij ihop, vill Gudh, i morgon.

14
Eder Kongl:e Maij:tt är här tillförende hörsamligast berättat hurusom
15
legatio Gallica hafver stådt på och rådt therhän at begge legationes coro-
16
narum måtte försäkra Beyerfursten om hans saak. Then Frantzöske residen-
17
ten La Cour var i förgår och i går then hessen-Casselske gessandten Schäf-
18
fer , som då kom igen ifrå Munster, hoos oss uthi thenne saken, bägge i
19
legationis Gallicae nampn och anhöllo at vij måtte låtha underskrifva op-
20
sattet in caussa Palatina af secretario legationis och thet sedan them Beyerske
21
låtha tilkomma. Bavarus, som nu mehr och mehr blifver tillsatter af Keijssa-
22
ren , drifver therpå med all macht, villjandes, förän han sigh mehra uthlåter,
23
vara förvissat af chronorne eller dess legationer. Galli, befruchtande at ther
24
vij ville dröija och temporisere härmedh, skulle Bavarus snart vända sigh
25
till the keijsl:e igen, hålla före man gjorde bättre at man drogo honom ju
26
mehr och mehr therifrå än at vij skulle främja theras reunion. Vij, betrach-
27
tandes 1) at then Phaltziske saken hafver i Munster varit lijkasom afhandla-
28
medh the keijsl:e; 2) att the keijsl:e nu gifva skulden på oss, som hade vij
29
såväll thetta som andra saker styfvat och oppehållit; 3) att the keijsl:e vidh
30
thenne conjuncturen af sakerne sökia at draga Beyern till sigh genom the
31
catholiske ständers medhhjelp, som lit. A med mehra betygar, hafva con-
32
senterat i öfvanbem:e the Frantzöskes förslag och på begärte sätt, som lit. B
33
thet uthvijsar, låtit samma opsatt thet underskrifva

42
Vgl. Odhner S. 251.
och afgå till legationem
34
Gallicam på conditioner och vilkor som copian af vårt breff till mehrbem:e
35
legation under lit. C innehåller.

36
General Königzmark var i går efftermiddagen här inför staden och talte
37
med mig, Johan Oxenstierna. Han ville fuller gärne vara här i Westphalen
38
och fullföllja sine desseigner till at försäkra Eders Kongl:e Maij:tts krigz-
39
stat och quarteer, efftersom landtgrefvinnans Furstl:e Nåde skall hafva
40
lofvat honom thertill secours. Men effter feldtmarskalken her Wrangell
41
hafver fordrat honom vidh thenne tijden opföre

43
Vgl. zu diesem letztlich gegen Wrangels Befehl entschiedenen Problem Stüve S. 310.
och jag rådde han ville

[p. 536] [scan. 592]


1
hafva sitt regard på hufvudhväsendet, resolverade han at effter någre dagars
2
förlopp vella bryta op och så laga sin marche at han kan sjelf få tala med
3
landtgrefvinnan och försökia at få af H:es Furstl:e Nåde något folk, ther-
4
med han kan gå och sättia sigh op vidh Sahlfeldt eller någorstädes therom-
5
kringh .

6
Eders Kongl:e Maij:tts tvenne nådigste breff af den 17 julii [ 17./27. Juli ]

43
[ Nr. 272 ] ; das zweite Schreiben (s. chronologisches Register) enthält die Empfehlung der Interessen
44
des Hofmarschalls Gabriel Oxenstierna.

7
äre väll ankomne. Vij hafva nu på een tijdh inthet synnerligen hördt af then
8
Mecklenburgiske gessandten. Uthi thet som skee kan assistera vij honom
9
gärna till hans herres nöijachtige vederlagh för cessionen af Wissmar.

10
Hvadh Eders Kongl:e Maij:tt nådigst befaller om hoffmarskalkens

45
Oxenstierna, Gabriel Gabrielsson: * 6. 3. 1619 Reval, † 12. 6. 1673 Stockholm; seit 1645
46
Hofmarschall, seit 1644 verheiratet mit Maria Christina Gfin. von Löwenstein und Scharfeneck.
47
Vgl. SMK V S. 686 (Oxenstierna 23).
prae-
11
tension på herrskapet Skarffenech

48
Scharfeneck, Herrschaft, bei Landau gelegen; vgl. Isenburg III T. 97 1. Zeile.
, thet velle vij hörsamligast taga i acht.


12
Beilagen zu DG, A I 1, Legat . [7]:


13
A: 6–10’ Die Gesandten der katholischen Stände an den Kf. von Bayern. Münster 1647 Juli 4

14
B: 3–5’ Schwedisches Schriftstück zur Pfalzfrage, unterzeichnet von Biörenklou. Osnabrück 1647
15
August 1/11; vgl. Meiern IV, S. 412–414

16
C: 11 Johan Oxenstierna und Salvius an die französischen Gesandten. [ Osnabrück 1647 August
17
1/11 ] [ Nr. 287 ]; vgl. Meiern IV, S. 414f.

18
12–18 Extractus protocolli die generalfriedenstractaten betreffendt ( 4.–8. Juli st. v. )

19
19–24’ Bericht aus Münster. 1647 Juli 23

20
25–25’ Status rei publici Augustanae in anno 1624; Vorschlag; conditiones post hac
21
observandae

22
25’–29 Avise

23
30–30’ und 70–70’ Schreiben des Oberstleutnant v. Habsperg. Waldsassen ( b. Tirschenreuth )
24
1647 Juli 20/30

25
31–34’ Avise

26
35–36 Offener Brief des Kaisers an die Soldaten in bayrischem Dienst. Pilsen ( Plzen ) 1647
27
Juli 14; vgl. Meiern V, S. 29–31

28
37–42 Avise

29
42–42’ und 60–60’ Der Kaiser an Generalwachtmeister Kolb. Saraschowitz 1647 Juli 8

30
43 Verzeichnus, wo anizo diejenigen regimenter, so mit general Jean de Wehrt in
31
Böheimb gehen sollen, in den quartiern in Bayrn liegen

32
44–44’ G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ] .N [ ürnberg ] 1647 Juli 23/
33
August 2

34
45–45’ Avise

35
46–52’ Bericht aus Münster. 1647 Juli 9

36
53–53’ Avise

37
54–56 Extract protocolli was alhier zue Münster in underschiedliechen sessionen
38
und rathgängen deliberirt und gehandelt worden, alß den 23., 25. und 30. Junii 1647

39
57–60, 61 Avise

40
63–66 Bericht aus Münster. 1647 Juli 6

41
67–69, 71 Avise

42
72 Johann Rudolph an Gyldenklou [Ausfertigung]. Leipzig 1647 Juli 31/August 10

[p. 537] [scan. 593]


1
mit Beilagen:

2
73 Avise

3
74 C. G. Wrangel an Axel Lillie [Auszug]. 1647 Juli 20/30

4
74’ Avise

5
75 Trauttmansdorff an den Kaiser. o. O., o. D.

6
76–81’ Avise

Dokumente