Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
218. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Mai 7/17

[p. 418] [scan. 474]


1
–/ 218 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 Mai 7/17

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 645–646.

5
Autonomie in den Erblanden. Spanisch-französische Verhandlungen. Interessen des Gf. Bruch und
6
Falkenstein.

7
Sädan jag i afftons kom hijtt tilbaka ähr mig berättat vordet att g. von
8
Trautmansdorff skulle haffva låtit sig förmärkia att 4 evangelische kyrkior i
9
ärffländen hvar icke mere skulle kunna bliffva äffterlåtne, hvilket i vissheet
10
till att ärfara och E. Excell. däröffver något visst kunna berätta, såsom och
11
till att movera honom till en liberal resolution i dän saken, haffver jag i dag
12
gjordt honom en visite och befunnit honom glad att sakerna avanceras och
13
att E. Ex. ärnar sig hijtt. Män hvad religionsfriheeten i ärffländerna vid-
14
kommer haffver han sig intet vidare velat utlåta än att han förmente thet
15
måtte bliffva där såsom i autonomien på the andra orter i Tyssland, dåch
16
mcnte han att sine colleguer skulle i dag vara med E. Ex. däröffver i con-
17
ference och göra thäruthi så mykt the hade ordre och befallning och möije-
18
ligit vore. Härtigen aff Longeville, hvilken jag i dag besökte, mente likväll
19
att the något däruthi skulle relaschera och bekände att mediatores haffva i
20
går på the käijserl. vägnar besökt honom uthi samma saak, begärandes att
21
Frankerike intet ville vara däremot såsom en religionssak, hvaruppå the till
22
svar haffva bekommit att såvida thet religionen anginge, skulle Frankerike
23
intet meslera sig, män såvida thet hade rationes politicas, kunde the intet
24
separera sig från cronan Sverige, och låffvade b:te härtig att han än ytter-
25
ligare ville sökia till att disponera Trautmansdorff till billigheet däruthi.

26
Mäd Spansche tractaten står än som jag muntligen berättade, och bekände
27
Longeville att the nu vore vidare frå hvarandra än tillförende, thetsamma
28
confirmerade och Trautmansdorff, och bägges kasta the skullden på hvar-
29
andra och vänta på nya successor och lyckans återko[m]st.

30
Greffven aff Bruch och Fallkenstein

32
Möglicherweise Wilhelm Wirich Gf. von Daun zu Falkenstein, Herr zu Bruch, Oberstein,
33
1613–1682. Vgl. Isenburg IV I. 137.
var i dag hooss mig, remonstrerandes
31
beskaffenheten aff dän tvist som greffvarna aff Ratzburg mäd honom haffva

Dokumente